μείζονας
Englishman's Concordance
μείζονας (meizonas) — 1 Occurrence

Luke 12:18 Adj-AFP-C
GRK: ἀποθήκας καὶ μείζονας οἰκοδομήσω καὶ
NAS: and build larger ones, and there
INT: barns and greater will build and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page