μεγάλα
Englishman's Concordance
μεγάλα (megala) — 8 Occurrences

Matthew 24:24 Adj-ANP
GRK: δώσουσιν σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα
NAS: and will show great signs
KJV: and shall shew great signs and
INT: will give signs great and wonders

Luke 1:49 Adj-ANP
GRK: ἐποίησέν μοι μεγάλα ὁ δυνατός
NAS: has done great things for me; And holy
INT: has done to me great things the mighty one

Luke 21:11 Adj-NNP
GRK: οὐρανοῦ σημεῖα μεγάλα ἔσται
NAS: and there will be terrors and great signs
KJV: and great signs
INT: heaven signs great will there be

Acts 6:8 Adj-ANP
GRK: καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ
NAS: was performing great wonders
KJV: power, did great wonders and
INT: and signs great among the

James 3:5 Adj-ANP
GRK: ἐστὶν καὶ μεγάλα αὐχεῖ ἰδοὺ
NAS: of the body, and [yet] it boasts of great things. See
INT: is and exceeding things boasts Behold

Revelation 13:5 Adj-ANP
GRK: στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίας
NAS: speaking arrogant words and blasphemies,
KJV: speaking great things and
INT: a mouth speaking great things and blasphemy

Revelation 13:13 Adj-ANP
GRK: ποιεῖ σημεῖα μεγάλα ἵνα καὶ
NAS: He performs great signs, so
KJV: And he doeth great wonders, so
INT: it works signs great that even

Revelation 15:3 Adj-NNP
GRK: ἀρνίου λέγοντες Μεγάλα καὶ θαυμαστὰ
NAS: saying, Great and marvelous
KJV: saying, Great and
INT: Lamb saying Great and wonderful [are]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page