Λάζαρος
Englishman's Concordance
Λάζαρος (Lazaros) — 8 Occurrences

Luke 16:20 N-NMS
GRK: τις ὀνόματι Λάζαρος ἐβέβλητο πρὸς
NAS: named Lazarus was laid
KJV: beggar named Lazarus, which was laid
INT: certain by name Lazarus was laid at

Luke 16:25 N-NMS
GRK: σου καὶ Λάζαρος ὁμοίως τὰ
NAS: and likewise Lazarus bad things;
KJV: and likewise Lazarus evil things: but
INT: of you and Lazarus likewise the [things]

John 11:1 N-NMS
GRK: τις ἀσθενῶν Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας
NAS: was sick, Lazarus of Bethany,
KJV: sick, [named] Lazarus, of
INT: a certain [man] sick Lazarus of Bethany

John 11:2 N-NMS
GRK: ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει
NAS: whose brother Lazarus was sick.
KJV: whose brother Lazarus was sick.)
INT: brother Lazarus was sick

John 11:11 N-NMS
GRK: λέγει αὐτοῖς Λάζαρος ὁ φίλος
NAS: to them, Our friend Lazarus has fallen asleep;
KJV: Our friend Lazarus sleepeth; but
INT: he says to them Lazarus friend

John 11:14 N-NMS
GRK: Ἰησοῦς παρρησίᾳ Λάζαρος ἀπέθανεν
NAS: to them plainly, Lazarus is dead,
KJV: unto them plainly, Lazarus is dead.
INT: Jesus plainly Lazarus died

John 12:1 N-NMS
GRK: ὅπου ἦν Λάζαρος ὃν ἤγειρεν
NAS: where Lazarus was, whom
KJV: Bethany, where Lazarus was which
INT: where was Lazarus whom raised

John 12:2 N-NMS
GRK: ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν
NAS: was serving; but Lazarus was one
KJV: served: but Lazarus was one
INT: and Lazarus one was

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page