ἤκουσαν
Englishman's Concordance
ἤκουσαν (ēkousan) — 19 Occurrences

Matthew 13:15 V-AIA-3P
GRK: ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν καὶ τοὺς
NAS: THEY SCARCELY HEAR, AND THEY HAVE CLOSED
KJV: are dull of hearing, and
INT: ears barely they have heard and the

Matthew 13:17 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἤκουσαν
NAS: what you hear, and did not hear [it].
KJV: have not heard [them].
INT: and not heard

Mark 11:18 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἤκουσαν οἱ ἀρχιερεῖς
NAS: and the scribes heard [this], and [began] seeking
KJV: chief priests heard [it], and
INT: And heard [it] the chief priests

Luke 1:58 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι
NAS: and her relatives heard that the Lord
KJV: her cousins heard how the Lord
INT: And heard the neighbors

Luke 2:20 V-AIA-3P
GRK: πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον
NAS: for all that they had heard and seen,
KJV: that they had heard and
INT: all things which they had heard and seen

Luke 10:24 V-AIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἤκουσαν
NAS: you hear, and did not hear [them].
KJV: have not heard [them].
INT: and not heard

John 1:37 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἤκουσαν οἱ δύο
NAS: disciples heard him speak,
KJV: the two disciples heard him speak,
INT: And heard the two

John 4:1 V-AIA-3P
GRK: Ἰησοῦς ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι
NAS: that the Pharisees had heard that Jesus
KJV: how the Pharisees had heard that Jesus
INT: Jesus that heard the Pharisees

John 7:32 V-AIA-3P
GRK: Ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι
NAS: The Pharisees heard the crowd
KJV: The Pharisees heard that the people
INT: Heard the Pharisees

John 9:40 V-AIA-3P
GRK: Ἤκουσαν ἐκ τῶν
NAS: of the Pharisees who were with Him heard these things
KJV: with him heard these words, and
INT: heard of the

John 10:8 V-AIA-3P
GRK: ἀλλ' οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ
NAS: but the sheep did not hear them.
KJV: did not hear them.
INT: but not did hear them the

John 12:18 V-AIA-3P
GRK: ὄχλος ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν
NAS: Him, because they heard that He had performed
KJV: for that they heard that
INT: crowd because it heard this him

Acts 5:24 V-AIA-3P
GRK: ὡς δὲ ἤκουσαν τοὺς λόγους
NAS: [guard] and the chief priests heard these
KJV: the chief priests heard these
INT: when moreover they heard the words

Acts 11:1 V-AIA-3P
GRK: Ἤκουσαν δὲ οἱ
NAS: Judea heard that the Gentiles
KJV: in Judaea heard that the Gentiles
INT: heard moreover the

Acts 22:9 V-AIA-3P
GRK: φωνὴν οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός
NAS: to be sure, but did not understand the voice
KJV: afraid; but they heard not the voice
INT: voice not did hear of him speaking

Acts 28:27 V-AIA-3P
GRK: ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν καὶ τοὺς
NAS: THEY SCARCELY HEAR, AND THEY HAVE CLOSED
KJV: are dull of hearing, and
INT: ears barely they have heard and the

Romans 10:14 V-AIA-3P
GRK: οὗ οὐκ ἤκουσαν πῶς δὲ
NAS: in Him whom they have not heard? And how
KJV: they have not heard? and how
INT: of whom not they heard how moreover

Romans 10:18 V-AIA-3P
GRK: μὴ οὐκ ἤκουσαν μενοῦνγε Εἰς
NAS: surely they have never heard, have they? Indeed
KJV: Have they not heard? Yes verily, their
INT: no not Did they hear Yes rather Into

Revelation 11:12 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἤκουσαν φωνῆς μεγάλης
NAS: And they heard a loud voice
KJV: And they heard a great voice
INT: and they heard a voice great

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 191
430 Occurrences


ἀκηκόαμεν — 6 Occ.
ἀκηκόασιν — 1 Occ.
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.
ἀκούετε — 19 Occ.
ἀκουέτω — 8 Occ.
ἀκούω — 6 Occ.
ἀκούων — 13 Occ.
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντες — 15 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.
ἀκούσαντες — 52 Occ.
ἀκουσάντων — 3 Occ.
Ἀκούσας — 33 Occ.
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.
ἀκούσατε — 10 Occ.
ἀκουσάτω — 8 Occ.
ἀκουσάτωσαν — 1 Occ.
ἀκούσῃ — 8 Occ.
ἀκούσητε — 5 Occ.
ἀκούσει — 2 Occ.
ἀκούσεσθε — 1 Occ.
ἀκούσετε — 2 Occ.
ἀκούσωσιν — 8 Occ.
Ἀκουσόμεθά — 1 Occ.
ἀκούσονται — 2 Occ.
ἀκούσουσιν — 3 Occ.
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.
ἀκουσθεῖσιν — 1 Occ.
ἤκουεν — 4 Occ.
ἤκουον — 7 Occ.
ἤκουσα — 35 Occ.
ἠκούσαμεν — 10 Occ.
ἤκουσαν — 19 Occ.
ἤκουσάς — 5 Occ.
Ἠκούσατε — 26 Occ.
ἤκουσεν — 17 Occ.
ἠκούσθη — 4 Occ.
Additional Entries
Ἀκουσόμεθά — 1 Occ.
ἀκούσονται — 2 Occ.
ἀκούσουσιν — 3 Occ.
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.
ἀκουσθεῖσιν — 1 Occ.
ἤκουεν — 4 Occ.
ἤκουον — 7 Occ.
ἤκουσα — 35 Occ.
ἠκούσαμεν — 10 Occ.
ἤκουσάς — 5 Occ.
Ἠκούσατε — 26 Occ.
ἤκουσεν — 17 Occ.
ἠκούσθη — 4 Occ.
ἀκρασίαν — 1 Occ.
ἀκρασίας — 1 Occ.
ἀκρατεῖς — 1 Occ.
ἀκράτου — 1 Occ.
ἀκρίβειαν — 1 Occ.
ἀκριβεστάτην — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page