ἄλλον
Englishman's Concordance
ἄλλον (allon) — 17 Occurrences

Mark 10:12 Adj-AMS
GRK: αὐτῆς γαμήσῃ ἄλλον μοιχᾶται
NAS: and marries another man, she is committing
KJV: be married to another, she committeth adultery.
INT: herself [and] be married to another she commits adultery

Mark 12:4 Adj-AMS
GRK: πρὸς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον κἀκεῖνον
NAS: he sent them another slave,
KJV: unto them another servant; and at him
INT: to them another servant and him

Mark 12:5 Adj-AMS
GRK: καὶ ἄλλον ἀπέστειλεν κἀκεῖνον
NAS: And he sent another, and that one
KJV: he sent another; and him
INT: And another he sent and him

Mark 14:58 Adj-AMS
GRK: τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω
NAS: I will build another made without hands.'
KJV: I will build another made without hands.
INT: three days another not made with hands I will build

Luke 7:19 Adj-AMS
GRK: ἐρχόμενος ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν
INT: coming [one] or another are we to look for

Luke 7:20 Adj-AMS
GRK: ἐρχόμενος ἢ ἄλλον προσδοκῶμεν
NAS: One, or do we look for someone else?'
KJV: or look we for another?
INT: coming [one] or another are we to look for

John 14:16 Adj-AMS
GRK: πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει
NAS: and He will give you another Helper,
KJV: you another Comforter,
INT: Father and another Helper he will give

John 20:2 Adj-AMS
GRK: πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν
NAS: Peter and to the other disciple
KJV: and to the other disciple, whom
INT: to the other disciple whom

Acts 2:12 Adj-AMS
GRK: ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες Τί
NAS: saying to one another, What does this
KJV: one to another, What meaneth
INT: other to other saying What

1 Corinthians 1:16 Adj-AMS
GRK: εἴ τινα ἄλλον ἐβάπτισα
NAS: I baptized any other.
KJV: whether I baptized any other.
INT: if any other I baptized

1 Corinthians 3:11 Adj-AMS
GRK: θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται
NAS: a foundation other than
KJV: thereupon.For other foundation can
INT: foundation indeed other no one is able

2 Corinthians 11:4 Adj-AMS
GRK: ὁ ἐρχόμενος ἄλλον Ἰησοῦν κηρύσσει
NAS: and preaches another Jesus
KJV: preacheth another Jesus,
INT: he that comes another Jesus proclaims

James 5:12 Adj-AMS
GRK: γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον
NAS: or with any other oath; but your yes
KJV: neither by any other oath: but
INT: earth nor other any oath

Revelation 7:2 Adj-AMS
GRK: καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα
NAS: And I saw another angel ascending
KJV: And I saw another angel ascending
INT: And I saw another angel having ascended

Revelation 10:1 Adj-AMS
GRK: Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἰσχυρὸν
NAS: I saw another strong angel
KJV: And I saw another mighty angel
INT: And I saw another angel strong

Revelation 14:6 Adj-AMS
GRK: Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον
NAS: And I saw another angel flying
KJV: And I saw another angel fly
INT: And I saw another angel flying

Revelation 18:1 Adj-AMS
GRK: ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα
NAS: I saw another angel
KJV: I saw another angel
INT: these things I saw another angel descending

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page