μείζων
Englishman's Concordance
μείζων (meizōn) — 26 Occurrences

Matthew 11:11 Adj-NMS-C
GRK: γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ
INT: born of women one greater than John the

Matthew 11:11 Adj-NMS-C
GRK: τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστίν
INT: of the heavens greater than he is

Matthew 18:1 Adj-NMS-C
GRK: Τίς ἄρα μείζων ἐστὶν ἐν
INT: Who then [the] greatest is in

Matthew 18:4 Adj-NMS-C
GRK: ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ
INT: is the greatest in the

Matthew 23:11 Adj-NMS-C
GRK: ὁ δὲ μείζων ὑμῶν ἔσται
INT: and [the] greatest among you will be

Matthew 23:17 Adj-NMS-C
GRK: τίς γὰρ μείζων ἐστίν ὁ
INT: which indeed greater is the

Mark 9:34 Adj-NMS-C
GRK: ὁδῷ τίς μείζων
INT: road who [was] greatest

Mark 12:31 Adj-NFS-C
GRK: ὡς σεαυτόν μείζων τούτων ἄλλη
INT: as yourself Greater than these another

Luke 7:28 Adj-NMS-C
GRK: λέγω ὑμῖν μείζων ἐν γεννητοῖς
INT: I say to you a greater among [those] born

Luke 7:28 Adj-NMS-C
GRK: τοῦ θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστίν
INT: of God greater than he is

Luke 9:46 Adj-NMS-C
GRK: ἂν εἴη μείζων αὐτῶν
INT: anyhow might be greatest of them

Luke 22:24 Adj-NMS-C
GRK: δοκεῖ εἶναι μείζων
INT: is thought to be [the] greater

Luke 22:26 Adj-NMS-C
GRK: ἀλλ' ὁ μείζων ἐν ὑμῖν
INT: but the greatest among you

Luke 22:27 Adj-NMS-C
GRK: τίς γὰρ μείζων ὁ ἀνακείμενος
INT: who indeed [is] greater he that reclines [at table]

John 4:12 Adj-NMS-C
GRK: μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ
INT: not you greater than are the

John 8:53 Adj-NMS-C
GRK: μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ
INT: not You greater than are the

John 13:16 Adj-NMS-C
GRK: ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου
INT: Is a servant greater than the master

John 13:16 Adj-NMS-C
GRK: οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος
INT: nor a messenger greater than the [one] having sent

John 14:28 Adj-NMS-C
GRK: ὁ πατὴρ μείζων μού ἐστιν
INT: the Father greater than I is

John 15:20 Adj-NMS-C
GRK: ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου
INT: Is a servant greater than the master

Romans 9:12 Adj-NMS-C
GRK: ὅτι Ὁ μείζων δουλεύσει τῷ
INT: The older will serve the

1 Corinthians 13:13 Adj-NFS-C
GRK: τρία ταῦτα μείζων δὲ τούτων
INT: three these greatest moreover of these [is]

1 Corinthians 14:5 Adj-NMS-C
GRK: ἵνα προφητεύητε μείζων δὲ ὁ
INT: that you should prophesy greater moreover [is] he that

1 John 3:20 Adj-NMS-C
GRK: καρδία ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ
INT: heart that greater is

1 John 4:4 Adj-NMS-C
GRK: αὐτούς ὅτι μείζων ἐστὶν ὁ
INT: them because greater is he who [is]

1 John 5:9 Adj-NFS-C
GRK: τοῦ θεοῦ μείζων ἐστίν ὅτι
INT: of God greater is Because

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page