ἀκηκόαμεν
Englishman's Concordance
ἀκηκόαμεν (akēkoamen) — 6 Occurrences

John 4:42 V-RIA-1P
GRK: αὐτοὶ γὰρ ἀκηκόαμεν καὶ οἴδαμεν
NAS: that we believe, for we have heard for ourselves
KJV: for we have heard [him] ourselves,
INT: ourselves indeed have heard and we know

Acts 6:11 V-RIA-1P
GRK: λέγοντας ὅτι Ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος
NAS: to say, We have heard him speak
KJV: which said, We have heard him speak
INT: saying We have heard him speaking

Acts 6:14 V-RIA-1P
GRK: ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ
NAS: for we have heard him say that this
KJV: For we have heard him say,
INT: we have heard indeed him

1 John 1:1 V-RIA-1P
GRK: ΑΡΧΗΣ ὃ ἀκηκόαμεν ὃ ἑωράκαμεν
NAS: what we have heard, what
KJV: which we have heard, which
INT: [the] beginning that which we have heard that which we have seen

1 John 1:3 V-RIA-1P
GRK: ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν ἀπαγγέλλομεν καὶ
NAS: we have seen and heard we proclaim
KJV: and heard declare we
INT: we have seen and have heard we report also

1 John 1:5 V-RIA-1P
GRK: ἀγγελία ἣν ἀκηκόαμεν ἀπ' αὐτοῦ
NAS: is the message we have heard from Him and announce
KJV: which we have heard of
INT: message which we have heard from him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 191
430 Occurrences


ἀκηκόαμεν — 6 Occ.
ἀκηκόασιν — 1 Occ.
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.
ἀκούετε — 19 Occ.
ἀκουέτω — 8 Occ.
ἀκούω — 6 Occ.
ἀκούων — 13 Occ.
ἀκούωσιν — 1 Occ.
ἀκούομεν — 3 Occ.
ἀκούοντα — 2 Occ.
ἀκούοντας — 6 Occ.
ἀκούοντες — 15 Occ.
ἀκούοντι — 1 Occ.
Ἀκουόντων — 2 Occ.
ἀκούοντος — 2 Occ.
ἀκούουσιν — 9 Occ.
ἀκοῦσαι — 17 Occ.
ἀκούσαντες — 52 Occ.
ἀκουσάντων — 3 Occ.
Ἀκούσας — 33 Occ.
ἀκούσασα — 2 Occ.
ἀκούσασιν — 1 Occ.
ἀκούσατε — 10 Occ.
ἀκουσάτω — 8 Occ.
ἀκουσάτωσαν — 1 Occ.
ἀκούσῃ — 8 Occ.
ἀκούσητε — 5 Occ.
ἀκούσει — 2 Occ.
ἀκούσεσθε — 1 Occ.
ἀκούσετε — 2 Occ.
ἀκούσωσιν — 8 Occ.
Ἀκουσόμεθά — 1 Occ.
ἀκούσονται — 2 Occ.
ἀκούσουσιν — 3 Occ.
ἀκουσθῇ — 4 Occ.
ἀκουσθήσεται — 1 Occ.
ἀκουσθεῖσιν — 1 Occ.
ἤκουεν — 4 Occ.
ἤκουον — 7 Occ.
ἤκουσα — 35 Occ.
ἠκούσαμεν — 10 Occ.
ἤκουσαν — 19 Occ.
ἤκουσάς — 5 Occ.
Ἠκούσατε — 26 Occ.
ἤκουσεν — 17 Occ.
ἠκούσθη — 4 Occ.
Additional Entries
ἀκολουθοῦντες — 4 Occ.
ἀκολουθοῦντι — 1 Occ.
ἀκολουθούσης — 1 Occ.
ἀκολουθοῦσιν — 3 Occ.
ἠκολουθήκαμέν — 1 Occ.
ἠκολουθήσαμέν — 2 Occ.
ἠκολούθησαν — 18 Occ.
ἠκολούθησεν — 8 Occ.
ἠκολούθει — 14 Occ.
ἠκολούθουν — 2 Occ.
ἀκηκόασιν — 1 Occ.
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.
ἀκούετε — 19 Occ.
ἀκουέτω — 8 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page