λελάληκα
Englishman's Concordance
λελάληκα (lelalēka) — 11 Occurrences

John 6:63 V-RIA-1S
GRK: ἃ ἐγὼ λελάληκα ὑμῖν πνεῦμά
NAS: the words that I have spoken to you are spirit
KJV: that I speak unto you, [they] are
INT: which I speak to you spirit

John 8:40 V-RIA-1S
GRK: ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα ἣν ἤκουσα
NAS: who has told you the truth,
KJV: a man that hath told you the truth,
INT: truth to you has spoken which I heard

John 14:25 V-RIA-1S
GRK: Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ'
NAS: These things I have spoken to you while abiding
KJV: These things have I spoken unto you,
INT: These things I have said to you with

John 15:3 V-RIA-1S
GRK: λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν
NAS: which I have spoken to you.
KJV: the word which I have spoken unto you.
INT: word which I have spoken to you

John 15:11 V-RIA-1S
GRK: Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα
NAS: These things I have spoken to you so
KJV: These things have I spoken unto you,
INT: These things I have spoken to you that

John 16:1 V-RIA-1S
GRK: Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα
NAS: These things I have spoken to you so
KJV: These things have I spoken unto you,
INT: These things I have spoken to you that

John 16:4 V-RIA-1S
GRK: ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα
NAS: But these things I have spoken to you, so
KJV: But these things have I told you, that
INT: But these things I have said to you that

John 16:6 V-RIA-1S
GRK: ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἡ
NAS: But because I have said these things
KJV: because I have said these things
INT: because these things I have said to you

John 16:25 V-RIA-1S
GRK: ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν ἔρχεται
NAS: These things I have spoken to you in figurative
KJV: These things have I spoken unto you in
INT: in allegories I have spoken to you is coming

John 16:33 V-RIA-1S
GRK: ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα
NAS: These things I have spoken to you, so
KJV: These things I have spoken unto you,
INT: These things I have spoken to you that

John 18:20 V-RIA-1S
GRK: Ἐγὼ παρρησίᾳ λελάληκα τῷ κόσμῳ
NAS: answered him, I have spoken openly
KJV: him, I spake openly to the world;
INT: I openly spoke to the world

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2980
297 Occurrences


ἐλάλησα — 8 Occ.
ἐλαλήσαμεν — 1 Occ.
ἐλάλησαν — 11 Occ.
ἐλαλήσατε — 1 Occ.
ἐλάλησεν — 31 Occ.
ἐλαλήθη — 2 Occ.
ἐλάλει — 20 Occ.
ἐλαλοῦμεν — 1 Occ.
ἐλάλουν — 6 Occ.
λαλῇ — 1 Occ.
λαλῆσαι — 22 Occ.
λαλήσαντες — 2 Occ.
λαλήσας — 2 Occ.
λαλήσῃ — 2 Occ.
λαλήσητε — 3 Occ.
λαλήσει — 5 Occ.
λαλήσω — 5 Occ.
λαλήσομεν — 1 Occ.
λαλήσουσιν — 2 Occ.
λαληθῆναι — 2 Occ.
λαληθήσεται — 4 Occ.
λαληθησομένων — 1 Occ.
λαληθεὶς — 1 Occ.
λαληθείσης — 1 Occ.
λαληθέντων — 1 Occ.
λαληθέντος — 1 Occ.
λαλεῖ — 21 Occ.
λαλεῖν — 21 Occ.
λαλεῖς — 4 Occ.
λαλεῖσθαι — 1 Occ.
λαλεῖτε — 4 Occ.
λαλείτω — 1 Occ.
λαλείτωσαν — 1 Occ.
λαλῶ — 19 Occ.
λαλῶν — 16 Occ.
λαλῶσιν — 1 Occ.
λαλοῦμεν — 10 Occ.
λαλουμένη — 1 Occ.
λαλουμένοις — 3 Occ.
λαλούμενον — 2 Occ.
λαλοῦν — 2 Occ.
λαλοῦντα — 1 Occ.
λαλοῦντας — 1 Occ.
λαλοῦντες — 7 Occ.
λαλοῦντι — 2 Occ.
λαλούντων — 5 Occ.
λαλοῦντος — 17 Occ.
λαλοῦσαι — 1 Occ.
λαλοῦσαν — 1 Occ.
λαλούσης — 1 Occ.
λαλοῦσιν — 2 Occ.
λελάληκα — 11 Occ.
λελάληκεν — 2 Occ.
λελαλημένοις — 1 Occ.
λελάληταί — 1 Occ.
Additional Entries
λαλοῦντα — 1 Occ.
λαλοῦντας — 1 Occ.
λαλοῦντες — 7 Occ.
λαλοῦντι — 2 Occ.
λαλούντων — 5 Occ.
λαλοῦντος — 17 Occ.
λαλοῦσαι — 1 Occ.
λαλοῦσαν — 1 Occ.
λαλούσης — 1 Occ.
λαλοῦσιν — 2 Occ.
λελάληκεν — 2 Occ.
λελαλημένοις — 1 Occ.
λελάληταί — 1 Occ.
λαλιά — 2 Occ.
λαλιὰν — 2 Occ.
λεμὰ — 2 Occ.
εἴληφα — 1 Occ.
εἴληφας — 2 Occ.
εἴληφεν — 3 Occ.
εἰληφὼς — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page