1679. ἐλπίζω (elpizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1679. ἐλπίζω (elpizó) — 31 Occurrences

Matthew 12:21 V-FIA-3P
GRK: αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν
NAS: THE GENTILES WILL HOPE.
KJV: shall the Gentiles trust.
INT: of him [the] Gentiles will hope

Luke 6:34 V-PIA-2P
GRK: παρ' ὧν ἐλπίζετε λαβεῖν ποία
NAS: to those from whom you expect to receive,
KJV: whom ye hope to receive,
INT: from whom you hope to receive what

Luke 23:8 V-IIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον
NAS: about Him and was hoping to see
KJV: him; and he hoped to have seen some
INT: him and he was hoping some sign

Luke 24:21 V-IIA-1P
GRK: ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός
NAS: But we were hoping that it was He who was going
KJV: But we trusted that it had been
INT: we moreover were hoping he

John 5:45 V-RIA-2P
GRK: ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε
NAS: in whom you have set your hope.
KJV: whom ye trust.
INT: whom you have hoped

Acts 24:26 V-PPA-NMS
GRK: ἅμα καὶ ἐλπίζων ὅτι χρήματα
NAS: too, he was hoping that money
KJV: He hoped also that
INT: at the same time also hoping that riches

Acts 26:7 V-PIA-3S
GRK: ἡμέραν λατρεῦον ἐλπίζει καταντῆσαι περὶ
NAS: our twelve tribes hope to attain,
KJV: and night, hope to come. For
INT: day serving hope to attain concerning

Romans 8:24 V-PIA-3S
GRK: βλέπει τίς ἐλπίζει
KJV: doth he yet hope for?
INT: sees anyone does he hope for

Romans 8:25 V-PIA-1P
GRK: οὐ βλέπομεν ἐλπίζομεν δι' ὑπομονῆς
NAS: But if we hope for what we do not see,
KJV: But if we hope for that we see
INT: not we see we hope for in patience

Romans 15:12 V-FIA-3P
GRK: αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν
NAS: IN HIM SHALL THE GENTILES HOPE.
KJV: shall the Gentiles trust.
INT: him [the] Gentiles will hope

Romans 15:24 V-PIA-1S
GRK: τὴν Σπανίαν ἐλπίζω γὰρ διαπορευόμενος
NAS: to Spain-- for I hope to see
KJV: you: for I trust to see you
INT: Spain I hope for going through

1 Corinthians 13:7 V-PIA-3S
GRK: πιστεύει πάντα ἐλπίζει πάντα ὑπομένει
NAS: all things, hopes all things, endures
KJV: all things, hopeth all things,
INT: believes all things hopes all things endures

1 Corinthians 15:19 V-RPA-NMP
GRK: ἐν Χριστῷ ἠλπικότες ἐσμὲν μόνον
NAS: If we have hoped in Christ in this
KJV: life only we have hope in Christ,
INT: in Christ having hope we are only

1 Corinthians 16:7 V-PIA-1S
GRK: παρόδῳ ἰδεῖν ἐλπίζω γὰρ χρόνον
NAS: [just] in passing; for I hope to remain
KJV: the way; but I trust to tarry a while
INT: passing to see I hope however a time

2 Corinthians 1:10 V-RIA-1P
GRK: εἰς ὃν ἠλπίκαμεν ὅτι καὶ
NAS: [us], He on whom we have set our hope. And He will yet
KJV: in whom we trust that he will
INT: in whom we have hope that also

2 Corinthians 1:13 V-PIA-1S
GRK: καὶ ἐπιγινώσκετε ἐλπίζω δὲ ὅτι
NAS: and understand, and I hope you will understand
KJV: and I trust ye shall acknowledge
INT: even acknowledge I hope moreover that

2 Corinthians 5:11 V-PIA-1S
GRK: δὲ πεφανερώμεθα ἐλπίζω δὲ καὶ
NAS: to God; and I hope that we are made manifest
KJV: and I trust also
INT: moreover we have been revealed I hope moreover also

2 Corinthians 8:5 V-AIA-1P
GRK: οὐ καθὼς ἠλπίσαμεν ἀλλὰ ἑαυτοὺς
NAS: and [this], not as we had expected, but they first
KJV: as we hoped, but
INT: not [only] as we hoped but themselves

2 Corinthians 13:6 V-PIA-1S
GRK: ἐλπίζω δὲ ὅτι
NAS: But I trust that you will realize
KJV: But I trust that ye shall know
INT: I hope moreover that

Philippians 2:19 V-PIA-1S
GRK: Ἐλπίζω δὲ ἐν
NAS: But I hope in the Lord Jesus
KJV: But I trust in the Lord
INT: I hope moreover in

Philippians 2:23 V-PIA-1S
GRK: μὲν οὖν ἐλπίζω πέμψαι ὡς
NAS: Therefore I hope to send
KJV: therefore I hope to send
INT: indeed therefore I hope to send when

1 Timothy 3:14 V-PPA-NMS
GRK: σοι γράφω ἐλπίζων ἐλθεῖν πρὸς
NAS: these things to you, hoping to come
KJV: write I unto thee, hoping to come unto
INT: to you I write hoping to come to

1 Timothy 4:10 V-RIA-1P
GRK: ἀγωνιζόμεθα ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ θεῷ
NAS: because we have fixed our hope on the living
KJV: because we trust in
INT: strive because we have hope in a God

1 Timothy 5:5 V-RIA-3S
GRK: καὶ μεμονωμένη ἤλπικεν ἐπὶ τὸν
NAS: and who has been left alone, has fixed her hope on God
KJV: and desolate, trusteth in God,
INT: and left alone has [her] hope in

1 Timothy 6:17 V-RNA
GRK: ὑψηλοφρονεῖν μηδὲ ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου
NAS: or to fix their hope on the uncertainty
KJV: highminded, nor trust in uncertain
INT: to be high-minded nor to have hope in of riches

Philemon 1:22 V-PIA-1S
GRK: μοι ξενίαν ἐλπίζω γὰρ ὅτι
NAS: me a lodging, for I hope that through
KJV: a lodging: for I trust that through
INT: me a lodging I hope indeed that

Hebrews 11:1 V-PPM/P-GMP
GRK: δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις πραγμάτων
NAS: is the assurance of [things] hoped for, the conviction
KJV: the substance of things hoped for, the evidence
INT: moreover faith of [things] hoped for [the] assurance of things

1 Peter 1:13 V-AMA-2P
GRK: νήφοντες τελείως ἐλπίσατε ἐπὶ τὴν
NAS: for action, keep sober [in spirit], fix your hope completely
KJV: be sober, and hope to the end
INT: being sober perfectly hope in the

1 Peter 3:5 V-PPA-NFP
GRK: γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι εἰς θεὸν
NAS: also, who hoped in God,
KJV: also, who trusted in God,
INT: women hoping in God

2 John 1:12 V-PIA-1S
GRK: μέλανος ἀλλὰ ἐλπίζω γενέσθαι πρὸς
NAS: and ink; but I hope to come
KJV: ink: but I trust to come unto
INT: ink but hope to come to

3 John 1:14 V-PIA-1S
GRK: ἐλπίζω δὲ εὐθέως
NAS: but I hope to see you shortly,
KJV: But I trust I shall shortly
INT: I hope moreover immediately

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page