Acts 21:34
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
243 [e]Ἄλλοι
alloi
OthersAdj-NMP
1161 [e]δὲ
de
however,Conj
243 [e]ἄλλο
allo
another [or]Adj-ANS
5100 [e]τι
ti
one thingIPro-ANS
2019 [e]ἐπεφώνουν
epephōnoun
were crying outV-IIA-3P
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DMS
3793 [e]ὄχλῳ·
ochlō
crowd.N-DMS
3361 [e]μὴ
NotAdv
1410 [e]δυναμένου
dynamenou
being ableV-PPM/P-GMS
1161 [e]δὲ
de
nowConj
846 [e]αὐτοῦ
autou
hePPro-GM3S
1097 [e]γνῶναι
gnōnai
to knowV-ANA
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
804 [e]ἀσφαλὲς
asphales
factsAdj-ANS
1223 [e]διὰ
dia
on account ofPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
2351 [e]θόρυβον,
thorybon
uproar,N-AMS
2753 [e]ἐκέλευσεν
ekeleusen
he orderedV-AIA-3S
71 [e]ἄγεσθαι
agesthai
to be broughtV-PNM/P
846 [e]αὐτὸν
auton
himPPro-AM3S
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3925 [e]παρεμβολήν.
parembolēn
barracks.N-AFS

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 21:34 Greek NT: Nestle 1904
ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐπεφώνουν ἐν τῷ ὄχλῳ· μὴ δυναμένου δὲ αὐτοῦ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν θόρυβον, ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:34 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐπεφώνουν ἐν τῷ ὄχλῳ· μὴ δυναμένου δὲ αὐτοῦ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν θόρυβον ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:34 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐπεφώνουν ἐν τῷ ὄχλῳ· μὴ δυναμένου δὲ αὐτοῦ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν θόρυβον ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:34 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐβόων ἐν τῷ ὄχλῳ· μὴ δυνάμενος δὲ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν θόρυβον, ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:34 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐβόων ἐν τῷ ὄχλῳ· μὴ δυνάμενος δὲ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν θόρυβον, ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:34 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐπεφώνουν ἐν τῷ ὄχλῳ· μὴ δυναμένου δὲ αὐτοῦ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν θόρυβον ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:34 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐβόων ἐν τῷ ὄχλῳ· μὴ δυνάμενος δὲ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν θόρυβον, ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 21:34 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἄλλοι δὲ ἄλλο τι ἐβόων ἐν τῷ ὄχλῳ μὴ δυναμένος δὲ γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς διὰ τὸν θόρυβον ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν

Acts 21:34 Hebrew Bible
ויענו מן העם אלה בכה ואלה בכה ולא יכל לדעת מאומה אל נכון מרב השאון ויצו להוליכו אל המצד׃

Acts 21:34 Aramaic NT: Peshitta
ܘܩܥܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܐܢܫܐ ܡܢ ܐܟܠܘܤ ܡܕܡ ܡܕܡ ܘܡܛܠ ܩܥܬܗܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܕܥ ܐܝܕܐ ܗܝ ܫܪܝܪܬܐ ܘܦܩܕ ܗܘܐ ܕܢܘܒܠܘܢܗ ܠܡܫܪܝܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
But among the crowd some were shouting one thing and some another, and when he could not find out the facts because of the uproar, he ordered him to be brought into the barracks.

King James Bible
And some cried one thing, some another, among the multitude: and when he could not know the certainty for the tumult, he commanded him to be carried into the castle.

Holman Christian Standard Bible
Some in the mob were shouting one thing and some another. Since he was not able to get reliable information because of the uproar, he ordered him to be taken into the barracks.
Treasury of Scripture Knowledge

some cried.

Acts 19:32 Some therefore cried one thing, and some another: for the assembly …

know.

Acts 22:30 On the morrow, because he would have known the certainty why he was …

Acts 25:26 Of whom I have no certain thing to write to my lord. Why I have brought …

into.

Acts 21:37 And as Paul was to be led into the castle, he said to the chief captain, …

Acts 22:24 The chief captain commanded him to be brought into the castle, and …

Acts 23:10,16 And when there arose a great dissension, the chief captain, fearing …

Links
Acts 21:34Acts 21:34 NIVActs 21:34 NLTActs 21:34 ESVActs 21:34 NASBActs 21:34 KJVActs 21:34 Bible AppsActs 21:34 Biblia ParalelaActs 21:34 Chinese BibleActs 21:34 French BibleActs 21:34 German BibleBible Hub
Acts 21:33
Top of Page
Top of Page