ἀκούσῃ
Englishman's Concordance
ἀκούσῃ (akousē) — 8 Occurrences

Matthew 10:14 V-ASA-3S
GRK: ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους
NAS: you, nor heed your words,
KJV: you, nor hear your words,
INT: you nor will hear the words

Matthew 18:15 V-ASA-3S
GRK: ἐάν σου ἀκούσῃ ἐκέρδησας τὸν
NAS: if he listens to you, you have won
KJV: if he shall hear thee,
INT: If you he will hear you have gained the

Matthew 18:16 V-ASA-3S
GRK: δὲ μὴ ἀκούσῃ παράλαβε μετὰ
NAS: But if he does not listen [to you], take
KJV: not hear [thee, then] take
INT: however not he will hear take with

John 7:51 V-ASA-3S
GRK: ἐὰν μὴ ἀκούσῃ πρῶτον παρ'
NAS: it first hears from him and knows
KJV: [any] man, before it hear him, and
INT: if not it have heard first from

John 12:47 V-ASA-3S
GRK: τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων
NAS: anyone hears My sayings
KJV: if any man hear my words,
INT: anyone of me hear the words

Acts 3:23 V-ASA-3S
GRK: ἐὰν μὴ ἀκούσῃ τοῦ προφήτου
NAS: soul that does not heed that prophet
KJV: will not hear that prophet,
INT: if not might hear the prophet

Acts 25:22 V-FIM-2S
GRK: Αὔριον φησίν ἀκούσῃ αὐτοῦ
NAS: he said, you shall hear him.
KJV: said he, thou shalt hear him.
INT: tomorrow he says you will hear him

Revelation 3:20 V-ASA-3S
GRK: ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς
NAS: if anyone hears My voice and opens
KJV: if any man hear my voice,
INT: if anyone hear the voice

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 191
430 Occurrences


ἀκηκόαμεν — 6 Occ.
ἀκηκόασιν — 1 Occ.
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.
ἀκούετε — 19 Occ.
ἀκουέτω — 8 Occ.
ἀκούω — 6 Occ.
ἀκούων — 13 Occ.
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντες — 15 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.
ἀκούσαντες — 52 Occ.
ἀκουσάντων — 3 Occ.
Ἀκούσας — 33 Occ.
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.
ἀκούσατε — 10 Occ.
ἀκουσάτω — 8 Occ.
ἀκουσάτωσαν — 1 Occ.
ἀκούσῃ — 8 Occ.
ἀκούσητε — 5 Occ.
ἀκούσει — 2 Occ.
ἀκούσεσθε — 1 Occ.
ἀκούσετε — 2 Occ.
ἀκούσωσιν — 8 Occ.
Ἀκουσόμεθά — 1 Occ.
ἀκούσονται — 2 Occ.
ἀκούσουσιν — 3 Occ.
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.
ἀκουσθεῖσιν — 1 Occ.
ἤκουεν — 4 Occ.
ἤκουον — 7 Occ.
ἤκουσα — 35 Occ.
ἠκούσαμεν — 10 Occ.
ἤκουσαν — 19 Occ.
ἤκουσάς — 5 Occ.
Ἠκούσατε — 26 Occ.
ἤκουσεν — 17 Occ.
ἠκούσθη — 4 Occ.
Additional Entries
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.
ἀκούσαντες — 52 Occ.
ἀκουσάντων — 3 Occ.
Ἀκούσας — 33 Occ.
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.
ἀκούσατε — 10 Occ.
ἀκουσάτω — 8 Occ.
ἀκουσάτωσαν — 1 Occ.
ἀκούσητε — 5 Occ.
ἀκούσει — 2 Occ.
ἀκούσεσθε — 1 Occ.
ἀκούσετε — 2 Occ.
ἀκούσωσιν — 8 Occ.
Ἀκουσόμεθά — 1 Occ.
ἀκούσονται — 2 Occ.
ἀκούσουσιν — 3 Occ.
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page