ἠλπικέναι
Englishman's Concordance
ἠλπικέναι (ēlpikenai) — 1 Occurrence

1 Timothy 6:17 V-RNA
GRK: ὑψηλοφρονεῖν μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου
NAS: or to fix their hope on the uncertainty
KJV: highminded, nor trust in uncertain
INT: to be high-minded nor to have hope in of riches

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page