ἐλπιζομένων
Englishman's Concordance
ἐλπιζομένων (elpizomenōn) — 1 Occurrence

Hebrews 11:1 V-PPM/P-GMP
GRK: δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις πραγμάτων
NAS: is the assurance of [things] hoped for, the conviction
KJV: the substance of things hoped for, the evidence
INT: moreover faith of [things] hoped for [the] assurance of things

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page