ἐκέλευσεν
Englishman's Concordance
ἐκέλευσεν (ekeleusen) — 15 Occurrences

Matthew 8:18 V-AIA-3S
GRK: περὶ αὐτὸν ἐκέλευσεν ἀπελθεῖν εἰς
NAS: around Him, He gave orders to depart
KJV: him, he gave commandment to depart
INT: around him he commanded to depart to

Matthew 14:9 V-AIA-3S
GRK: τοὺς συνανακειμένους ἐκέλευσεν δοθῆναι
NAS: the king commanded [it] to be given
KJV: them which sat with him at meat, he commanded [it] to be given
INT: those who reclined with [him at table] he commanded [it] to be given

Matthew 18:25 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ ἀποδοῦναι ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ
NAS: his lord commanded him to be sold,
KJV: his lord commanded him to be sold,
INT: he [means] to pay commanded him the

Matthew 27:58 V-AIA-3S
GRK: ὁ Πιλᾶτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι
NAS: Pilate ordered it to be given
KJV: Pilate commanded the body
INT: Pilate commanded it to be given up

Luke 18:40 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι
NAS: stopped and commanded that he be brought
KJV: stood, and commanded him
INT: Jesus commanded him to be brought

Acts 5:34 V-AIA-3S
GRK: τῷ λαῷ ἐκέλευσεν ἔξω βραχὺ
NAS: up in the Council and gave orders to put
KJV: the people, and commanded to put
INT: the people commanded out for a short while

Acts 8:38 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐκέλευσεν στῆναι τὸ
NAS: And he ordered the chariot to stop;
KJV: And he commanded the chariot
INT: And he commanded to stop the

Acts 12:19 V-AIA-3S
GRK: τοὺς φύλακας ἐκέλευσεν ἀπαχθῆναι καὶ
NAS: the guards and ordered that they be led away
KJV: the keepers, and commanded that [they] should be put to death.
INT: the guards he commanded [them] to be led away [to death] And

Acts 21:33 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐκέλευσεν δεθῆναι ἁλύσεσι
NAS: up and took hold of him, and ordered him to be bound
KJV: and commanded [him] to be bound with
INT: of him and commanded [him] to be bound with chains

Acts 21:34 V-AIA-3S
GRK: τὸν θόρυβον ἐκέλευσεν ἄγεσθαι αὐτὸν
NAS: of the uproar, he ordered him to be brought
KJV: the tumult, he commanded him
INT: the riot he commanded to be brought him

Acts 22:24 V-AIA-3S
GRK: ἐκέλευσεν ὁ χιλίαρχος
NAS: the commander ordered him to be brought
KJV: The chief captain commanded him
INT: commanded the chief captain

Acts 22:30 V-AIA-3S
GRK: αὐτόν καὶ ἐκέλευσεν συνελθεῖν τοὺς
NAS: he released him and ordered the chief priests
KJV: and commanded the chief priests
INT: him and commanded to come the

Acts 23:10 V-AIA-3S
GRK: ὑπ' αὐτῶν ἐκέλευσεν τὸ στράτευμα
NAS: would be torn to pieces by them and ordered the troops
KJV: them, commanded the soldiers
INT: by them commanded the troop

Acts 25:6 V-AIA-3S
GRK: τοῦ βήματος ἐκέλευσεν τὸν Παῦλον
NAS: on the tribunal and ordered Paul
KJV: the judgment seat commanded Paul
INT: the judgment seat he commanded Paul

Acts 27:43 V-AIA-3S
GRK: τοῦ βουλήματος ἐκέλευσέν τε τοὺς
NAS: them from their intention, and commanded that those
KJV: and commanded that they which could
INT: of [their] purpose commanded moreover those

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page