Ἀκολούθει
Englishman's Concordance
Ἀκολούθει (Akolouthei) — 16 Occurrences

Matthew 8:22 V-PMA-2S
GRK: λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει μοι καὶ
NAS: said to him, Follow Me, and allow
KJV: said unto him, Follow me; and
INT: said to him Follow me and

Matthew 9:9 V-PMA-2S
GRK: λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει μοι καὶ
NAS: and He said to him, Follow Me! And he got
KJV: he saith unto him, Follow me. And
INT: says to him Follow me And

Matthew 10:38 V-PIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου
NAS: his cross and follow after
KJV: cross, and followeth after me,
INT: of him and follows after me

Matthew 19:21 V-PMA-2S
GRK: καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι
NAS: in heaven; and come, follow Me.
KJV: and come [and] follow me.
INT: and come follow me

Mark 2:14 V-PMA-2S
GRK: λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει μοι καὶ
NAS: and He said to him, Follow Me! And he got
KJV: said unto him, Follow me. And
INT: says to him Follow me And

Mark 10:21 V-PMA-2S
GRK: καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι
NAS: in heaven; and come, follow Me.
KJV: take up the cross, and follow me.
INT: and come follow me

Luke 5:27 V-PMA-2S
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ἀκολούθει μοι
NAS: and He said to him, Follow Me.
KJV: he said unto him, Follow me.
INT: said to him Follow me

Luke 9:49 V-PIA-3S
GRK: ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ' ἡμῶν
NAS: him because he does not follow along with us.
KJV: him, because he followeth not with
INT: because not he follows with us

Luke 9:59 V-PMA-2S
GRK: πρὸς ἕτερον Ἀκολούθει μοι ὁ
NAS: to another, Follow Me. But he said,
KJV: unto another, Follow me. But
INT: to another Follow me

Luke 18:22 V-PMA-2S
GRK: καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι
NAS: in heaven; and come, follow Me.
KJV: and come, follow me.
INT: and come follow me

John 1:43 V-PMA-2S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἀκολούθει μοι
NAS: And Jesus said to him, Follow Me.
KJV: saith unto him, Follow me.
INT: Jesus Follow me

John 10:4 V-PIA-3S
GRK: πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ ὅτι οἴδασιν
NAS: of them, and the sheep follow him because
KJV: and the sheep follow him: for
INT: sheep him follow because they know

John 21:19 V-PMA-2S
GRK: λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει μοι
NAS: this, He said to him, Follow Me!
KJV: he saith unto him, Follow me.
INT: he says to him Follow me

John 21:22 V-PMA-2S
GRK: σύ μοι ἀκολούθει
NAS: what [is that] to you? You follow Me!
KJV: [is that] to thee? follow thou me.
INT: You me follow

Acts 12:8 V-PMA-2S
GRK: σου καὶ ἀκολούθει μοι
NAS: your cloak around you and follow me.
KJV: thee, and follow me.
INT: of you and follow me

Revelation 14:13 V-PIA-3S
GRK: ἔργα αὐτῶν ἀκολουθεῖ μετ' αὐτῶν
NAS: for their deeds follow with them.
KJV: their works do follow them.
INT: [the] works of them follow with them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 190
90 Occurrences


ἀκολουθῆσαι — 2 Occ.
ἀκολουθήσαντές — 1 Occ.
ἀκολουθησάντων — 1 Occ.
ἀκολουθήσατε — 2 Occ.
ἀκολουθήσεις — 1 Occ.
ἀκολουθήσω — 3 Occ.
ἀκολουθήσουσιν — 1 Occ.
Ἀκολούθει — 16 Occ.
ἀκολουθεῖν — 1 Occ.
ἀκολουθείτω — 4 Occ.
ἀκολουθῶν — 2 Occ.
ἀκολουθοῦντα — 1 Occ.
ἀκολουθοῦντας — 1 Occ.
ἀκολουθοῦντες — 4 Occ.
ἀκολουθοῦντι — 1 Occ.
ἀκολουθούσης — 1 Occ.
ἀκολουθοῦσιν — 3 Occ.
ἠκολουθήκαμέν — 1 Occ.
ἠκολουθήσαμέν — 2 Occ.
ἠκολούθησαν — 18 Occ.
ἠκολούθησεν — 8 Occ.
ἠκολούθει — 14 Occ.
ἠκολούθουν — 2 Occ.
Additional Entries
ἀκοὴ — 10 Occ.
ἀκοὴν — 3 Occ.
ἀκοῆς — 5 Occ.
ἀκολουθῆσαι — 2 Occ.
ἀκολουθήσαντές — 1 Occ.
ἀκολουθησάντων — 1 Occ.
ἀκολουθήσατε — 2 Occ.
ἀκολουθήσεις — 1 Occ.
ἀκολουθήσω — 3 Occ.
ἀκολουθήσουσιν — 1 Occ.
ἀκολουθεῖν — 1 Occ.
ἀκολουθείτω — 4 Occ.
ἀκολουθῶν — 2 Occ.
ἀκολουθοῦντα — 1 Occ.
ἀκολουθοῦντας — 1 Occ.
ἀκολουθοῦντες — 4 Occ.
ἀκολουθοῦντι — 1 Occ.
ἀκολουθούσης — 1 Occ.
ἀκολουθοῦσιν — 3 Occ.
ἠκολουθήκαμέν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page