μέγα
Englishman's Concordance
μέγα (mega) — 18 Occurrences

Matthew 4:16 Adj-ANS
GRK: φῶς εἶδεν μέγα καὶ τοῖς
NAS: SAW A GREAT LIGHT,
KJV: darkness saw great light; and
INT: a light have seen great and to those who

Mark 14:15 Adj-ANS
GRK: δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον ἕτοιμον
NAS: will show you a large upper room
KJV: you a large upper room
INT: will show an upper room large furnished [and] ready

Luke 6:49 Adj-NNS
GRK: οἰκίας ἐκείνης μέγα
NAS: and the ruin of that house was great.
KJV: house was great.
INT: house that great

Luke 14:16 Adj-ANS
GRK: ἐποίει δεῖπνον μέγα καὶ ἐκάλεσεν
NAS: was giving a big dinner,
KJV: man made a great supper, and
INT: make a supper great and invited

Luke 16:26 Adj-ANS
GRK: ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται ὅπως
NAS: between us and you there is a great chasm
KJV: you there is a great gulf fixed:
INT: you a chasm great has been fixed so that

Luke 22:12 Adj-ANS
GRK: δείξει ἀνάγαιον μέγα ἐστρωμένον ἐκεῖ
NAS: And he will show you a large, furnished
KJV: you a large upper room
INT: will show upper room a large furnished there

1 Corinthians 9:11 Adj-NNS
GRK: πνευματικὰ ἐσπείραμεν μέγα εἰ ἡμεῖς
NAS: spiritual things in you, is it too much if
KJV: spiritual things, [is it] a great thing if
INT: spiritual things did sow [is it] a great thing if we

2 Corinthians 11:15 Adj-NNS
GRK: οὐ μέγα οὖν εἰ
NAS: Therefore it is not surprising if
KJV: [it is] no great thing if
INT: [It is] not surprising therefore if

Ephesians 5:32 Adj-NNS
GRK: μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν ἐγὼ
NAS: mystery is great; but I am speaking
KJV: This is a great mystery: but
INT: mystery This great is I

1 Timothy 3:16 Adj-NNS
GRK: καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶν τὸ
NAS: By common confession, great is the mystery
KJV: without controversy great is
INT: And confessedly great is the

Revelation 8:8 Adj-NNS
GRK: ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον
NAS: and [something] like a great mountain
KJV: as it were a great mountain
INT: as a mountain great with fire burning

Revelation 12:1 Adj-NNS
GRK: Καὶ σημεῖον μέγα ὤφθη ἐν
NAS: A great sign appeared
KJV: And there appeared a great wonder in
INT: And a sign great was seen in

Revelation 15:1 Adj-ANS
GRK: τῷ οὐρανῷ μέγα καὶ θαυμαστόν
NAS: in heaven, great and marvelous,
KJV: in heaven, great and marvellous,
INT: heaven great and wonderful

Revelation 16:9 Adj-ANS
GRK: ἄνθρωποι καῦμα μέγα καὶ ἐβλασφήμησαν
NAS: were scorched with fierce heat;
KJV: men were scorched with great heat, and
INT: men with heat great and they blasphemed

Revelation 17:6 Adj-ANS
GRK: αὐτὴν θαῦμα μέγα
KJV: her, I wondered with great admiration.
INT: her with wonder great

Revelation 19:17 Adj-ANS
GRK: δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ θεοῦ
NAS: assemble for the great supper
KJV: unto the supper of the great God;
INT: supper great of God

Revelation 21:10 Adj-ANS
GRK: ἐπὶ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν
NAS: in the Spirit to a great and high
KJV: the spirit to a great and high
INT: to a mountain great and high

Revelation 21:12 Adj-ANS
GRK: ἔχουσα τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν
NAS: It had a great and high wall,
KJV: had a wall great and high,
INT: It had a wall great and high

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page