μεγάλην
Englishman's Concordance
μεγάλην (megalēn) — 19 Occurrences

Matthew 2:10 Adj-AFS
GRK: ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα
NAS: exceedingly with great joy.
KJV: with exceeding great joy.
INT: they rejoiced [with] joy great exceedingly

Mark 15:37 Adj-AFS
GRK: ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσεν
NAS: uttered a loud cry,
KJV: cried with a loud voice,
INT: having uttered a cry loud breathed his last

Luke 2:10 Adj-AFS
GRK: ὑμῖν χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται
NAS: I bring you good news of great joy
KJV: you good tidings of great joy, which
INT: to you [of] joy great which will be

Luke 5:29 Adj-AFS
GRK: ἐποίησεν δοχὴν μεγάλην Λευὶς αὐτῷ
NAS: gave a big reception
KJV: made him a great feast in
INT: made a banuuet great Levi for him

Acts 2:20 Adj-AFS
GRK: Κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ
NAS: BEFORE THE GREAT AND GLORIOUS
KJV: blood, before that great and notable
INT: of [the] Lord great and glorious

Acts 10:11 Adj-AFS
GRK: ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς
NAS: like a great sheet
KJV: him, as it had been a great sheet knit
INT: as a sheet great by four corners

Acts 11:5 Adj-AFS
GRK: ὡς ὀθόνην μεγάλην τέσσαρσιν ἀρχαῖς
NAS: coming down like a great sheet lowered
KJV: as it had been a great sheet,
INT: like a sheet great by four corners

Acts 11:28 Adj-AFS
GRK: πνεύματος λιμὸν μεγάλην μέλλειν ἔσεσθαι
NAS: that there would certainly be a great famine
KJV: that there should be great dearth
INT: Spirit A famine great is about to be

Acts 15:3 Adj-AFS
GRK: ἐποίουν χαρὰν μεγάλην πᾶσιν τοῖς
NAS: and were bringing great joy
KJV: and they caused great joy unto all
INT: they caused joy great to all the

Hebrews 10:35 Adj-AFS
GRK: ἥτις ἔχει μεγάλην μισθαποδοσίαν
NAS: which has a great reward.
KJV: which hath great recompence of reward.
INT: which has great recompense

Revelation 1:10 Adj-AFS
GRK: μου φωνὴν μεγάλην ὡς σάλπιγγος
NAS: behind me a loud voice
KJV: behind me a great voice, as
INT: me a voice loud as of a trumpet

Revelation 2:22 Adj-AFS
GRK: εἰς θλίψιν μεγάλην ἐὰν μὴ
NAS: who commit adultery with her into great tribulation,
KJV: her into great tribulation, except
INT: into tribulation great if not

Revelation 11:17 Adj-AFS
GRK: σου τὴν μεγάλην καὶ ἐβασίλευσας
NAS: You have taken Your great power
KJV: thy great power,
INT: of you great and reigned

Revelation 12:10 Adj-AFS
GRK: ἤκουσα φωνὴν μεγάλην ἐν τῷ
NAS: Then I heard a loud voice in heaven,
KJV: And I heard a loud voice saying
INT: I heard a voice great in

Revelation 13:2 Adj-AFS
GRK: καὶ ἐξουσίαν μεγάλην
NAS: and his throne and great authority.
KJV: seat, and great authority.
INT: and authority great

Revelation 18:1 Adj-AFS
GRK: ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην καὶ ἡ
NAS: having great authority,
KJV: heaven, having great power; and
INT: having authority great and the

Revelation 19:1 Adj-AFS
GRK: ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ
NAS: something like a loud voice
KJV: I heard a great voice
INT: like a voice loud of a multitude great

Revelation 19:2 Adj-AFS
GRK: πόρνην τὴν μεγάλην ἥτις ἔφθειρεν
NAS: for He has judged the great harlot
KJV: he hath judged the great whore,
INT: prostitute great who corrupted

Revelation 20:1 Adj-AFS
GRK: καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν
NAS: of the abyss and a great chain
KJV: and a great chain
INT: and a chain great in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page