ἐλπίζουσαι
Englishman's Concordance
ἐλπίζουσαι (elpizousai) — 1 Occurrence

1 Peter 3:5 V-PPA-NFP
GRK: γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι εἰς θεὸν
NAS: also, who hoped in God,
KJV: also, who trusted in God,
INT: women hoping in God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page