ἐμαυτοῦ
Englishman's Concordance
ἐμαυτοῦ (emautou) — 14 Occurrences

John 5:30 PPro-GM1S
GRK: ποιεῖν ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐδέν καθὼς
NAS: nothing on My own initiative. As I hear,
KJV: can of mine own self do nothing:
INT: to do from myself nothing even as

John 5:31 PPro-GM1S
GRK: μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ ἡ μαρτυρία
NAS: about Myself, My testimony
KJV: bear witness of myself, my witness
INT: bear witness concerning myself the testimony

John 7:17 PPro-GM1S
GRK: ἐγὼ ἀπ' ἐμαυτοῦ λαλῶ
NAS: or [whether] I speak from Myself.
KJV: speak of myself.
INT: I from myself speak

John 7:28 PPro-GM1S
GRK: καὶ ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα
NAS: from; and I have not come of Myself, but He who sent
KJV: come of myself, but he that sent
INT: and of myself not I have come

John 8:14 PPro-GM1S
GRK: μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ ἀληθής ἐστιν
NAS: about Myself, My testimony
KJV: bear record of myself, [yet] my record
INT: bear witness concerning myself true is

John 8:18 PPro-GM1S
GRK: μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ καὶ μαρτυρεῖ
NAS: about Myself, and the Father
KJV: of myself, and
INT: bears witness concerning myself and bears witness

John 8:28 PPro-GM1S
GRK: καὶ ἀπ' ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν
NAS: nothing on My own initiative, but I speak
KJV: nothing of myself; but as
INT: and from myself I do nothing

John 8:42 PPro-GM1S
GRK: γὰρ ἀπ' ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα ἀλλ'
NAS: come on My own initiative, but He sent
KJV: came I of myself, but he
INT: indeed of myself have I come but

John 10:18 PPro-GM1S
GRK: αὐτὴν ἀπ' ἐμαυτοῦ ἐξουσίαν ἔχω
NAS: it down on My own initiative. I have
KJV: down of myself. I have power
INT: it of myself Authority I have

John 12:49 PPro-GM1S
GRK: ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα
NAS: For I did not speak on My own initiative, but the Father
KJV: spoken of myself; but the Father
INT: I from myself not spoke

John 14:10 PPro-GM1S
GRK: ὑμῖν ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ
NAS: to you I do not speak on My own initiative, but the Father
KJV: not of myself: but the Father
INT: to you from myself not I speak

Acts 24:10 PPro-GM1S
GRK: τὰ περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι
KJV: answer for myself:
INT: the things concerning myself I make defense

1 Corinthians 10:33 PPro-GM1S
GRK: ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ σύμφορον ἀλλὰ
NAS: not seeking my own profit
KJV: seeking mine own profit,
INT: seeking the of myself profit but

2 Corinthians 12:5 PPro-GM1S
GRK: ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι
NAS: I will boast; but on my own behalf
KJV: yet of myself I will not
INT: Concerning however myself not I will boast

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page