λαλοῦμεν
Englishman's Concordance
λαλοῦμεν (laloumen) — 10 Occurrences

John 3:11 V-PIA-1P
GRK: ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν καὶ ὃ
NAS: I say to you, we speak of what
KJV: unto thee, We speak that
INT: which we know we speak and that which

1 Corinthians 2:6 V-PIA-1P
GRK: Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς
NAS: Yet we do speak wisdom among
KJV: Howbeit we speak wisdom among
INT: wisdom moreover we speak among the

1 Corinthians 2:7 V-PIA-1P
GRK: ἀλλὰ λαλοῦμεν θεοῦ σοφίαν
NAS: but we speak God's wisdom
KJV: But we speak the wisdom of God
INT: But we speak of God wisdom

1 Corinthians 2:13 V-PIA-1P
GRK: ἃ καὶ λαλοῦμεν οὐκ ἐν
NAS: things we also speak, not in words
KJV: Which things also we speak, not in
INT: which also we speak not in

2 Corinthians 2:17 V-PIA-1P
GRK: ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν
NAS: but as from God, we speak in Christ
KJV: of God speak we in
INT: in Christ we speak

2 Corinthians 4:13 V-PIA-1P
GRK: διὸ καὶ λαλοῦμεν
NAS: therefore we also speak,
KJV: and therefore speak;
INT: therefore also we speak

2 Corinthians 12:19 V-PIA-1P
GRK: ἐν Χριστῷ λαλοῦμεν τὰ δὲ
NAS: of God that we have been speaking in Christ;
KJV: unto you? we speak before
INT: in Christ we speak of the things moreover

1 Thessalonians 2:4 V-PIA-1P
GRK: εὐαγγέλιον οὕτως λαλοῦμεν οὐχ ὡς
NAS: so we speak, not as pleasing
KJV: even so we speak; not
INT: gospel so we speak not as

Hebrews 2:5 V-PIA-1P
GRK: περὶ ἧς λαλοῦμεν
NAS: concerning which we are speaking.
KJV: to come, whereof we speak.
INT: of which we speak

Hebrews 6:9 V-PIA-1P
GRK: καὶ οὕτως λαλοῦμεν
NAS: though we are speaking in this way.
KJV: we thus speak.
INT: even thus we speak

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2980
297 Occurrences


ἐλάλησα — 8 Occ.
ἐλαλήσαμεν — 1 Occ.
ἐλάλησαν — 11 Occ.
ἐλαλήσατε — 1 Occ.
ἐλάλησεν — 31 Occ.
ἐλαλήθη — 2 Occ.
ἐλάλει — 20 Occ.
ἐλαλοῦμεν — 1 Occ.
ἐλάλουν — 6 Occ.
λαλῇ — 1 Occ.
λαλῆσαι — 22 Occ.
λαλήσαντες — 2 Occ.
λαλήσας — 2 Occ.
λαλήσῃ — 2 Occ.
λαλήσητε — 3 Occ.
λαλήσει — 5 Occ.
λαλήσω — 5 Occ.
λαλήσομεν — 1 Occ.
λαλήσουσιν — 2 Occ.
λαληθῆναι — 2 Occ.
λαληθήσεται — 4 Occ.
λαληθησομένων — 1 Occ.
λαληθεὶς — 1 Occ.
λαληθείσης — 1 Occ.
λαληθέντων — 1 Occ.
λαληθέντος — 1 Occ.
λαλεῖ — 21 Occ.
λαλεῖν — 21 Occ.
λαλεῖς — 4 Occ.
λαλεῖσθαι — 1 Occ.
λαλεῖτε — 4 Occ.
λαλείτω — 1 Occ.
λαλείτωσαν — 1 Occ.
λαλῶ — 19 Occ.
λαλῶν — 16 Occ.
λαλῶσιν — 1 Occ.
λαλοῦμεν — 10 Occ.
λαλουμένη — 1 Occ.
λαλουμένοις — 3 Occ.
λαλούμενον — 2 Occ.
λαλοῦν — 2 Occ.
λαλοῦντα — 1 Occ.
λαλοῦντας — 1 Occ.
λαλοῦντες — 7 Occ.
λαλοῦντι — 2 Occ.
λαλούντων — 5 Occ.
λαλοῦντος — 17 Occ.
λαλοῦσαι — 1 Occ.
λαλοῦσαν — 1 Occ.
λαλούσης — 1 Occ.
λαλοῦσιν — 2 Occ.
λελάληκα — 11 Occ.
λελάληκεν — 2 Occ.
λελαλημένοις — 1 Occ.
λελάληταί — 1 Occ.
Additional Entries
λαλεῖ — 21 Occ.
λαλεῖν — 21 Occ.
λαλεῖς — 4 Occ.
λαλεῖσθαι — 1 Occ.
λαλεῖτε — 4 Occ.
λαλείτω — 1 Occ.
λαλείτωσαν — 1 Occ.
λαλῶ — 19 Occ.
λαλῶν — 16 Occ.
λαλῶσιν — 1 Occ.
λαλουμένη — 1 Occ.
λαλουμένοις — 3 Occ.
λαλούμενον — 2 Occ.
λαλοῦν — 2 Occ.
λαλοῦντα — 1 Occ.
λαλοῦντας — 1 Occ.
λαλοῦντες — 7 Occ.
λαλοῦντι — 2 Occ.
λαλούντων — 5 Occ.
λαλοῦντος — 17 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page