λαλοῦντες
Englishman's Concordance
λαλοῦντες (lalountes) — 7 Occurrences

Matthew 10:20 V-PPA-NMP
GRK: ἐστὲ οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ
NAS: For it is not you who speak, but [it is] the Spirit
KJV: not ye that speak, but the Spirit
INT: are they who speak but the

Mark 13:11 V-PPA-NMP
GRK: ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ
NAS: you in that hour; for it is not you who speak, but [it is] the Holy
KJV: not ye that speak, but the Holy
INT: you they who speak but the

Acts 2:7 V-PPA-NMP
GRK: εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι
NAS: these who are speaking Galileans?
KJV: these which speak Galilaeans?
INT: are who are speaking Galileans

Acts 11:19 V-PPA-NMP
GRK: Ἀντιοχείας μηδενὶ λαλοῦντες τὸν λόγον
NAS: and Antioch, speaking the word
KJV: Antioch, preaching the word
INT: Antioch to no one speaking the word

Acts 20:30 V-PPA-NMP
GRK: ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ
NAS: will arise, speaking perverse things,
KJV: arise, speaking perverse things,
INT: will rise up men speaking perverse things

1 Corinthians 14:9 V-PPA-NMP
GRK: εἰς ἀέρα λαλοῦντες
NAS: what is spoken? For you will be speaking into the air.
KJV: for ye shall speak into the air.
INT: into [the] air speaking

Ephesians 5:19 V-PPA-NMP
GRK: λαλοῦντες ἑαυτοῖς ἐν
NAS: speaking to one another in psalms
KJV: Speaking to yourselves in psalms
INT: speaking to each other in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2980
297 Occurrences


ἐλάλησα — 8 Occ.
ἐλαλήσαμεν — 1 Occ.
ἐλάλησαν — 11 Occ.
ἐλαλήσατε — 1 Occ.
ἐλάλησεν — 31 Occ.
ἐλαλήθη — 2 Occ.
ἐλάλει — 20 Occ.
ἐλαλοῦμεν — 1 Occ.
ἐλάλουν — 6 Occ.
λαλῇ — 1 Occ.
λαλῆσαι — 22 Occ.
λαλήσαντες — 2 Occ.
λαλήσας — 2 Occ.
λαλήσῃ — 2 Occ.
λαλήσητε — 3 Occ.
λαλήσει — 5 Occ.
λαλήσω — 5 Occ.
λαλήσομεν — 1 Occ.
λαλήσουσιν — 2 Occ.
λαληθῆναι — 2 Occ.
λαληθήσεται — 4 Occ.
λαληθησομένων — 1 Occ.
λαληθεὶς — 1 Occ.
λαληθείσης — 1 Occ.
λαληθέντων — 1 Occ.
λαληθέντος — 1 Occ.
λαλεῖ — 21 Occ.
λαλεῖν — 21 Occ.
λαλεῖς — 4 Occ.
λαλεῖσθαι — 1 Occ.
λαλεῖτε — 4 Occ.
λαλείτω — 1 Occ.
λαλείτωσαν — 1 Occ.
λαλῶ — 19 Occ.
λαλῶν — 16 Occ.
λαλῶσιν — 1 Occ.
λαλοῦμεν — 10 Occ.
λαλουμένη — 1 Occ.
λαλουμένοις — 3 Occ.
λαλούμενον — 2 Occ.
λαλοῦν — 2 Occ.
λαλοῦντα — 1 Occ.
λαλοῦντας — 1 Occ.
λαλοῦντες — 7 Occ.
λαλοῦντι — 2 Occ.
λαλούντων — 5 Occ.
λαλοῦντος — 17 Occ.
λαλοῦσαι — 1 Occ.
λαλοῦσαν — 1 Occ.
λαλούσης — 1 Occ.
λαλοῦσιν — 2 Occ.
λελάληκα — 11 Occ.
λελάληκεν — 2 Occ.
λελαλημένοις — 1 Occ.
λελάληταί — 1 Occ.
Additional Entries
λαλῶ — 19 Occ.
λαλῶν — 16 Occ.
λαλῶσιν — 1 Occ.
λαλοῦμεν — 10 Occ.
λαλουμένη — 1 Occ.
λαλουμένοις — 3 Occ.
λαλούμενον — 2 Occ.
λαλοῦν — 2 Occ.
λαλοῦντα — 1 Occ.
λαλοῦντας — 1 Occ.
λαλοῦντι — 2 Occ.
λαλούντων — 5 Occ.
λαλοῦντος — 17 Occ.
λαλοῦσαι — 1 Occ.
λαλοῦσαν — 1 Occ.
λαλούσης — 1 Occ.
λαλοῦσιν — 2 Occ.
λελάληκα — 11 Occ.
λελάληκεν — 2 Occ.
λελαλημένοις — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page