ἐμαυτὸν
Englishman's Concordance
ἐμαυτὸν (emauton) — 18 Occurrences

Matthew 8:9 PPro-AM1S
GRK: ἔχων ὑπ' ἐμαυτὸν στρατιώτας καὶ
KJV: soldiers under me: and I say
INT: having under myself soldiers and

Luke 7:7 PPro-AM1S
GRK: διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρὸς
NAS: consider myself worthy
KJV: thought I myself worthy
INT: therefore neither myself counted I worthy to

Luke 7:8 PPro-AM1S
GRK: ἔχων ὑπ' ἐμαυτὸν στρατιώτας καὶ
KJV: having under me soldiers, and
INT: having under myself soldiers and

John 8:54 PPro-AM1S
GRK: ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν ἡ δόξα
NAS: I glorify Myself, My glory
KJV: I honour myself, my honour
INT: I glorify myself the glory

John 12:32 PPro-AM1S
GRK: ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν
NAS: will draw all men to Myself.
KJV: all [men] unto me.
INT: will draw to myself

John 14:3 PPro-AM1S
GRK: ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν ἵνα ὅπου
NAS: and receive you to Myself, that where
KJV: you unto myself; that where
INT: you to myself that where

John 14:21 PPro-AM1S
GRK: ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν
NAS: him and will disclose Myself to him.
KJV: and will manifest myself to him.
INT: will show to him myself

John 17:19 PPro-AM1S
GRK: ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν ἵνα ὦσιν
NAS: I sanctify Myself, that they themselves
KJV: I sanctify myself, that they
INT: I sanctify myself that might be

Acts 26:2 PPro-AM1S
GRK: Ἀγρίππα ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον ἐπὶ
NAS: I consider myself fortunate,
KJV: I think myself happy, king
INT: Agrippa I esteem myself fortunate before

1 Corinthians 4:3 PPro-AM1S
GRK: ἀλλ' οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω
NAS: I do not even examine myself.
KJV: I judge not mine own self.
INT: But neither myself do I examine

1 Corinthians 4:6 PPro-AM1S
GRK: μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ Ἀπολλὼν
NAS: I have figuratively applied to myself and Apollos
KJV: to myself and
INT: I transferred to myself and Apollos

1 Corinthians 7:7 PPro-AM1S
GRK: ὡς καὶ ἐμαυτόν ἀλλὰ ἕκαστος
NAS: were even as I myself am. However,
KJV: even as I myself. But every man
INT: as even myself but each

1 Corinthians 9:19 PPro-AM1S
GRK: πάντων πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα ἵνα
NAS: [men], I have made myself a slave
KJV: [men], yet have I made myself servant
INT: all to all myself I became servant that

2 Corinthians 11:7 PPro-AM1S
GRK: ἁμαρτίαν ἐποίησα ἐμαυτὸν ταπεινῶν ἵνα
NAS: in humbling myself so
KJV: an offence in abasing myself that ye
INT: sin did I commit myself humbling that

2 Corinthians 11:9 PPro-AM1S
GRK: παντὶ ἀβαρῆ ἐμαυτὸν ὑμῖν ἐτήρησα
NAS: I kept myself from being a burden
KJV: [things] I have kept myself from being burdensome
INT: everything not burdensome myself to you I kept

Galatians 2:18 PPro-AM1S
GRK: οἰκοδομῶ παραβάτην ἐμαυτὸν συνιστάνω
NAS: I prove myself to be a transgressor.
KJV: I make myself a transgressor.
INT: I build a transgressor myself I constitute

Philippians 3:13 PPro-AM1S
GRK: ἀδελφοί ἐγὼ ἐμαυτὸν οὐ λογίζομαι
NAS: I do not regard myself as having laid hold
KJV: not myself to have apprehended:
INT: Brothers I myself not do reckon

Philemon 1:13 PPro-AM1S
GRK: ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν ἵνα
KJV: have retained with me, that in thy
INT: was desiring with myself to keep that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page