ἐλπίδα
Englishman's Concordance
ἐλπίδα (elpida) — 18 Occurrences

Acts 24:15 N-AFS
GRK: ἐλπίδα ἔχων εἰς
NAS: having a hope in God, which
KJV: And have hope toward God,
INT: a hope having in

Romans 4:18 N-AFS
GRK: ὃς παρ' ἐλπίδα ἐπ' ἐλπίδι
NAS: In hope against hope
KJV: Who against hope believed in
INT: who against hope in hope

Romans 5:4 N-AFS
GRK: δὲ δοκιμὴ ἐλπίδα
NAS: character; and proven character, hope;
KJV: and experience, hope:
INT: and character hope

Romans 15:4 N-AFS
GRK: γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν
NAS: of the Scriptures we might have hope.
KJV: of the scriptures might have hope.
INT: Scriptures hope we might have

2 Corinthians 3:12 N-AFS
GRK: οὖν τοιαύτην ἐλπίδα πολλῇ παρρησίᾳ
NAS: having such a hope, we use great
KJV: that we have such hope, we use great
INT: therefore such hope much boldness

2 Corinthians 10:15 N-AFS
GRK: ἀλλοτρίοις κόποις ἐλπίδα δὲ ἔχοντες
NAS: labors, but with the hope that as your faith
KJV: but having hope, when your faith
INT: others' labours hope moreover having

Galatians 5:5 N-AFS
GRK: ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα
NAS: are waiting for the hope of righteousness.
KJV: wait for the hope of righteousness
INT: by faith [the] hope of righteousness await

Ephesians 2:12 N-AFS
GRK: τῆς ἐπαγγελίας ἐλπίδα μὴ ἔχοντες
NAS: no hope and without God
KJV: having no hope, and without God
INT: of the promise hope not having

Philippians 1:20 N-AFS
GRK: ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου ὅτι
NAS: to my earnest expectation and hope, that I will not be put to shame
KJV: and [my] hope, that
INT: earnest expectation and hope of me that

Colossians 1:5 N-AFS
GRK: διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην
NAS: because of the hope laid
KJV: For the hope which is laid up
INT: on account of the hope which [is] laid up

1 Thessalonians 4:13 N-AFS
GRK: μὴ ἔχοντες ἐλπίδα
NAS: who have no hope.
KJV: have no hope.
INT: not have hope

1 Thessalonians 5:8 N-AFS
GRK: καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας
NAS: and as a helmet, the hope of salvation.
KJV: for an helmet, the hope of salvation.
INT: and [as] helmet hope of salvation

2 Thessalonians 2:16 N-AFS
GRK: αἰωνίαν καὶ ἐλπίδα ἀγαθὴν ἐν
NAS: comfort and good hope by grace,
KJV: and good hope through grace,
INT: eternal and hope good by

Titus 2:13 N-AFS
GRK: τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ ἐπιφάνειαν
NAS: for the blessed hope and the appearing
KJV: that blessed hope, and
INT: the blessed hope and appearing

Titus 3:7 N-AFS
GRK: γενηθῶμεν κατ' ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου
NAS: according to [the] hope of eternal
KJV: according to the hope of eternal
INT: we should become according to [the] hope of life eternal

1 Peter 1:3 N-AFS
GRK: ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι'
NAS: to a living hope through
KJV: unto a lively hope by the resurrection
INT: us to a hope living through

1 Peter 1:21 N-AFS
GRK: ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς
NAS: that your faith and hope are in God.
KJV: faith and hope might be in
INT: of you and hope to be in

1 John 3:3 N-AFS
GRK: ἔχων τὴν ἐλπίδα ταύτην ἐπ'
NAS: this hope [fixed] on Him purifies
KJV: that hath this hope in him
INT: has the hope this in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page