μέγιστα
Englishman's Concordance
μέγιστα (megista) — 1 Occurrence

2 Peter 1:4 Adj-NNP-S
GRK: τίμια καὶ μέγιστα ἡμῖν ἐπαγγέλματα
INT: precious and greatest to us promises

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page