μεγάλας
Englishman's Concordance
μεγάλας (megalas) — 2 Occurrences

Mark 13:2 Adj-AFP
GRK: ταύτας τὰς μεγάλας οἰκοδομάς οὐ
NAS: these great buildings?
KJV: these great buildings?
INT: these great buildings no

Acts 8:13 Adj-AFP
GRK: καὶ δυνάμεις μεγάλας γινομένας ἐξίστατο
NAS: signs and great miracles
INT: and works of power great being done he was amazed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page