ἠκολούθει
Englishman's Concordance
ἠκολούθει (ēkolouthei) — 14 Occurrences

Matthew 26:58 V-IIA-3S
GRK: δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ
NAS: But Peter was following Him at a distance
KJV: But Peter followed him afar off
INT: moreover Peter followed him from

Mark 5:24 V-IIA-3S
GRK: αὐτοῦ Καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος
NAS: crowd was following Him and pressing
KJV: much people followed him, and
INT: him and followed him a crowd

Mark 9:38 V-IIA-3S
GRK: ὅτι οὐκ ἠκολούθει ἡμῖν
NAS: him because he was not following us.
KJV: name, and he followeth not us:
INT: because not he follows us

Mark 10:52 V-IIA-3S
GRK: ἀνέβλεψεν καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ἐν
NAS: he regained his sight and [began] following Him on the road.
KJV: and followed Jesus
INT: he received sight and followed him on

Luke 5:28 V-IIA-3S
GRK: πάντα ἀναστὰς ἠκολούθει αὐτῷ
NAS: and got up and [began] to follow Him.
KJV: all, rose up, and followed him.
INT: all having arisen he followed him

Luke 18:43 V-IIA-3S
GRK: ἀνέβλεψεν καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων
NAS: he regained his sight and [began] following Him, glorifying
KJV: and followed him,
INT: he received sight and followed him glorifying

Luke 22:54 V-IIA-3S
GRK: δὲ Πέτρος ἠκολούθει μακρόθεν
NAS: but Peter was following at a distance.
KJV: And Peter followed afar off.
INT: and Peter was following afar off

Luke 23:27 V-IIA-3S
GRK: Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ
NAS: And following Him was a large crowd
KJV: And there followed him a great
INT: Were following and him

John 6:2 V-IIA-3S
GRK: ἠκολούθει δὲ αὐτῷ
NAS: crowd followed Him, because
KJV: multitude followed him,
INT: followed moreover him

John 18:15 V-IIA-3S
GRK: Ἠκολούθει δὲ τῷ
NAS: Peter was following Jesus,
KJV: Simon Peter followed Jesus, and
INT: there followed moreover

Acts 12:9 V-IIA-3S
GRK: καὶ ἐξελθὼν ἠκολούθει καὶ οὐκ
NAS: And he went out and continued to follow, and he did not know
KJV: And he went out, and followed him; and
INT: And having gone forth he followed and not

Acts 21:36 V-IIA-3S
GRK: ἠκολούθει γὰρ τὸ
NAS: of the people kept following them, shouting,
KJV: of the people followed after, crying,
INT: followed indeed the

Revelation 6:8 V-IIA-3S
GRK: ὁ ᾅδης ἠκολούθει μετ' αὐτοῦ
NAS: and Hades was following with him. Authority
KJV: and Hell followed with him.
INT: Hades follows with him

Revelation 19:14 V-IIA-3S
GRK: τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει αὐτῷ ἐφ'
NAS: [and] clean, were following Him on white
KJV: in heaven followed him upon
INT: heaven were following him upon

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 190
90 Occurrences


ἀκολουθῆσαι — 2 Occ.
ἀκολουθήσαντές — 1 Occ.
ἀκολουθησάντων — 1 Occ.
ἀκολουθήσατε — 2 Occ.
ἀκολουθήσεις — 1 Occ.
ἀκολουθήσω — 3 Occ.
ἀκολουθήσουσιν — 1 Occ.
Ἀκολούθει — 16 Occ.
ἀκολουθεῖν — 1 Occ.
ἀκολουθείτω — 4 Occ.
ἀκολουθῶν — 2 Occ.
ἀκολουθοῦντα — 1 Occ.
ἀκολουθοῦντας — 1 Occ.
ἀκολουθοῦντες — 4 Occ.
ἀκολουθοῦντι — 1 Occ.
ἀκολουθούσης — 1 Occ.
ἀκολουθοῦσιν — 3 Occ.
ἠκολουθήκαμέν — 1 Occ.
ἠκολουθήσαμέν — 2 Occ.
ἠκολούθησαν — 18 Occ.
ἠκολούθησεν — 8 Occ.
ἠκολούθει — 14 Occ.
ἠκολούθουν — 2 Occ.
Additional Entries
ἀκολουθοῦντα — 1 Occ.
ἀκολουθοῦντας — 1 Occ.
ἀκολουθοῦντες — 4 Occ.
ἀκολουθοῦντι — 1 Occ.
ἀκολουθούσης — 1 Occ.
ἀκολουθοῦσιν — 3 Occ.
ἠκολουθήκαμέν — 1 Occ.
ἠκολουθήσαμέν — 2 Occ.
ἠκολούθησαν — 18 Occ.
ἠκολούθησεν — 8 Occ.
ἠκολούθουν — 2 Occ.
ἀκηκόαμεν — 6 Occ.
ἀκηκόασιν — 1 Occ.
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.
Ἀκούεις — 4 Occ.
ἀκούεται — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page