λαλεῖν
Englishman's Concordance
λαλεῖν (lalein) — 21 Occurrences

Matthew 12:22 V-PNA
GRK: τὸν κωφὸν λαλεῖν καὶ βλέπειν
NAS: that the mute man spoke and saw.
KJV: dumb both spake and saw.
INT: the mute spoke and saw

Matthew 12:34 V-PNA
GRK: δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες
NAS: evil, speak what is good?
KJV: being evil, speak good things? for
INT: are you able good things to speak evil being

Mark 1:34 V-PNA
GRK: οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ δαιμόνια
NAS: the demons to speak, because
KJV: the devils to speak, because
INT: not he allowed to speak the demons

Mark 7:37 V-PNA
GRK: τοὺς ἀλάλους λαλεῖν
NAS: to hear and the mute to speak.
KJV: and the dumb to speak.
INT: the mute to speak

Mark 12:1 V-PNA
GRK: ἐν παραβολαῖς λαλεῖν Ἀμπελῶνα ἄνθρωπος
NAS: And He began to speak to them in parables:
INT: in parables to say A vineyard a man

Luke 4:41 V-PNA
GRK: εἴα αὐτὰ λαλεῖν ὅτι ᾔδεισαν
NAS: them, He would not allow them to speak, because
KJV: them not to speak: for they knew
INT: he allowed them to speak because they knew

Luke 7:15 V-PNA
GRK: καὶ ἤρξατο λαλεῖν καὶ ἔδωκεν
NAS: up and began to speak. And [Jesus] gave
KJV: and began to speak. And he delivered
INT: and began to speak and he gave

John 8:26 V-PNA
GRK: περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν
NAS: many things to speak and to judge
KJV: I have many things to say and to judge
INT: concerning you to say and to judge

Acts 2:4 V-PNA
GRK: καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις
NAS: and began to speak with other
KJV: and began to speak with other tongues,
INT: and began to speak with other tongues

Acts 4:17 V-PNA
GRK: αὐτοῖς μηκέτι λαλεῖν ἐπὶ τῷ
NAS: let us warn them to speak no longer
KJV: them, that they speak henceforth
INT: them no longer to speak in the

Acts 4:20 V-PNA
GRK: ἠκούσαμεν μὴ λαλεῖν
NAS: stop speaking about what
KJV: but speak the things which
INT: heard not to speak

Acts 4:29 V-PNA
GRK: παρρησίας πάσης λαλεῖν τὸν λόγον
NAS: that Your bond-servants may speak Your word
KJV: all boldness they may speak thy word,
INT: boldness all to speak the word

Acts 5:40 V-PNA
GRK: παρήγγειλαν μὴ λαλεῖν ἐπὶ τῷ
NAS: them and ordered them not to speak in the name
KJV: that they should not speak in the name
INT: they commanded [them] not to speak in the

Acts 11:15 V-PNA
GRK: ἄρξασθαί με λαλεῖν ἐπέπεσεν τὸ
NAS: And as I began to speak, the Holy
KJV: I began to speak, the Holy Ghost
INT: beginning I to speak fell the

Romans 15:18 V-PNA
GRK: τολμήσω τι λαλεῖν ὧν οὐ
NAS: For I will not presume to speak of anything
KJV: dare to speak of any
INT: will I dare anything to speak of what not

1 Corinthians 14:5 V-PNA
GRK: πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις μᾶλλον
NAS: that you all spoke in tongues,
KJV: that ye all spake with tongues, but
INT: all you to speak with tongues rather

1 Corinthians 14:34 V-PNA
GRK: ἐπιτρέπεται αὐταῖς λαλεῖν ἀλλὰ ὑποτασσέσθωσαν
NAS: for they are not permitted to speak, but are to subject
KJV: unto them to speak; but
INT: it is allowed to them to speak but to be in submission

1 Corinthians 14:35 V-PNA
GRK: ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ
NAS: for a woman to speak in church.
KJV: for women to speak in
INT: it is for women to speak in church

1 Corinthians 14:39 V-PNA
GRK: καὶ τὸ λαλεῖν μὴ κωλύετε
NAS: and do not forbid to speak in tongues.
KJV: forbid not to speak with tongues.
INT: and to speak not do forbid

Philippians 1:14 V-PNA
GRK: τοῦ θεοῦ λαλεῖν
NAS: courage to speak the word
KJV: bold to speak the word
INT: of God to speak

1 Thessalonians 1:8 V-PNA
GRK: ἔχειν ἡμᾶς λαλεῖν τι
NAS: no need to say anything.
KJV: need not to speak any thing.
INT: to have for us to have to say anything

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2980
297 Occurrences


ἐλάλησα — 8 Occ.
ἐλαλήσαμεν — 1 Occ.
ἐλάλησαν — 11 Occ.
ἐλαλήσατε — 1 Occ.
ἐλάλησεν — 31 Occ.
ἐλαλήθη — 2 Occ.
ἐλάλει — 20 Occ.
ἐλαλοῦμεν — 1 Occ.
ἐλάλουν — 6 Occ.
λαλῇ — 1 Occ.
λαλῆσαι — 22 Occ.
λαλήσαντες — 2 Occ.
λαλήσας — 2 Occ.
λαλήσῃ — 2 Occ.
λαλήσητε — 3 Occ.
λαλήσει — 5 Occ.
λαλήσω — 5 Occ.
λαλήσομεν — 1 Occ.
λαλήσουσιν — 2 Occ.
λαληθῆναι — 2 Occ.
λαληθήσεται — 4 Occ.
λαληθησομένων — 1 Occ.
λαληθεὶς — 1 Occ.
λαληθείσης — 1 Occ.
λαληθέντων — 1 Occ.
λαληθέντος — 1 Occ.
λαλεῖ — 21 Occ.
λαλεῖν — 21 Occ.
λαλεῖς — 4 Occ.
λαλεῖσθαι — 1 Occ.
λαλεῖτε — 4 Occ.
λαλείτω — 1 Occ.
λαλείτωσαν — 1 Occ.
λαλῶ — 19 Occ.
λαλῶν — 16 Occ.
λαλῶσιν — 1 Occ.
λαλοῦμεν — 10 Occ.
λαλουμένη — 1 Occ.
λαλουμένοις — 3 Occ.
λαλούμενον — 2 Occ.
λαλοῦν — 2 Occ.
λαλοῦντα — 1 Occ.
λαλοῦντας — 1 Occ.
λαλοῦντες — 7 Occ.
λαλοῦντι — 2 Occ.
λαλούντων — 5 Occ.
λαλοῦντος — 17 Occ.
λαλοῦσαι — 1 Occ.
λαλοῦσαν — 1 Occ.
λαλούσης — 1 Occ.
λαλοῦσιν — 2 Occ.
λελάληκα — 11 Occ.
λελάληκεν — 2 Occ.
λελαλημένοις — 1 Occ.
λελάληταί — 1 Occ.
Additional Entries
λαλήσομεν — 1 Occ.
λαλήσουσιν — 2 Occ.
λαληθῆναι — 2 Occ.
λαληθήσεται — 4 Occ.
λαληθησομένων — 1 Occ.
λαληθεὶς — 1 Occ.
λαληθείσης — 1 Occ.
λαληθέντων — 1 Occ.
λαληθέντος — 1 Occ.
λαλεῖ — 21 Occ.
λαλεῖς — 4 Occ.
λαλεῖσθαι — 1 Occ.
λαλεῖτε — 4 Occ.
λαλείτω — 1 Occ.
λαλείτωσαν — 1 Occ.
λαλῶ — 19 Occ.
λαλῶν — 16 Occ.
λαλῶσιν — 1 Occ.
λαλοῦμεν — 10 Occ.
λαλουμένη — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page