ἄλλῳ
Englishman's Concordance
ἄλλῳ (allō) — 10 Occurrences

Matthew 8:9 Adj-DMS
GRK: πορεύεται καὶ ἄλλῳ Ἔρχου καὶ
NAS: and he goes, and to another, 'Come!'
KJV: he goeth; and to another, Come, and
INT: he goes and to another Come and

Luke 7:8 Adj-DMS
GRK: πορεύεται καὶ ἄλλῳ Ἔρχου καὶ
NAS: and he goes, and to another, 'Come!'
KJV: he goeth; and to another, Come, and
INT: he goes and to another Come and

Acts 4:12 Adj-DMS
GRK: ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ
NAS: in no one else; for there is no other
KJV: in any other: for there is
INT: there is in other no one the

1 Corinthians 12:8 Adj-DMS
GRK: λόγος σοφίας ἄλλῳ δὲ λόγος
NAS: the Spirit, and to another the word
KJV: to another the word
INT: a word of wisdom to another moreover a word

1 Corinthians 12:9 Adj-DMS
GRK: αὐτῷ πνεύματι ἄλλῳ δὲ χαρίσματα
NAS: Spirit, and to another gifts
KJV: to another the gifts
INT: same Spirit to another moreover gifts

1 Corinthians 12:10 Adj-DMS
GRK: ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα
NAS: and to another the effecting
KJV: To another the working of miracles;
INT: to another moreover working

1 Corinthians 12:10 Adj-DMS
GRK: ἐνεργήματα δυνάμεων ἄλλῳ δὲ προφητεία
NAS: of miracles, and to another prophecy,
KJV: of miracles; to another prophecy;
INT: working of miracles to another moreover prophecy

1 Corinthians 12:10 Adj-DMS
GRK: δὲ προφητεία ἄλλῳ δὲ διακρίσεις
NAS: prophecy, and to another the distinguishing
KJV: to another discerning
INT: moreover prophecy to another moreover discerning

1 Corinthians 12:10 Adj-DMS
GRK: γένη γλωσσῶν ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία
NAS: of tongues, and to another the interpretation
KJV: to another the interpretation
INT: kinds of tongues to another moreover interpretation

1 Corinthians 14:30 Adj-DMS
GRK: ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθημένῳ
NAS: a revelation is made to another who is seated,
KJV: [any thing] be revealed to another that sitteth by,
INT: if moreover to another should be a revelation sitting by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page