John 8:28
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3004 [e]εἶπεν
eipen
SaidV-AIA-3S
3767 [e]οὖν
oun
thereforeConj
846 [e][αὐτοῖς]
autois
to themPPro-DM3P
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2424 [e]Ἰησοῦς
Iēsous
Jesus,N-NMS
3752 [e]Ὅταν
Hotan
WhenConj
5312 [e]ὑψώσητε
hypsōsēte
you shall have lifted upV-ASA-2P
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
5207 [e]Υἱὸν
Huion
SonN-AMS
3588 [e]τοῦ
tou
- Art-GMS
444 [e]ἀνθρώπου,
anthrōpou
of Man,N-GMS
5119 [e]τότε
tote
thenAdv
1097 [e]γνώσεσθε
gnōsesthe
you will knowV-FIM-2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
1473 [e]ἐγώ
egō
IPPro-N1S
1510 [e]εἰμι,
eimi
am [He],V-PIA-1S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
575 [e]ἀπ’
ap’
fromPrep
1683 [e]ἐμαυτοῦ
emautou
MyselfPPro-GM1S
4160 [e]ποιῶ
poiō
I doV-PIA-1S
3762 [e]οὐδέν,
ouden
nothing,Adj-ANS
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
2531 [e]καθὼς
kathōs
asAdv
1321 [e]ἐδίδαξέν
edidaxen
taughtV-AIA-3S
1473 [e]με
me
MePPro-A1S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
3962 [e]Πατὴρ,
Patēr
Father,N-NMS
3778 [e]ταῦτα
tauta
these thingsDPro-ANP
2980 [e]λαλῶ.
lalō
I speak.V-PIA-1S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:28 Greek NT: Nestle 1904
εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς Ὅταν ὑψώσητε τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπ’ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ Πατὴρ, ταῦτα λαλῶ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:28 Greek NT: Westcott and Hort 1881
εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς Ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπ' ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ πατὴρ ταῦτα λαλῶ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:28 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
εἶπεν οὖν [αὐτοῖς] ὁ Ἰησοῦς Ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπ' ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ πατὴρ ταῦτα λαλῶ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:28 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Εἴπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπ’ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ πατήρ μου, ταῦτα λαλῶ·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:28 Greek NT: Greek Orthodox Church
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπ’ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέ με ὁ πατὴρ μου, ταῦτα λαλῶ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:28 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς· ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπ’ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ πατὴρ ταῦτα λαλῶ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:28 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπ’ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέ με ὁ πατήρ μου, ταῦτα λαλῶ·

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 8:28 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς Ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι καὶ ἀπ' ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν με ὁ πατὴρ μου, ταῦτα λαλῶ

John 8:28 Hebrew Bible
אז אמר להם ישוע בעת תנשאו את בן האדם וידעתם כי אני הוא וכי אינני עשה דבר מנפשי כי אם כאשר למדני אבי אלה אדבר׃

John 8:28 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܬܘܒ ܝܫܘܥ ܐܡܬܝ ܕܬܪܝܡܘܢܗ ܠܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܗܝܕܝܢ ܬܕܥܘܢ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܘܡܕܡ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܝ ܠܐ ܥܒܕ ܐܢܐ ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܠܦܢܝ ܐܒܝ ܗܟܘܬ ܗܘ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
So Jesus said, "When you lift up the Son of Man, then you will know that I am He, and I do nothing on My own initiative, but I speak these things as the Father taught Me.

King James Bible
Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of man, then shall ye know that I am he, and that I do nothing of myself; but as my Father hath taught me, I speak these things.

Holman Christian Standard Bible
So Jesus said to them, "When you lift up the Son of Man, then you will know that I am He, and that I do nothing on My own. But just as the Father taught Me, I say these things.
Treasury of Scripture Knowledge

When.

John 3:14 And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must …

John 12:32-34 And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men to me…

John 19:18 Where they crucified him, and two other with him, on either side …

then.

Matthew 27:50-54 Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost…

Acts 2:41 Then they that gladly received his word were baptized: and the same …

Acts 4:4 However, many of them which heard the word believed; and the number …

Romans 1:4 And declared to be the Son of God with power, according to the spirit …

1 Thessalonians 2:15,16 Who both killed the Lord Jesus, and their own prophets, and have …

and that.

John 5:19,30 Then answered Jesus and said to them, Truly, truly, I say to you, …

John 6:38 For I came down from heaven, not to do my own will, but the will …

John 11:42 And I knew that you hear me always: but because of the people which …

John 12:49,50 For I have not spoken of myself; but the Father which sent me, he …

Numbers 16:28-30 And Moses said, Hereby you shall know that the LORD has sent me to …

Hebrews 2:2,3 For if the word spoken by angels was steadfast, and every transgression …

but.

John 3:11 Truly, truly, I say to you, We speak that we do know, and testify …

Links
John 8:28John 8:28 NIVJohn 8:28 NLTJohn 8:28 ESVJohn 8:28 NASBJohn 8:28 KJVJohn 8:28 Bible AppsJohn 8:28 Biblia ParalelaJohn 8:28 Chinese BibleJohn 8:28 French BibleJohn 8:28 German BibleBible Hub
John 8:27
Top of Page
Top of Page