μεγάλης
Englishman's Concordance
μεγάλης (megalēs) — 16 Occurrences

Matthew 24:31 Adj-GFS
GRK: μετὰ σάλπιγγος μεγάλης καὶ ἐπισυνάξουσιν
NAS: His angels with A GREAT TRUMPET
KJV: with a great sound
INT: with a trumpet call great and they will gather together

Matthew 28:8 Adj-GFS
GRK: καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι
NAS: with fear and great joy
KJV: fear and great joy; and did run
INT: and joy great they ran to tell [it]

Luke 17:15 Adj-GFS
GRK: μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν
NAS: glorifying God with a loud voice,
KJV: and with a loud voice
INT: with a voice loud glorifying

Luke 24:52 Adj-GFS
GRK: μετὰ χαρᾶς μεγάλης
NAS: to Jerusalem with great joy,
KJV: Jerusalem with great joy:
INT: with joy great

Acts 19:27 Adj-GFS
GRK: τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς Ἀρτέμιδος
NAS: that the temple of the great goddess
KJV: that the temple of the great goddess
INT: the of the great goddess Artemis

Acts 19:35 Adj-GFS
GRK: οὖσαν τῆς μεγάλης Ἀρτέμιδος καὶ
NAS: is guardian of the temple of the great Artemis
KJV: a worshipper of the great goddess
INT: as being of the great Artemis and

Jude 1:6 Adj-GFS
GRK: εἰς κρίσιν μεγάλης ἡμέρας δεσμοῖς
NAS: for the judgment of the great day,
KJV: unto the judgment of the great day.
INT: into [the] judgment of [the] great day in chains

Revelation 7:14 Adj-GFS
GRK: θλίψεως τῆς μεγάλης καὶ ἔπλυναν
NAS: are the ones who come out of the great tribulation,
KJV: out of great tribulation,
INT: tribulation great and they washed

Revelation 9:2 Adj-GFS
GRK: καπνὸς καμίνου μεγάλης καὶ ἐσκοτώθη
NAS: the smoke of a great furnace;
KJV: as the smoke of a great furnace; and
INT: [the] smoke of a furnace great and was darkened

Revelation 11:8 Adj-GFS
GRK: πόλεως τῆς μεγάλης ἥτις καλεῖται
NAS: [will lie] in the street of the great city
KJV: the street of the great city,
INT: city great which is called

Revelation 11:12 Adj-GFS
GRK: ἤκουσαν φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ
NAS: And they heard a loud voice
KJV: And they heard a great voice from
INT: they heard a voice great out of

Revelation 14:2 Adj-GFS
GRK: φωνὴν βροντῆς μεγάλης καὶ ἡ
NAS: the sound of loud thunder,
KJV: as the voice of a great thunder: and
INT: a voice of thunder great and the

Revelation 16:1 Adj-GFS
GRK: Καὶ ἤκουσα μεγάλης φωνῆς ἐκ
NAS: I heard a loud voice
KJV: And I heard a great voice out of
INT: And I heard [a] loud voice out of

Revelation 16:14 Adj-GFS
GRK: ἡμέρας τῆς μεγάλης τοῦ θεοῦ
NAS: for the war of the great day
KJV: the battle of that great day of God
INT: day great of God

Revelation 17:1 Adj-GFS
GRK: πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης
NAS: you the judgment of the great harlot
KJV: the judgment of the great whore
INT: prostitute great who sits

Revelation 21:3 Adj-GFS
GRK: ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ
NAS: And I heard a loud voice
KJV: And I heard a great voice out of
INT: I heard a voice great out of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page