Luke 23:8
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
ho
- Art-NMS
1161 [e]δὲ
de
AndConj
2264 [e]Ἡρῴδης
Hērōdēs
Herod,N-NMS
3708 [e]ἰδὼν
idōn
having seenV-APA-NMS
3588 [e]τὸν
ton
- Art-AMS
2424 [e]Ἰησοῦν
Iēsoun
Jesus,N-AMS
5463 [e]ἐχάρη
echarē
[was] gladV-AIP-3S
3029 [e]λίαν·
lian
exceedingly;Adv
1510 [e]ἦν
ēn
he wasV-IIA-3S
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
1537 [e]ἐξ
ex
ofPrep
2425 [e]ἱκανῶν
hikanōn
a longAdj-GMP
5550 [e]χρόνων
chronōn
timeN-GMP
2309 [e]θέλων
thelōn
wishingV-PPA-NMS
3708 [e]ἰδεῖν
idein
to seeV-ANA
846 [e]αὐτὸν
auton
Him,PPro-AM3S
1223 [e]διὰ
dia
because ofPrep
3588 [e]τὸ
to
- Art-ANS
191 [e]ἀκούειν
akouein
hearingV-PNA
4012 [e]περὶ
peri
concerningPrep
846 [e]αὐτοῦ,
autou
Him;PPro-GM3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1679 [e]ἤλπιζέν
ēlpizen
he was hopingV-IIA-3S
5100 [e]τι
ti
someIPro-ANS
4592 [e]σημεῖον
sēmeion
signN-ANS
3708 [e]ἰδεῖν
idein
to seeV-ANA
5259 [e]ὑπ’
hyp’
byPrep
846 [e]αὐτοῦ
autou
HimPPro-GM3S
1096 [e]γινόμενον.
ginomenon
done.V-PPM/P-ANS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:8 Greek NT: Nestle 1904
ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν· ἦν γὰρ ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ, καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ’ αὐτοῦ γινόμενον.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:8 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν, ἦν γὰρ ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ, καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ' αὐτοῦ γινόμενον.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:8 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν, ἦν γὰρ ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ, καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ' αὐτοῦ γινόμενον.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:8 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν· ἦν γὰρ θέλων ἐξ ἱκανοῦ ἰδεῖν αὐτόν, διὰ τὸ ἀκούειν πολλὰ περὶ αὐτοῦ· καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ’ αὐτοῦ γινόμενον.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:8 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν· ἦν γὰρ ἐξ ἱκανοῦ θέλων ἰδεῖν αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν αὐτὸν πολλὰ περὶ αὐτοῦ, καὶ ἤλπιζέ τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ’ αὐτοῦ γινόμενον.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:8 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ δὲ Ἡρώδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν· ἦν γὰρ ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ, καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ’ αὐτοῦ γινόμενον.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:8 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ὁ δὲ Ἡρώδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν· ἦν γὰρ θέλων ἐξ ἱκανοῦ ἰδεῖν αὐτόν, διὰ τὸ ἀκούειν πολλὰ περὶ αὐτοῦ· καὶ ἤλπιζέ τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ’ αὐτοῦ γινόμενον.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 23:8 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν ἦν γὰρ θέλων ἐξ ἱκανοῦ ἰδεῖν αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν πολλὰ περὶ αὐτοῦ καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ' αὐτοῦ γινόμενον

Luke 23:8 Hebrew Bible
וישמח הורדוס עד מאד כראותו את ישוע כי מימים רבים אוה לראת אתו על כי שמע את שמעו ויקו לראת אות אשר יעשה׃

Luke 23:8 Aramaic NT: Peshitta
ܗܪܘܕܤ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܝܗܝ ܠܝܫܘܥ ܚܕܝ ܛܒ ܨܒܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܠܡܚܙܝܗ ܡܢ ܙܒܢܐ ܤܓܝܐܐ ܡܛܠ ܕܫܡܥ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܤܓܝܐܬܐ ܘܡܤܒܪ ܗܘܐ ܕܡܕܡ ܐܬܐ ܢܚܙܐ ܡܢܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now Herod was very glad when he saw Jesus; for he had wanted to see Him for a long time, because he had been hearing about Him and was hoping to see some sign performed by Him.

King James Bible
And when Herod saw Jesus, he was exceeding glad: for he was desirous to see him of a long season, because he had heard many things of him; and he hoped to have seen some miracle done by him.

Holman Christian Standard Bible
Herod was very glad to see Jesus; for a long time he had wanted to see Him because he had heard about Him and was hoping to see some miracle performed by Him.
Treasury of Scripture Knowledge

for.

Luke 9:7-9 Now Herod the tetrarch heard of all that was done by him: and he …

Matthew 14:1 At that time Herod the tetrarch heard of the fame of Jesus,

Mark 6:14 And king Herod heard of him; (for his name was spread abroad:) and …

and he.

Luke 4:23 And he said to them, You will surely say to me this proverb, Physician, …

2 Kings 5:3-6,11 And she said to her mistress, Would God my lord were with the prophet …

Acts 8:19 Saying, Give me also this power, that on whomsoever I lay hands, …

Links
Luke 23:8Luke 23:8 NIVLuke 23:8 NLTLuke 23:8 ESVLuke 23:8 NASBLuke 23:8 KJVLuke 23:8 Bible AppsLuke 23:8 Biblia ParalelaLuke 23:8 Chinese BibleLuke 23:8 French BibleLuke 23:8 German BibleBible Hub
Luke 23:7
Top of Page
Top of Page