ἠκούσαμεν
Englishman's Concordance
ἠκούσαμεν (ēkousamen) — 10 Occurrences

Mark 14:58 V-AIA-1P
GRK: ὅτι Ἡμεῖς ἠκούσαμεν αὐτοῦ λέγοντος
NAS: We heard Him say, I will destroy
KJV: We heard him say,
INT: We heard him saying

Luke 4:23 V-AIA-1P
GRK: σεαυτόν ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα εἰς
NAS: Whatever we heard was done
KJV: whatsoever we have heard done
INT: yourself whatsoever we have heard has been done in

Luke 22:71 V-AIA-1P
GRK: αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ τοῦ
NAS: of testimony? For we have heard it ourselves
KJV: for we ourselves have heard of his own
INT: ourselves indeed have heard from the

John 12:34 V-AIA-1P
GRK: ὄχλος Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ
NAS: answered Him, We have heard out of the Law
KJV: him, We have heard out of the law
INT: crowd We heard out of the

Acts 4:20 V-AIA-1P
GRK: εἴδαμεν καὶ ἠκούσαμεν μὴ λαλεῖν
NAS: about what we have seen and heard.
KJV: we have seen and heard.
INT: we saw and heard not to speak

Acts 15:24 V-AIA-1P
GRK: Ἐπειδὴ ἠκούσαμεν ὅτι τινὲς
NAS: Since we have heard that some
KJV: Forasmuch as we have heard, that
INT: Inasmuch as we have heard that certain

Acts 19:2 V-AIA-1P
GRK: ἅγιον ἔστιν ἠκούσαμεν
NAS: And they [said] to him, No, we have not even heard whether
KJV: not so much as heard whether
INT: Holy there is did we hear

Acts 21:12 V-AIA-1P
GRK: ὡς δὲ ἠκούσαμεν ταῦτα παρεκαλοῦμεν
NAS: When we had heard this, we as well
KJV: And when we heard these things, both
INT: when moreover we heard these things begged

Colossians 1:9 V-AIA-1P
GRK: ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν οὐ παυόμεθα
NAS: the day we heard [of it], we have not ceased
KJV: the day we heard [it], do not
INT: the day we heard [of it] not do cease

2 Peter 1:18 V-AIA-1P
GRK: φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ
NAS: and we ourselves heard this utterance
KJV: heaven we heard, when we were with
INT: voice we heard from heaven

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 191
430 Occurrences


ἀκηκόαμεν — 6 Occ.
ἀκηκόασιν — 1 Occ.
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.
ἀκούετε — 19 Occ.
ἀκουέτω — 8 Occ.
ἀκούω — 6 Occ.
ἀκούων — 13 Occ.
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντες — 15 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.
ἀκούσαντες — 52 Occ.
ἀκουσάντων — 3 Occ.
Ἀκούσας — 33 Occ.
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.
ἀκούσατε — 10 Occ.
ἀκουσάτω — 8 Occ.
ἀκουσάτωσαν — 1 Occ.
ἀκούσῃ — 8 Occ.
ἀκούσητε — 5 Occ.
ἀκούσει — 2 Occ.
ἀκούσεσθε — 1 Occ.
ἀκούσετε — 2 Occ.
ἀκούσωσιν — 8 Occ.
Ἀκουσόμεθά — 1 Occ.
ἀκούσονται — 2 Occ.
ἀκούσουσιν — 3 Occ.
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.
ἀκουσθεῖσιν — 1 Occ.
ἤκουεν — 4 Occ.
ἤκουον — 7 Occ.
ἤκουσα — 35 Occ.
ἠκούσαμεν — 10 Occ.
ἤκουσαν — 19 Occ.
ἤκουσάς — 5 Occ.
Ἠκούσατε — 26 Occ.
ἤκουσεν — 17 Occ.
ἠκούσθη — 4 Occ.
Additional Entries
ἀκούσωσιν — 8 Occ.
Ἀκουσόμεθά — 1 Occ.
ἀκούσονται — 2 Occ.
ἀκούσουσιν — 3 Occ.
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.
ἀκουσθεῖσιν — 1 Occ.
ἤκουεν — 4 Occ.
ἤκουον — 7 Occ.
ἤκουσα — 35 Occ.
ἤκουσαν — 19 Occ.
ἤκουσάς — 5 Occ.
Ἠκούσατε — 26 Occ.
ἤκουσεν — 17 Occ.
ἠκούσθη — 4 Occ.
ἀκρασίαν — 1 Occ.
ἀκρασίας — 1 Occ.
ἀκρατεῖς — 1 Occ.
ἀκράτου — 1 Occ.
ἀκρίβειαν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page