μεγάλαις
Englishman's Concordance
μεγάλαις (megalais) — 1 Occurrence

Luke 23:23 Adj-DFP
GRK: ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις αἰτούμενοι αὐτὸν
NAS: But they were insistent, with loud voices
KJV: they were instant with loud voices,
INT: they were urgent with voices loud asking for him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page