λαλεῖ
Englishman's Concordance
λαλεῖ (lalei) — 21 Occurrences

Matthew 12:34 V-PIA-3S
GRK: τὸ στόμα λαλεῖ
NAS: For the mouth speaks out of that which fills
KJV: of the heart the mouth speaketh.
INT: the mouth speaks

Mark 2:7 V-PIA-3S
GRK: οὗτος οὕτως λαλεῖ βλασφημεῖ τίς
NAS: does this man speak that way?
KJV: this [man] thus speak blasphemies? who
INT: this [man] thus does speak he blasphemies Who

Mark 11:23 V-PIA-3S
GRK: ὅτι ὃ λαλεῖ γίνεται ἔσται
NAS: that what he says is going to happen,
INT: that what he says takes place it will be done

Luke 5:21 V-PIA-3S
GRK: οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας τίς
NAS: [man] who speaks blasphemies?
KJV: this which speaketh blasphemies? Who
INT: this who speaks blasphemies who

Luke 6:45 V-PIA-3S
GRK: περισσεύματος καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα
NAS: for his mouth speaks from that which fills
KJV: his mouth speaketh.
INT: the abundance of his heart speaks the mouth

John 3:31 V-PIA-3S
GRK: τῆς γῆς λαλεῖ ὁ ἐκ
NAS: is from the earth and speaks of the earth.
KJV: earthly, and speaketh of the earth:
INT: the earth speaks He who from

John 3:34 V-PIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ λαλεῖ οὐ γὰρ
NAS: God has sent speaks the words of God;
KJV: hath sent speaketh the words
INT: of God speaks not indeed

John 7:26 V-PIA-3S
GRK: ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ καὶ οὐδὲν
NAS: Look, He is speaking publicly,
KJV: But, lo, he speaketh boldly, and
INT: Behold publicly he speaks and nothing

John 8:44 V-PIA-3S
GRK: τῶν ἰδίων λαλεῖ ὅτι ψεύστης
NAS: a lie, he speaks from his own
KJV: a lie, he speaketh of
INT: the own he speaks for a liar

John 16:18 V-PIA-3S
GRK: οἴδαμεν τί λαλεῖ
NAS: what He is talking about.
KJV: tell what he saith.
INT: We do know what he speaks

Acts 18:9 V-PMA-2S
GRK: φοβοῦ ἀλλὰ λάλει καὶ μὴ
NAS: Do not be afraid [any longer], but go on speaking and do not be silent;
KJV: afraid, but speak, and hold
INT: Fear but speak and not

Romans 3:19 V-PIA-3S
GRK: τῷ νόμῳ λαλεῖ ἵνα πᾶν
NAS: says, it speaks to those
KJV: saith, it saith to them who are under
INT: the law it speaks that every

1 Corinthians 14:2 V-PIA-3S
GRK: οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ ἀλλὰ θεῷ
NAS: in a tongue does not speak to men
KJV: in an [unknown] tongue speaketh not
INT: not to men speaks but to God

1 Corinthians 14:2 V-PIA-3S
GRK: πνεύματι δὲ λαλεῖ μυστήρια
NAS: but in [his] spirit he speaks mysteries.
KJV: in the spirit he speaketh mysteries.
INT: in spirit however he speaks mysteries

1 Corinthians 14:3 V-PIA-3S
GRK: προφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ
NAS: But one who prophesies speaks to men
KJV: he that prophesieth speaketh unto men
INT: prophesies to men speaks [for] building up and

1 Corinthians 14:27 V-PIA-3S
GRK: γλώσσῃ τις λαλεῖ κατὰ δύο
NAS: anyone speaks in a tongue,
KJV: any man speak in an [unknown] tongue,
INT: with a tongue anyone speak [let it be] by two

Titus 2:1 V-PMA-2S
GRK: Σὺ δὲ λάλει ἃ πρέπει
NAS: But as for you, speak the things which
KJV: But speak thou the things which
INT: you moreover speak the things that become

Titus 2:15 V-PMA-2S
GRK: Ταῦτα λάλει καὶ παρακάλει
NAS: These things speak and exhort
KJV: These things speak, and exhort,
INT: These things speak and exhort

Hebrews 11:4 V-PIA-3S
GRK: ἀποθανὼν ἔτι λαλεῖ
NAS: he still speaks.
KJV: he being dead yet speaketh.
INT: having died yet he speaks

1 Peter 4:11 V-PIA-3S
GRK: εἴ τις λαλεῖ ὡς λόγια
NAS: Whoever speaks, [is to do so] as one
KJV: If any man speak, [let him speak] as
INT: If anyone speaks as oracles

Jude 1:16 V-PIA-3S
GRK: στόμα αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα θαυμάζοντες
NAS: their [own] lusts; they speak arrogantly,
KJV: mouth speaketh great swelling
INT: mouth of them speaks great swelling [words] admiring

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2980
297 Occurrences


ἐλάλησα — 8 Occ.
ἐλαλήσαμεν — 1 Occ.
ἐλάλησαν — 11 Occ.
ἐλαλήσατε — 1 Occ.
ἐλάλησεν — 31 Occ.
ἐλαλήθη — 2 Occ.
ἐλάλει — 20 Occ.
ἐλαλοῦμεν — 1 Occ.
ἐλάλουν — 6 Occ.
λαλῇ — 1 Occ.
λαλῆσαι — 22 Occ.
λαλήσαντες — 2 Occ.
λαλήσας — 2 Occ.
λαλήσῃ — 2 Occ.
λαλήσητε — 3 Occ.
λαλήσει — 5 Occ.
λαλήσω — 5 Occ.
λαλήσομεν — 1 Occ.
λαλήσουσιν — 2 Occ.
λαληθῆναι — 2 Occ.
λαληθήσεται — 4 Occ.
λαληθησομένων — 1 Occ.
λαληθεὶς — 1 Occ.
λαληθείσης — 1 Occ.
λαληθέντων — 1 Occ.
λαληθέντος — 1 Occ.
λαλεῖ — 21 Occ.
λαλεῖν — 21 Occ.
λαλεῖς — 4 Occ.
λαλεῖσθαι — 1 Occ.
λαλεῖτε — 4 Occ.
λαλείτω — 1 Occ.
λαλείτωσαν — 1 Occ.
λαλῶ — 19 Occ.
λαλῶν — 16 Occ.
λαλῶσιν — 1 Occ.
λαλοῦμεν — 10 Occ.
λαλουμένη — 1 Occ.
λαλουμένοις — 3 Occ.
λαλούμενον — 2 Occ.
λαλοῦν — 2 Occ.
λαλοῦντα — 1 Occ.
λαλοῦντας — 1 Occ.
λαλοῦντες — 7 Occ.
λαλοῦντι — 2 Occ.
λαλούντων — 5 Occ.
λαλοῦντος — 17 Occ.
λαλοῦσαι — 1 Occ.
λαλοῦσαν — 1 Occ.
λαλούσης — 1 Occ.
λαλοῦσιν — 2 Occ.
λελάληκα — 11 Occ.
λελάληκεν — 2 Occ.
λελαλημένοις — 1 Occ.
λελάληταί — 1 Occ.
Additional Entries
λαλήσω — 5 Occ.
λαλήσομεν — 1 Occ.
λαλήσουσιν — 2 Occ.
λαληθῆναι — 2 Occ.
λαληθήσεται — 4 Occ.
λαληθησομένων — 1 Occ.
λαληθεὶς — 1 Occ.
λαληθείσης — 1 Occ.
λαληθέντων — 1 Occ.
λαληθέντος — 1 Occ.
λαλεῖν — 21 Occ.
λαλεῖς — 4 Occ.
λαλεῖσθαι — 1 Occ.
λαλεῖτε — 4 Occ.
λαλείτω — 1 Occ.
λαλείτωσαν — 1 Occ.
λαλῶ — 19 Occ.
λαλῶν — 16 Occ.
λαλῶσιν — 1 Occ.
λαλοῦμεν — 10 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page