ἐλάλουν
Englishman's Concordance
ἐλάλουν (elaloun) — 6 Occurrences

Luke 2:15 V-IIA-3P
GRK: οἱ ποιμένες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους
NAS: the shepherds [began] saying to one another,
INT: the shepherds said to one another

Acts 4:31 V-IIA-3P
GRK: πνεύματος καὶ ἐλάλουν τὸν λόγον
NAS: Spirit and [began] to speak the word
KJV: Ghost, and they spake the word of God
INT: Spirit and spoke the word

Acts 11:20 V-IIA-3P
GRK: εἰς Ἀντιόχειαν ἐλάλουν καὶ πρὸς
NAS: to Antioch and [began] speaking to the Greeks
KJV: to Antioch, spake unto the Grecians,
INT: into Antioch spoke also to

Acts 19:6 V-IIA-3P
GRK: ἐπ' αὐτούς ἐλάλουν τε γλώσσαις
NAS: came on them, and they [began] speaking with tongues
KJV: them; and they spake with tongues, and
INT: upon them they were speaking moreover with tongues

Acts 26:31 V-IIA-3P
GRK: καὶ ἀναχωρήσαντες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους
NAS: and when they had gone aside, they [began] talking to one another,
KJV: when they were gone aside, they talked between
INT: and having withdrawn they spoke to one another

1 Corinthians 13:11 V-IIA-1S
GRK: ἤμην νήπιος ἐλάλουν ὡς νήπιος
NAS: I was a child, I used to speak like
KJV: I was a child, I spake as a child,
INT: I was a child I spoke as a child

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2980
297 Occurrences


ἐλάλησα — 8 Occ.
ἐλαλήσαμεν — 1 Occ.
ἐλάλησαν — 11 Occ.
ἐλαλήσατε — 1 Occ.
ἐλάλησεν — 31 Occ.
ἐλαλήθη — 2 Occ.
ἐλάλει — 20 Occ.
ἐλαλοῦμεν — 1 Occ.
ἐλάλουν — 6 Occ.
λαλῇ — 1 Occ.
λαλῆσαι — 22 Occ.
λαλήσαντες — 2 Occ.
λαλήσας — 2 Occ.
λαλήσῃ — 2 Occ.
λαλήσητε — 3 Occ.
λαλήσει — 5 Occ.
λαλήσω — 5 Occ.
λαλήσομεν — 1 Occ.
λαλήσουσιν — 2 Occ.
λαληθῆναι — 2 Occ.
λαληθήσεται — 4 Occ.
λαληθησομένων — 1 Occ.
λαληθεὶς — 1 Occ.
λαληθείσης — 1 Occ.
λαληθέντων — 1 Occ.
λαληθέντος — 1 Occ.
λαλεῖ — 21 Occ.
λαλεῖν — 21 Occ.
λαλεῖς — 4 Occ.
λαλεῖσθαι — 1 Occ.
λαλεῖτε — 4 Occ.
λαλείτω — 1 Occ.
λαλείτωσαν — 1 Occ.
λαλῶ — 19 Occ.
λαλῶν — 16 Occ.
λαλῶσιν — 1 Occ.
λαλοῦμεν — 10 Occ.
λαλουμένη — 1 Occ.
λαλουμένοις — 3 Occ.
λαλούμενον — 2 Occ.
λαλοῦν — 2 Occ.
λαλοῦντα — 1 Occ.
λαλοῦντας — 1 Occ.
λαλοῦντες — 7 Occ.
λαλοῦντι — 2 Occ.
λαλούντων — 5 Occ.
λαλοῦντος — 17 Occ.
λαλοῦσαι — 1 Occ.
λαλοῦσαν — 1 Occ.
λαλούσης — 1 Occ.
λαλοῦσιν — 2 Occ.
λελάληκα — 11 Occ.
λελάληκεν — 2 Occ.
λελαλημένοις — 1 Occ.
λελάληταί — 1 Occ.
Additional Entries
λαῖλαψ — 2 Occ.
λακτίζειν — 2 Occ.
ἐλάλησα — 8 Occ.
ἐλαλήσαμεν — 1 Occ.
ἐλάλησαν — 11 Occ.
ἐλαλήσατε — 1 Occ.
ἐλάλησεν — 31 Occ.
ἐλαλήθη — 2 Occ.
ἐλάλει — 20 Occ.
ἐλαλοῦμεν — 1 Occ.
λαλῇ — 1 Occ.
λαλῆσαι — 22 Occ.
λαλήσαντες — 2 Occ.
λαλήσας — 2 Occ.
λαλήσῃ — 2 Occ.
λαλήσητε — 3 Occ.
λαλήσει — 5 Occ.
λαλήσω — 5 Occ.
λαλήσομεν — 1 Occ.
λαλήσουσιν — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page