ἀκούσατε
Englishman's Concordance
ἀκούσατε (akousate) — 10 Occurrences

Matthew 13:18 V-AMA-2P
GRK: Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν παραβολὴν
NAS: Hear then the parable
KJV: Hear ye therefore
INT: You therefore hear the parable

Matthew 21:33 V-AMA-2P
GRK: Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε Ἄνθρωπος ἦν
NAS: Listen to another parable.
KJV: Hear another parable:
INT: Another parable hear A man there was

Mark 7:14 V-AMA-2P
GRK: ἔλεγεν αὐτοῖς Ἀκούσατέ μου πάντες
NAS: He [began] saying to them, Listen to Me, all
KJV: unto them, Hearken unto me
INT: he said to them Hear you me all

Luke 18:6 V-AMA-2P
GRK: ὁ κύριος Ἀκούσατε τί ὁ
NAS: said, Hear what
KJV: the Lord said, Hear what the unjust
INT: the Lord Hear what the

Acts 2:22 V-AMA-2P
GRK: Ἄνδρες Ἰσραηλῖται ἀκούσατε τοὺς λόγους
NAS: Men of Israel, listen to these words:
KJV: Ye men of Israel, hear these words;
INT: Men Israelites hear the words

Acts 7:2 V-AMA-2P
GRK: καὶ πατέρες ἀκούσατε Ὁ θεὸς
NAS: And he said, Hear me, brethren
KJV: and fathers, hearken; The God of glory
INT: and fathers listen The God

Acts 13:16 V-AMA-2P
GRK: τὸν θεόν ἀκούσατε
NAS: and you who fear God, listen:
KJV: ye that fear God, give audience.
INT: God listen

Acts 15:13 V-AMA-2P
GRK: Ἄνδρες ἀδελφοί ἀκούσατέ μου
NAS: saying, Brethren, listen to me.
KJV: Men [and] brethren, hearken unto me:
INT: Men brothers hear me

Acts 22:1 V-AMA-2P
GRK: καὶ πατέρες ἀκούσατέ μου τῆς
NAS: and fathers, hear my defense
KJV: and fathers, hear ye my defence
INT: and fathers hear my

James 2:5 V-AMA-2P
GRK: Ἀκούσατε ἀδελφοί μου
NAS: Listen, my beloved brethren:
KJV: Hearken, my beloved
INT: Hear brothers my

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 191
430 Occurrences


ἀκηκόαμεν — 6 Occ.
ἀκηκόασιν — 1 Occ.
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.
ἀκούετε — 19 Occ.
ἀκουέτω — 8 Occ.
ἀκούω — 6 Occ.
ἀκούων — 13 Occ.
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντες — 15 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.
ἀκούσαντες — 52 Occ.
ἀκουσάντων — 3 Occ.
Ἀκούσας — 33 Occ.
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.
ἀκούσατε — 10 Occ.
ἀκουσάτω — 8 Occ.
ἀκουσάτωσαν — 1 Occ.
ἀκούσῃ — 8 Occ.
ἀκούσητε — 5 Occ.
ἀκούσει — 2 Occ.
ἀκούσεσθε — 1 Occ.
ἀκούσετε — 2 Occ.
ἀκούσωσιν — 8 Occ.
Ἀκουσόμεθά — 1 Occ.
ἀκούσονται — 2 Occ.
ἀκούσουσιν — 3 Occ.
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.
ἀκουσθεῖσιν — 1 Occ.
ἤκουεν — 4 Occ.
ἤκουον — 7 Occ.
ἤκουσα — 35 Occ.
ἠκούσαμεν — 10 Occ.
ἤκουσαν — 19 Occ.
ἤκουσάς — 5 Occ.
Ἠκούσατε — 26 Occ.
ἤκουσεν — 17 Occ.
ἠκούσθη — 4 Occ.
Additional Entries
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.
ἀκούσαντες — 52 Occ.
ἀκουσάντων — 3 Occ.
Ἀκούσας — 33 Occ.
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.
ἀκουσάτω — 8 Occ.
ἀκουσάτωσαν — 1 Occ.
ἀκούσῃ — 8 Occ.
ἀκούσητε — 5 Occ.
ἀκούσει — 2 Occ.
ἀκούσεσθε — 1 Occ.
ἀκούσετε — 2 Occ.
ἀκούσωσιν — 8 Occ.
Ἀκουσόμεθά — 1 Occ.
ἀκούσονται — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page