λαλῶ
Englishman's Concordance
λαλῶ (lalō) — 19 Occurrences

Matthew 13:13 V-PIA-1S
GRK: παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ ὅτι βλέποντες
NAS: Therefore I speak to them in parables;
KJV: Therefore speak I to them in
INT: parables to them I speak because seeing

John 7:17 V-PIA-1S
GRK: ἀπ' ἐμαυτοῦ λαλῶ
NAS: or [whether] I speak from Myself.
KJV: or [whether] I speak of myself.
INT: from myself speak

John 8:25 V-PIA-1S
GRK: ὅτι καὶ λαλῶ ὑμῖν
NAS: to them, What have I been saying to you [from] the beginning?
KJV: Even [the same] that I said unto you
INT: what also I say to you

John 8:26 V-PIA-1S
GRK: αὐτοῦ ταῦτα λαλῶ εἰς τὸν
NAS: from Him, these I speak to the world.
INT: him these things I say to the

John 8:28 V-PIA-1S
GRK: πατὴρ ταῦτα λαλῶ
NAS: on My own initiative, but I speak these things
KJV: hath taught me, I speak these things.
INT: Father these things I speak

John 8:38 V-PIA-1S
GRK: τῷ πατρὶ λαλῶ καὶ ὑμεῖς
NAS: I speak the things which I have seen
KJV: I speak that which I have seen
INT: the Father I speak and you

John 12:50 V-PIA-1S
GRK: οὖν ἐγὼ λαλῶ καθὼς εἴρηκέν
NAS: therefore the things I speak, I speak
KJV: whatsoever I speak therefore, even as
INT: therefore I speak as has said

John 12:50 V-PIA-1S
GRK: πατήρ οὕτως λαλῶ
NAS: the things I speak, I speak just
KJV: unto me, so I speak.
INT: Father so I speak

John 14:10 V-PIA-1S
GRK: ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ ὁ δὲ
NAS: that I say to you I do not speak on My own initiative,
KJV: that I speak unto you I speak
INT: myself not I speak but

John 17:13 V-PIA-1S
GRK: καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ
NAS: to You; and these things I speak in the world
KJV: and these things I speak in the world,
INT: and these things I speak in the

Acts 26:26 V-PIA-1S
GRK: καὶ παρρησιαζόμενος λαλῶ λανθάνειν γὰρ
NAS: these matters, and I speak to him also
KJV: whom also I speak freely: for
INT: also using boldness I speak hidden from indeed

Romans 7:1 V-PIA-1S
GRK: γὰρ νόμον λαλῶ ὅτι ὁ
NAS: brethren (for I am speaking to those who know
KJV: (for I speak to them that know
INT: indeed law I speak that the

1 Corinthians 9:8 V-PIA-1S
GRK: ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ ἢ καὶ
NAS: I am not speaking these things
KJV: Say I these things as
INT: a man these things do I speak or also

1 Corinthians 13:1 V-PSA-1S
GRK: τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν
NAS: If I speak with the tongues of men
KJV: Though I speak with the tongues of men
INT: the of men I speak and

1 Corinthians 14:18 V-PIA-1S
GRK: μᾶλλον γλώσσαις λαλῶ
NAS: I thank God, I speak in tongues more
KJV: my God, I speak with tongues more than
INT: more with tongues speaking

1 Corinthians 15:34 V-PIA-1S
GRK: ἐντροπὴν ὑμῖν λαλῶ
NAS: of God. I speak [this] to your shame.
INT: shame your I speak

2 Corinthians 11:17 V-PIA-1S
GRK: λαλῶ οὐ κατὰ
NAS: What I am saying, I am not saying
KJV: That which I speak, I speak [it] not
INT: What I speak not according to

2 Corinthians 11:17 V-PIA-1S
GRK: κατὰ κύριον λαλῶ ἀλλ' ὡς
NAS: I am saying, I am not saying as the Lord
KJV: I speak, I speak [it] not
INT: according to [the] Lord do I speak but as

2 Corinthians 11:23 V-PIA-1S
GRK: εἰσίν παραφρονῶν λαλῶ ὕπερ ἐγώ
NAS: of Christ?-- I speak as if insane--
KJV: of Christ? (I speak as a fool)
INT: are they as being beside myself I speak above [measure] I [too]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2980
297 Occurrences


ἐλάλησα — 8 Occ.
ἐλαλήσαμεν — 1 Occ.
ἐλάλησαν — 11 Occ.
ἐλαλήσατε — 1 Occ.
ἐλάλησεν — 31 Occ.
ἐλαλήθη — 2 Occ.
ἐλάλει — 20 Occ.
ἐλαλοῦμεν — 1 Occ.
ἐλάλουν — 6 Occ.
λαλῇ — 1 Occ.
λαλῆσαι — 22 Occ.
λαλήσαντες — 2 Occ.
λαλήσας — 2 Occ.
λαλήσῃ — 2 Occ.
λαλήσητε — 3 Occ.
λαλήσει — 5 Occ.
λαλήσω — 5 Occ.
λαλήσομεν — 1 Occ.
λαλήσουσιν — 2 Occ.
λαληθῆναι — 2 Occ.
λαληθήσεται — 4 Occ.
λαληθησομένων — 1 Occ.
λαληθεὶς — 1 Occ.
λαληθείσης — 1 Occ.
λαληθέντων — 1 Occ.
λαληθέντος — 1 Occ.
λαλεῖ — 21 Occ.
λαλεῖν — 21 Occ.
λαλεῖς — 4 Occ.
λαλεῖσθαι — 1 Occ.
λαλεῖτε — 4 Occ.
λαλείτω — 1 Occ.
λαλείτωσαν — 1 Occ.
λαλῶ — 19 Occ.
λαλῶν — 16 Occ.
λαλῶσιν — 1 Occ.
λαλοῦμεν — 10 Occ.
λαλουμένη — 1 Occ.
λαλουμένοις — 3 Occ.
λαλούμενον — 2 Occ.
λαλοῦν — 2 Occ.
λαλοῦντα — 1 Occ.
λαλοῦντας — 1 Occ.
λαλοῦντες — 7 Occ.
λαλοῦντι — 2 Occ.
λαλούντων — 5 Occ.
λαλοῦντος — 17 Occ.
λαλοῦσαι — 1 Occ.
λαλοῦσαν — 1 Occ.
λαλούσης — 1 Occ.
λαλοῦσιν — 2 Occ.
λελάληκα — 11 Occ.
λελάληκεν — 2 Occ.
λελαλημένοις — 1 Occ.
λελάληταί — 1 Occ.
Additional Entries
λαληθείσης — 1 Occ.
λαληθέντων — 1 Occ.
λαληθέντος — 1 Occ.
λαλεῖ — 21 Occ.
λαλεῖν — 21 Occ.
λαλεῖς — 4 Occ.
λαλεῖσθαι — 1 Occ.
λαλεῖτε — 4 Occ.
λαλείτω — 1 Occ.
λαλείτωσαν — 1 Occ.
λαλῶν — 16 Occ.
λαλῶσιν — 1 Occ.
λαλοῦμεν — 10 Occ.
λαλουμένη — 1 Occ.
λαλουμένοις — 3 Occ.
λαλούμενον — 2 Occ.
λαλοῦν — 2 Occ.
λαλοῦντα — 1 Occ.
λαλοῦντας — 1 Occ.
λαλοῦντες — 7 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page