μεγάλη
Englishman's Concordance
μεγάλη (megalē) — 69 Occurrences

Matthew 7:27 Adj-NFS
GRK: πτῶσις αὐτῆς μεγάλη
NAS: and it fell-- and great was its fall.
KJV: it fell: and great was the fall
INT: fall of it great

Matthew 8:26 Adj-NFS
GRK: ἐγένετο γαλήνη μεγάλη
NAS: and it became perfectly calm.
KJV: and there was a great calm.
INT: there was a calm great

Matthew 15:28 Adj-NFS
GRK: Ὦ γύναι μεγάλη σου ἡ
NAS: your faith is great; it shall be done
KJV: O woman, great [is] thy faith:
INT: O woman great [is] of you the

Matthew 22:36 Adj-NFS
GRK: ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ
NAS: which is the great commandment
KJV: which [is] the great commandment
INT: which commandment [is the] greatest in the

Matthew 22:38 Adj-NFS
GRK: ἐστὶν ἡ μεγάλη καὶ πρώτη
NAS: This is the great and foremost
KJV: the first and great commandment.
INT: is the great and first

Matthew 24:21 Adj-NFS
GRK: τότε θλίψις μεγάλη οἵα οὐ
NAS: For then there will be a great tribulation,
KJV: shall be great tribulation,
INT: then tribulation great such as not

Matthew 27:46 Adj-DFS
GRK: Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ λέγων ηλι
NAS: cried out with a loud voice,
KJV: Jesus cried with a loud voice, saying,
INT: Jesus with a voice loud saying Eli

Matthew 27:50 Adj-DFS
GRK: κράξας φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ
NAS: out again with a loud voice,
KJV: again with a loud voice,
INT: having cried with a voice loud yielded up [his]

Mark 1:26 Adj-DFS
GRK: φωνῆσαν φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ
NAS: cried out with a loud voice
KJV: and cried with a loud voice, he came
INT: having cried with a voice loud came forth out of

Mark 4:37 Adj-NFS
GRK: γίνεται λαῖλαψ μεγάλη ἀνέμου καὶ
NAS: And there arose a fierce gale of wind,
KJV: And there arose a great storm of wind,
INT: comes a storm violent of wind And

Mark 4:39 Adj-NFS
GRK: ἐγένετο γαλήνη μεγάλη
NAS: and it became perfectly calm.
KJV: and there was a great calm.
INT: there was a calm great

Mark 5:7 Adj-DFS
GRK: κράξας φωνῇ μεγάλῃ λέγει Τί
NAS: and shouting with a loud voice,
KJV: And cried with a loud voice, and said,
INT: having cried with a voice loud he said What

Mark 5:11 Adj-NFS
GRK: ἀγέλη χοίρων μεγάλη βοσκομένη
NAS: Now there was a large herd of swine
KJV: unto the mountains a great herd
INT: a herd of pigs great feeding

Mark 5:42 Adj-DFS
GRK: εὐθὺς ἐκστάσει μεγάλῃ
KJV: they were astonished with a great astonishment.
INT: immediately with amazement great

Mark 15:34 Adj-DFS
GRK: Ἰησοῦς φωνῇ μεγάλῃ Ἐλωί ἐλωί
NAS: cried out with a loud voice,
KJV: Jesus cried with a loud voice, saying,
INT: Jesus with a voice loud Eloi Eloi

Luke 1:42 Adj-DFS
GRK: ἀνεφώνησεν κραυγῇ μεγάλῃ καὶ εἶπεν
NAS: And she cried out with a loud voice
KJV: she spake out with a loud voice,
INT: cried out with a voice loud and said

Luke 4:33 Adj-DFS
GRK: ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ
NAS: and he cried out with a loud voice,
KJV: and cried out with a loud voice,
INT: he cried out with a voice loud

Luke 8:28 Adj-DFS
GRK: καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπεν Τί
NAS: Him, and said in a loud voice,
KJV: him, and with a loud voice said,
INT: and with a voice loud said What

Luke 19:37 Adj-DFS
GRK: θεὸν φωνῇ μεγάλῃ περὶ πασῶν
NAS: God joyfully with a loud voice for all
KJV: and praise God with a loud voice for
INT: God with a voice loud for all

Luke 21:23 Adj-NFS
GRK: γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς
NAS: days; for there will be great distress
KJV: for there shall be great distress in
INT: indeed distress great upon the

Luke 23:46 Adj-DFS
GRK: φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὁ Ἰησοῦς
NAS: crying out with a loud voice,
KJV: had cried with a loud voice,
INT: having cried with a voice loud Jesus

John 7:37 Adj-DFS
GRK: ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς
NAS: day, the great [day] of the feast,
KJV: day, that great [day] of the feast,
INT: day the great of the feast

John 11:43 Adj-DFS
GRK: εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασεν Λάζαρε
NAS: He cried out with a loud voice,
KJV: he cried with a loud voice,
INT: having said with a voice loud he cried Lazarus

John 19:31 Adj-NFS
GRK: ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα
NAS: (for that Sabbath was a high day),
KJV: sabbath day was an high day,) besought
INT: was indeed great the day

Acts 4:33 Adj-DFS
GRK: καὶ δυνάμει μεγάλῃ ἀπεδίδουν τὸ
NAS: And with great power the apostles
KJV: And with great power gave
INT: And [with] mighty power great gave

Acts 4:33 Adj-NFS
GRK: χάρις τε μεγάλη ἦν ἐπὶ
NAS: Jesus, and abundant grace
KJV: Jesus: and great grace was
INT: grace moreover great was upon

Acts 7:11 Adj-NFS
GRK: καὶ θλίψις μεγάλη καὶ οὐχ
NAS: and Canaan, and great affliction
KJV: Chanaan, and great affliction: and
INT: and tribulation great and not

Acts 7:57 Adj-DFS
GRK: δὲ φωνῇ μεγάλῃ συνέσχον τὰ
NAS: But they cried out with a loud voice,
KJV: they cried out with a loud voice,
INT: moreover with a voice loud they held the

Acts 7:60 Adj-DFS
GRK: ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ Κύριε μὴ
NAS: he cried out with a loud voice,
KJV: and cried with a loud voice,
INT: he cried with a voice loud Lord not

Acts 8:7 Adj-DFS
GRK: βοῶντα φωνῇ μεγάλῃ ἐξήρχοντο πολλοὶ
NAS: out [of them] shouting with a loud voice;
KJV: crying with loud voice,
INT: crying voice with a loud they went out many

Acts 8:10 Adj-NFS
GRK: ἡ καλουμένη Μεγάλη
NAS: is what is called the Great Power
KJV: This man is the great power of God.
INT: which [is] called great

Acts 14:10 Adj-DFS
GRK: εἶπεν μεγάλῃ φωνῇ Ἀνάστηθι
NAS: said with a loud voice, Stand
KJV: Said with a loud voice, Stand
INT: said with a loud voice Stand up

Acts 16:28 Adj-DFS
GRK: ὁ Παῦλος μεγάλῃ φωνῇ λέγων
NAS: cried out with a loud voice,
KJV: Paul cried with a loud voice, saying,
INT: Paul loud with a voice saying

Acts 19:28 Adj-NFS
GRK: ἔκραζον λέγοντες Μεγάλη ἡ Ἄρτεμις
NAS: out, saying, Great is Artemis
KJV: saying, Great [is] Diana
INT: they cried out saying Great [is] Artemis

Acts 19:34 Adj-NFS
GRK: δύο κραζόντων Μεγάλη ἡ Ἄρτεμις
NAS: hours, Great is Artemis
KJV: cried out, Great [is] Diana
INT: two crying out Great [is] Artemis

Acts 23:9 Adj-NFS
GRK: δὲ κραυγὴ μεγάλη καὶ ἀναστάντες
NAS: And there occurred a great uproar;
KJV: And there arose a great cry: and
INT: moreover a clamor great and having risen up

Acts 26:24 Adj-DFS
GRK: ὁ Φῆστος μεγάλῃ τῇ φωνῇ
NAS: Festus said in a loud voice, Paul,
KJV: Festus said with a loud voice, Paul,
INT: Festus with loud voice

Romans 9:2 Adj-NFS
GRK: μοί ἐστιν μεγάλη καὶ ἀδιάλειπτος
NAS: that I have great sorrow and unceasing
KJV: I have great heaviness and
INT: to me is great and unceasing

1 Corinthians 16:9 Adj-NFS
GRK: μοι ἀνέῳγεν μεγάλη καὶ ἐνεργής
NAS: for a wide door for effective
KJV: For a great door and
INT: to me has been opened great and efficient

2 Timothy 2:20 Adj-DFS
GRK: ἐν μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ
NAS: Now in a large house
KJV: But in a great house there are
INT: In great moreover a house

Revelation 5:2 Adj-DFS
GRK: ἐν φωνῇ μεγάλῃ Τίς ἄξιος
NAS: proclaiming with a loud voice,
KJV: proclaiming with a loud voice,
INT: in a voice loud Who is worthy

Revelation 5:12 Adj-DFS
GRK: λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ Ἄξιόν ἐστιν
NAS: saying with a loud voice, Worthy
KJV: Saying with a loud voice, Worthy
INT: saying with a voice loud Worthy is

Revelation 6:4 Adj-NFS
GRK: αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη
NAS: one another; and a great sword
KJV: unto him a great sword.
INT: to him a sword great

Revelation 6:10 Adj-DFS
GRK: ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες Ἕως
NAS: and they cried out with a loud voice,
KJV: they cried with a loud voice,
INT: they were crying with a voice loud saying Until

Revelation 6:17 Adj-NFS
GRK: ἡμέρα ἡ μεγάλη τῆς ὀργῆς
NAS: for the great day of their wrath
KJV: For the great day of his
INT: day great of the wrath

Revelation 7:2 Adj-DFS
GRK: ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν
NAS: and he cried out with a loud voice
KJV: he cried with a loud voice
INT: he cried with a voice loud to the four

Revelation 7:10 Adj-DFS
GRK: κράζουσιν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες Ἡ
NAS: and they cry out with a loud voice,
KJV: And cried with a loud voice, saying,
INT: crying with a voice loud saying

Revelation 8:13 Adj-DFS
GRK: λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ Οὐαί οὐαί
NAS: saying with a loud voice,
KJV: saying with a loud voice,
INT: saying with a voice loud Woe woe

Revelation 10:3 Adj-DFS
GRK: ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ ὥσπερ λέων
NAS: and he cried out with a loud voice,
KJV: And cried with a loud voice, as
INT: cried with a voice loud as a lion

Revelation 11:19 Adj-NFS
GRK: καὶ χάλαζα μεγάλη
NAS: and an earthquake and a great hailstorm.
KJV: an earthquake, and great hail.
INT: and hail great

Revelation 14:7 Adj-DFS
GRK: ἐν φωνῇ μεγάλῃ Φοβήθητε τὸν
NAS: and he said with a loud voice, Fear
KJV: Saying with a loud voice, Fear
INT: with a voice loud Fear

Revelation 14:8 Adj-NFS
GRK: Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἣ ἐκ
NAS: is Babylon the great, she who
KJV: is fallen, that great city,
INT: Babylon the great she who of

Revelation 14:9 Adj-DFS
GRK: ἐν φωνῇ μεγάλῃ Εἴ τις
NAS: them, saying with a loud voice,
KJV: saying with a loud voice, If any man
INT: with a voice loud If anyone

Revelation 14:15 Adj-DFS
GRK: ἐν φωνῇ μεγάλῃ τῷ καθημένῳ
NAS: crying out with a loud voice
KJV: with a loud voice
INT: with a voice loud to him sitting

Revelation 14:18 Adj-DFS
GRK: ἐφώνησεν φωνῇ μεγάλῃ τῷ ἔχοντι
NAS: and he called with a loud voice
KJV: cried with a loud cry
INT: he called with a cry loud to him having

Revelation 16:17 Adj-NFS
GRK: ἐξῆλθεν φωνὴ μεγάλη ἐκ τοῦ
NAS: upon the air, and a loud voice
KJV: and there came a great voice out of
INT: came out a voice loud from the

Revelation 16:19 Adj-NFS
GRK: πόλις ἡ μεγάλη εἰς τρία
NAS: The great city was split
KJV: And the great city was divided
INT: city great into three

Revelation 16:19 Adj-NFS
GRK: Βαβυλὼν ἡ μεγάλη ἐμνήσθη ἐνώπιον
NAS: Babylon the great was remembered
KJV: and great Babylon
INT: Babylon the great was remembered before

Revelation 16:21 Adj-NFS
GRK: καὶ χάλαζα μεγάλη ὡς ταλαντιαία
NAS: And huge hailstones, about
KJV: upon men a great hail out of
INT: and a hail great about a talent weight

Revelation 16:21 Adj-NFS
GRK: χαλάζης ὅτι μεγάλη ἐστὶν ἡ
NAS: its plague was extremely severe.
KJV: was exceeding great.
INT: hail for great is the

Revelation 17:5 Adj-NFS
GRK: ΒΑΒΥΛΩΝ Η ΜΕΓΑΛΗ Η ΜΗΤΗΡ
NAS: BABYLON THE GREAT, THE MOTHER
KJV: BABYLON THE GREAT, THE MOTHER
INT: Babylon the Great the mother

Revelation 17:18 Adj-NFS
GRK: πόλις ἡ μεγάλη ἡ ἔχουσα
NAS: you saw is the great city,
KJV: thou sawest is that great city, which
INT: city great which has

Revelation 18:2 Adj-NFS
GRK: Βαβυλὼν ἡ μεγάλη καὶ ἐγένετο
NAS: is Babylon the great! She has become
KJV: mightily with a strong voice, saying,
INT: Babylon the great and is become

Revelation 18:10 Adj-NFS
GRK: πόλις ἡ μεγάλη Βαβυλὼν ἡ
NAS: Woe, woe, the great city, Babylon,
KJV: Alas, alas, that great city Babylon,
INT: city great Babylon the

Revelation 18:16 Adj-NFS
GRK: πόλις ἡ μεγάλη ἡ περιβεβλημένη
NAS: woe, the great city,
KJV: alas, that great city,
INT: city great which [was] clothed with

Revelation 18:18 Adj-DFS
GRK: πόλει τῇ μεγάλῃ
NAS: What [city] is like the great city?'
KJV: [city is] like unto this great city!
INT: city great

Revelation 18:19 Adj-NFS
GRK: πόλις ἡ μεγάλη ἐν ᾗ
NAS: Woe, woe, the great city, in which
KJV: Alas, alas, that great city, wherein
INT: city great in which

Revelation 18:21 Adj-NFS
GRK: Βαβυλὼν ἡ μεγάλη πόλις καὶ
NAS: will Babylon, the great city,
KJV: shall that great city
INT: Babylon the great city and

Revelation 19:17 Adj-DFS
GRK: ἐν φωνῇ μεγάλῃ λέγων πᾶσιν
NAS: and he cried out with a loud voice,
KJV: and he cried with a loud voice, saying
INT: with a voice loud saying to all

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page