1683. ἐμαυτοῦ (emautou)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1683. ἐμαυτοῦ (emautou) — 37 Occurrences

Matthew 8:9 PPro-AM1S
GRK: ἔχων ὑπ' ἐμαυτὸν στρατιώτας καὶ
KJV: soldiers under me: and I say
INT: having under myself soldiers and

Luke 7:7 PPro-AM1S
GRK: διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρὸς
NAS: consider myself worthy
KJV: thought I myself worthy
INT: therefore neither myself counted I worthy to

Luke 7:8 PPro-AM1S
GRK: ἔχων ὑπ' ἐμαυτὸν στρατιώτας καὶ
KJV: having under me soldiers, and
INT: having under myself soldiers and

John 5:30 PPro-GM1S
GRK: ποιεῖν ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐδέν καθὼς
NAS: nothing on My own initiative. As I hear,
KJV: can of mine own self do nothing:
INT: to do from myself nothing even as

John 5:31 PPro-GM1S
GRK: μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ ἡ μαρτυρία
NAS: about Myself, My testimony
KJV: bear witness of myself, my witness
INT: bear witness concerning myself the testimony

John 7:17 PPro-GM1S
GRK: ἐγὼ ἀπ' ἐμαυτοῦ λαλῶ
NAS: or [whether] I speak from Myself.
KJV: speak of myself.
INT: I from myself speak

John 7:28 PPro-GM1S
GRK: καὶ ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλήλυθα
NAS: from; and I have not come of Myself, but He who sent
KJV: come of myself, but he that sent
INT: and of myself not I have come

John 8:14 PPro-GM1S
GRK: μαρτυρῶ περὶ ἐμαυτοῦ ἀληθής ἐστιν
NAS: about Myself, My testimony
KJV: bear record of myself, [yet] my record
INT: bear witness concerning myself true is

John 8:18 PPro-GM1S
GRK: μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ καὶ μαρτυρεῖ
NAS: about Myself, and the Father
KJV: of myself, and
INT: bears witness concerning myself and bears witness

John 8:28 PPro-GM1S
GRK: καὶ ἀπ' ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν
NAS: nothing on My own initiative, but I speak
KJV: nothing of myself; but as
INT: and from myself I do nothing

John 8:42 PPro-GM1S
GRK: γὰρ ἀπ' ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα ἀλλ'
NAS: come on My own initiative, but He sent
KJV: came I of myself, but he
INT: indeed of myself have I come but

John 8:54 PPro-AM1S
GRK: ἐγὼ δοξάσω ἐμαυτόν ἡ δόξα
NAS: I glorify Myself, My glory
KJV: I honour myself, my honour
INT: I glorify myself the glory

John 10:18 PPro-GM1S
GRK: αὐτὴν ἀπ' ἐμαυτοῦ ἐξουσίαν ἔχω
NAS: it down on My own initiative. I have
KJV: down of myself. I have power
INT: it of myself Authority I have

John 12:32 PPro-AM1S
GRK: ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν
NAS: will draw all men to Myself.
KJV: all [men] unto me.
INT: will draw to myself

John 12:49 PPro-GM1S
GRK: ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα
NAS: For I did not speak on My own initiative, but the Father
KJV: spoken of myself; but the Father
INT: I from myself not spoke

John 14:3 PPro-AM1S
GRK: ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν ἵνα ὅπου
NAS: and receive you to Myself, that where
KJV: you unto myself; that where
INT: you to myself that where

John 14:10 PPro-GM1S
GRK: ὑμῖν ἀπ' ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ
NAS: to you I do not speak on My own initiative, but the Father
KJV: not of myself: but the Father
INT: to you from myself not I speak

John 14:21 PPro-AM1S
GRK: ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν
NAS: him and will disclose Myself to him.
KJV: and will manifest myself to him.
INT: will show to him myself

John 17:19 PPro-AM1S
GRK: ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν ἵνα ὦσιν
NAS: I sanctify Myself, that they themselves
KJV: I sanctify myself, that they
INT: I sanctify myself that might be

Acts 20:24 PPro-DM1S
GRK: ψυχὴν τιμίαν ἐμαυτῷ ὡς τελειῶσαι
NAS: as dear to myself, so
KJV: dear unto myself, so
INT: life dear to myself so as to finish

Acts 24:10 PPro-GM1S
GRK: τὰ περὶ ἐμαυτοῦ ἀπολογοῦμαι
KJV: answer for myself:
INT: the things concerning myself I make defense

Acts 26:2 PPro-AM1S
GRK: Ἀγρίππα ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον ἐπὶ
NAS: I consider myself fortunate,
KJV: I think myself happy, king
INT: Agrippa I esteem myself fortunate before

Acts 26:9 PPro-DM1S
GRK: οὖν ἔδοξα ἐμαυτῷ πρὸς τὸ
NAS: I thought to myself that I had
KJV: thought with myself, that I ought
INT: therefore thought in myself to the

Romans 11:4 PPro-DM1S
GRK: χρηματισμός Κατέλιπον ἐμαυτῷ ἑπτακισχιλίους ἄνδρας
NAS: to him? I HAVE KEPT for Myself SEVEN THOUSAND
KJV: I have reserved to myself seven thousand
INT: divine answer I kept to myself seven thousand men

1 Corinthians 4:3 PPro-AM1S
GRK: ἀλλ' οὐδὲ ἐμαυτὸν ἀνακρίνω
NAS: I do not even examine myself.
KJV: I judge not mine own self.
INT: But neither myself do I examine

1 Corinthians 4:4 PPro-DM1S
GRK: οὐδὲν γὰρ ἐμαυτῷ σύνοιδα ἀλλ'
NAS: of nothing against myself, yet
KJV: I know nothing by myself; yet am I
INT: nothing indeed in myself I am conscious but

1 Corinthians 4:6 PPro-AM1S
GRK: μετεσχημάτισα εἰς ἐμαυτὸν καὶ Ἀπολλὼν
NAS: I have figuratively applied to myself and Apollos
KJV: to myself and
INT: I transferred to myself and Apollos

1 Corinthians 7:7 PPro-AM1S
GRK: ὡς καὶ ἐμαυτόν ἀλλὰ ἕκαστος
NAS: were even as I myself am. However,
KJV: even as I myself. But every man
INT: as even myself but each

1 Corinthians 9:19 PPro-AM1S
GRK: πάντων πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα ἵνα
NAS: [men], I have made myself a slave
KJV: [men], yet have I made myself servant
INT: all to all myself I became servant that

1 Corinthians 10:33 PPro-GM1S
GRK: ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ σύμφορον ἀλλὰ
NAS: not seeking my own profit
KJV: seeking mine own profit,
INT: seeking the of myself profit but

2 Corinthians 2:1 PPro-DM1S
GRK: ἔκρινα γὰρ ἐμαυτῷ τοῦτο τὸ
NAS: this for my own sake, that I would not come
KJV: this with myself, that I would
INT: I judged indeed with myself this

2 Corinthians 11:7 PPro-AM1S
GRK: ἁμαρτίαν ἐποίησα ἐμαυτὸν ταπεινῶν ἵνα
NAS: in humbling myself so
KJV: an offence in abasing myself that ye
INT: sin did I commit myself humbling that

2 Corinthians 11:9 PPro-AM1S
GRK: παντὶ ἀβαρῆ ἐμαυτὸν ὑμῖν ἐτήρησα
NAS: I kept myself from being a burden
KJV: [things] I have kept myself from being burdensome
INT: everything not burdensome myself to you I kept

2 Corinthians 12:5 PPro-GM1S
GRK: ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι
NAS: I will boast; but on my own behalf
KJV: yet of myself I will not
INT: Concerning however myself not I will boast

Galatians 2:18 PPro-AM1S
GRK: οἰκοδομῶ παραβάτην ἐμαυτὸν συνιστάνω
NAS: I prove myself to be a transgressor.
KJV: I make myself a transgressor.
INT: I build a transgressor myself I constitute

Philippians 3:13 PPro-AM1S
GRK: ἀδελφοί ἐγὼ ἐμαυτὸν οὐ λογίζομαι
NAS: I do not regard myself as having laid hold
KJV: not myself to have apprehended:
INT: Brothers I myself not do reckon

Philemon 1:13 PPro-AM1S
GRK: ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν ἵνα
KJV: have retained with me, that in thy
INT: was desiring with myself to keep that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page