ἐλάλησαν
Englishman's Concordance
ἐλάλησαν (elalēsan) — 11 Occurrences

Luke 24:25 V-AIA-3P
GRK: πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται
NAS: in all that the prophets have spoken!
KJV: that the prophets have spoken:
INT: all which spoke the prophets

Acts 3:24 V-AIA-3P
GRK: καθεξῆς ὅσοι ἐλάλησαν καὶ κατήγγειλαν
NAS: who have spoken, from Samuel
KJV: as many as have spoken, have
INT: subsequent as many as spoke also proclaimed

Acts 16:32 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐλάλησαν αὐτῷ τὸν
NAS: And they spoke the word of the Lord
KJV: And they spake unto him the word
INT: And they spoke to him the

Acts 26:22 V-AIA-3P
GRK: οἱ προφῆται ἐλάλησαν μελλόντων γίνεσθαι
NAS: and Moses said was going
KJV: and Moses did say should come:
INT: the prophets said was about to happen

Hebrews 13:7 V-AIA-3P
GRK: ὑμῶν οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν
NAS: who led you, who spoke the word of God
KJV: who have spoken unto you
INT: of you who spoke to you the

James 5:10 V-AIA-3P
GRK: προφήτας οἳ ἐλάλησαν ἐν τῷ
NAS: who spoke in the name
KJV: who have spoken in the name
INT: prophets who spoke in the

2 Peter 1:21 V-AIA-3P
GRK: ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἀπὸ θεοῦ
NAS: by the Holy Spirit spoke from God.
KJV: of God spake [as they were] moved
INT: Holy being carried spoke hereafter of God

Jude 1:15 V-AIA-3P
GRK: σκληρῶν ὧν ἐλάλησαν κατ' αὐτοῦ
NAS: sinners have spoken against
KJV: sinners have spoken against
INT: hard [things] which spoke against him

Revelation 10:3 V-AIA-3P
GRK: ὅτε ἔκραξεν ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ
NAS: peals of thunder uttered their voices.
KJV: seven thunders uttered their voices.
INT: when he cried spoke the seven

Revelation 10:4 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ὅτε ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ
NAS: of thunder had spoken, I was about
KJV: thunders had uttered their
INT: And when spoke the seven

Revelation 10:4 V-AIA-3P
GRK: Σφράγισον ἃ ἐλάλησαν αἱ ἑπτὰ
NAS: peals of thunder have spoken and do not write
KJV: the seven thunders uttered, and write
INT: Seal what [things] spoke the seven

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2980
297 Occurrences


ἐλάλησα — 8 Occ.
ἐλαλήσαμεν — 1 Occ.
ἐλάλησαν — 11 Occ.
ἐλαλήσατε — 1 Occ.
ἐλάλησεν — 31 Occ.
ἐλαλήθη — 2 Occ.
ἐλάλει — 20 Occ.
ἐλαλοῦμεν — 1 Occ.
ἐλάλουν — 6 Occ.
λαλῇ — 1 Occ.
λαλῆσαι — 22 Occ.
λαλήσαντες — 2 Occ.
λαλήσας — 2 Occ.
λαλήσῃ — 2 Occ.
λαλήσητε — 3 Occ.
λαλήσει — 5 Occ.
λαλήσω — 5 Occ.
λαλήσομεν — 1 Occ.
λαλήσουσιν — 2 Occ.
λαληθῆναι — 2 Occ.
λαληθήσεται — 4 Occ.
λαληθησομένων — 1 Occ.
λαληθεὶς — 1 Occ.
λαληθείσης — 1 Occ.
λαληθέντων — 1 Occ.
λαληθέντος — 1 Occ.
λαλεῖ — 21 Occ.
λαλεῖν — 21 Occ.
λαλεῖς — 4 Occ.
λαλεῖσθαι — 1 Occ.
λαλεῖτε — 4 Occ.
λαλείτω — 1 Occ.
λαλείτωσαν — 1 Occ.
λαλῶ — 19 Occ.
λαλῶν — 16 Occ.
λαλῶσιν — 1 Occ.
λαλοῦμεν — 10 Occ.
λαλουμένη — 1 Occ.
λαλουμένοις — 3 Occ.
λαλούμενον — 2 Occ.
λαλοῦν — 2 Occ.
λαλοῦντα — 1 Occ.
λαλοῦντας — 1 Occ.
λαλοῦντες — 7 Occ.
λαλοῦντι — 2 Occ.
λαλούντων — 5 Occ.
λαλοῦντος — 17 Occ.
λαλοῦσαι — 1 Occ.
λαλοῦσαν — 1 Occ.
λαλούσης — 1 Occ.
λαλοῦσιν — 2 Occ.
λελάληκα — 11 Occ.
λελάληκεν — 2 Occ.
λελαλημένοις — 1 Occ.
λελάληταί — 1 Occ.
Additional Entries
λαχοῦσιν — 1 Occ.
Λάζαρε — 1 Occ.
Λάζαρον — 6 Occ.
Λάζαρος — 8 Occ.
λάθρᾳ — 4 Occ.
λαίλαπος — 1 Occ.
λαῖλαψ — 2 Occ.
λακτίζειν — 2 Occ.
ἐλάλησα — 8 Occ.
ἐλαλήσαμεν — 1 Occ.
ἐλαλήσατε — 1 Occ.
ἐλάλησεν — 31 Occ.
ἐλαλήθη — 2 Occ.
ἐλάλει — 20 Occ.
ἐλαλοῦμεν — 1 Occ.
ἐλάλουν — 6 Occ.
λαλῇ — 1 Occ.
λαλῆσαι — 22 Occ.
λαλήσαντες — 2 Occ.
λαλήσας — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page