ἀκούειν
Englishman's Concordance
ἀκούειν (akouein) — 21 Occurrences

Matthew 24:6 V-PNA
GRK: μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ
NAS: You will be hearing of wars
KJV: And ye shall hear of wars and
INT: you will be about moreover to hear of wars and

Mark 4:9 V-PNA
GRK: ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
NAS: has ears to hear, let him hear.
KJV: ears to hear, let him hear.
INT: has ears to hear let him hear

Mark 4:23 V-PNA
GRK: ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
NAS: has ears to hear, let him hear.
KJV: have ears to hear, let him hear.
INT: has ears to hear let him hear

Mark 4:33 V-PNA
GRK: καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν
NAS: far as they were able to hear it;
KJV: as they were able to hear [it].
INT: as they were able to hear

Mark 7:16 V-PNA
GRK: ἔχει ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
KJV: ears to hear, let him hear.
INT: have ears to hear let him hear

Mark 7:37 V-PNA
GRK: κωφοὺς ποιεῖ ἀκούειν καὶ τοὺς
NAS: the deaf to hear and the mute
KJV: both the deaf to hear, and the dumb
INT: deaf he makes to hear and the

Luke 5:1 V-PNA
GRK: αὐτῷ καὶ ἀκούειν τὸν λόγον
NAS: was pressing around Him and listening to the word
KJV: him to hear the word
INT: him also to hear the word

Luke 5:15 V-PNA
GRK: ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν καὶ θεραπεύεσθαι
NAS: were gathering to hear [Him] and to be healed
KJV: came together to hear, and
INT: crowds great to hear and to be healed

Luke 8:8 V-PNA
GRK: ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
NAS: ears to hear, let him hear.
KJV: ears to hear, let him hear.
INT: that has ears to hear let him hear

Luke 14:35 V-PNA
GRK: ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω
NAS: ears to hear, let him hear.
KJV: ears to hear, let him hear.
INT: has ears to hear let him hear

Luke 15:1 V-PNA
GRK: οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀκούειν αὐτοῦ
NAS: were coming near Him to listen to Him.
KJV: and sinners for to hear him.
INT: the sinners to hear him

Luke 21:38 V-PNA
GRK: τῷ ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ
NAS: [to come] to Him in the temple to listen to Him.
KJV: in the temple, for to hear him.
INT: the temple to hear him

Luke 23:8 V-PNA
GRK: διὰ τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ
NAS: because he had been hearing about
KJV: [season], because he had heard many things
INT: because of hearing concerning him

John 6:60 V-PNA
GRK: δύναται αὐτοῦ ἀκούειν
NAS: who can listen to it?
KJV: who can hear it?
INT: is able it to hear

John 8:43 V-PNA
GRK: οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον
NAS: you cannot hear My word.
KJV: [even] because ye cannot hear my word.
INT: not you are able to hear word

John 9:27 V-PNA
GRK: πάλιν θέλετε ἀκούειν μὴ καὶ
NAS: do you want to hear [it] again?
KJV: would ye hear [it] again?
INT: again do you wish to hear not also

Acts 4:19 V-PNA
GRK: θεοῦ ὑμῶν ἀκούειν μᾶλλον ἢ
NAS: of God to give heed to you rather
KJV: of God to hearken unto you
INT: God of you to listen rather than

Acts 8:6 V-PNA
GRK: ἐν τῷ ἀκούειν αὐτοὺς καὶ
NAS: by Philip, as they heard and saw
INT: in the [time] when they hear them and

Acts 17:21 V-PNA
GRK: τι ἢ ἀκούειν τι καινότερον
NAS: telling or hearing something new.)
KJV: to tell, or to hear some new thing.)
INT: something and to hear something newer

Romans 11:8 V-PNA
GRK: τοῦ μὴ ἀκούειν ἕως τῆς
NAS: NOT AND EARS TO HEAR NOT, DOWN
KJV: that they should not hear;) unto this
INT: not to hear unto the

Revelation 9:20 V-PNA
GRK: δύνανται οὔτε ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν
NAS: see nor hear nor walk;
KJV: see, nor hear, nor walk:
INT: are able nor to hear nor to walk

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 191
430 Occurrences


ἀκηκόαμεν — 6 Occ.
ἀκηκόασιν — 1 Occ.
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.
ἀκούετε — 19 Occ.
ἀκουέτω — 8 Occ.
ἀκούω — 6 Occ.
ἀκούων — 13 Occ.
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντες — 15 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.
ἀκούσαντες — 52 Occ.
ἀκουσάντων — 3 Occ.
Ἀκούσας — 33 Occ.
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.
ἀκούσατε — 10 Occ.
ἀκουσάτω — 8 Occ.
ἀκουσάτωσαν — 1 Occ.
ἀκούσῃ — 8 Occ.
ἀκούσητε — 5 Occ.
ἀκούσει — 2 Occ.
ἀκούσεσθε — 1 Occ.
ἀκούσετε — 2 Occ.
ἀκούσωσιν — 8 Occ.
Ἀκουσόμεθά — 1 Occ.
ἀκούσονται — 2 Occ.
ἀκούσουσιν — 3 Occ.
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.
ἀκουσθεῖσιν — 1 Occ.
ἤκουεν — 4 Occ.
ἤκουον — 7 Occ.
ἤκουσα — 35 Occ.
ἠκούσαμεν — 10 Occ.
ἤκουσαν — 19 Occ.
ἤκουσάς — 5 Occ.
Ἠκούσατε — 26 Occ.
ἤκουσεν — 17 Occ.
ἠκούσθη — 4 Occ.
Additional Entries
ἠκολούθησαν — 18 Occ.
ἠκολούθησεν — 8 Occ.
ἠκολούθει — 14 Occ.
ἠκολούθουν — 2 Occ.
ἀκηκόαμεν — 6 Occ.
ἀκηκόασιν — 1 Occ.
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.
ἀκούετε — 19 Occ.
ἀκουέτω — 8 Occ.
ἀκούω — 6 Occ.
ἀκούων — 13 Occ.
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page