ἠκολούθησαν
Englishman's Concordance
ἠκολούθησαν (ēkolouthēsan) — 18 Occurrences

Matthew 4:20 V-AIA-3P
GRK: τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ
NAS: they left their nets and followed Him.
KJV: left [their] nets, and followed him.
INT: the nets they followed him

Matthew 4:22 V-AIA-3P
GRK: πατέρα αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ
NAS: and their father, and followed Him.
KJV: their father, and followed him.
INT: father of them they followed him

Matthew 4:25 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι
NAS: crowds followed Him from Galilee
KJV: And there followed him great
INT: And followed him crowds

Matthew 8:1 V-AIA-3P
GRK: τοῦ ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι
NAS: large crowds followed Him.
KJV: great multitudes followed him.
INT: the mountain followed him crowds

Matthew 8:23 V-AIA-3P
GRK: τὸ πλοῖον ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ
NAS: His disciples followed Him.
KJV: his disciples followed him.
INT: the boat followed him the

Matthew 9:27 V-AIA-3P
GRK: τῷ Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο
NAS: blind men followed Him, crying
KJV: two blind men followed him, crying,
INT: Jesus followed him two

Matthew 12:15 V-AIA-3P
GRK: ἐκεῖθεν Καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι
NAS: Many followed Him, and He healed
KJV: great multitudes followed him, and
INT: from there and followed him multitudes

Matthew 14:13 V-AIA-3P
GRK: οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ
NAS: heard [of this], they followed Him on foot
KJV: had heard [thereof], they followed him
INT: the crowds followed him on foot

Matthew 19:2 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι
NAS: crowds followed Him, and He healed
KJV: great multitudes followed him; and
INT: and followed him crowds

Matthew 20:34 V-AIA-3P
GRK: ἀνέβλεψαν καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ
NAS: they regained their sight and followed Him.
KJV: received sight, and they followed him.
INT: they received sight and they followed him

Matthew 27:55 V-AIA-3P
GRK: θεωροῦσαι αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ
NAS: who had followed Jesus
KJV: afar off, which followed Jesus from
INT: looking on who followed Jesus

Mark 1:18 V-AIA-3P
GRK: τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ
NAS: they left their nets and followed Him.
KJV: their nets, and followed him.
INT: the nets they followed him

Luke 5:11 V-AIA-3P
GRK: ἀφέντες πάντα ἠκολούθησαν αὐτῷ
NAS: they left everything and followed Him.
KJV: they forsook all, and followed him.
INT: having left all they followed him

Luke 9:11 V-AIA-3P
GRK: ὄχλοι γνόντες ἠκολούθησαν αὐτῷ καὶ
NAS: were aware of this and followed Him; and welcoming
KJV: when they knew [it], followed him:
INT: crowds having known [it] followed him and

Luke 22:39 V-AIA-3P
GRK: τῶν Ἐλαιῶν ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ
NAS: and the disciples also followed Him.
KJV: disciples also followed him.
INT: of Olives followed moreover him

John 1:37 V-AIA-3P
GRK: λαλοῦντος καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ
NAS: him speak, and they followed Jesus.
KJV: speak, and they followed Jesus.
INT: speaking and followed Jesus

John 11:31 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐξῆλθεν ἠκολούθησαν αὐτῇ δόξαντες
NAS: and went out, they followed her, supposing
KJV: and went out, followed her, saying,
INT: and went out followed her having supposed

Acts 13:43 V-AIA-3P
GRK: τῆς συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν
NAS: proselytes followed Paul
KJV: religious proselytes followed Paul and
INT: the synagogue followed many of the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 190
90 Occurrences


ἀκολουθῆσαι — 2 Occ.
ἀκολουθήσαντές — 1 Occ.
ἀκολουθησάντων — 1 Occ.
ἀκολουθήσατε — 2 Occ.
ἀκολουθήσεις — 1 Occ.
ἀκολουθήσω — 3 Occ.
ἀκολουθήσουσιν — 1 Occ.
Ἀκολούθει — 16 Occ.
ἀκολουθεῖν — 1 Occ.
ἀκολουθείτω — 4 Occ.
ἀκολουθῶν — 2 Occ.
ἀκολουθοῦντα — 1 Occ.
ἀκολουθοῦντας — 1 Occ.
ἀκολουθοῦντες — 4 Occ.
ἀκολουθοῦντι — 1 Occ.
ἀκολουθούσης — 1 Occ.
ἀκολουθοῦσιν — 3 Occ.
ἠκολουθήκαμέν — 1 Occ.
ἠκολουθήσαμέν — 2 Occ.
ἠκολούθησαν — 18 Occ.
ἠκολούθησεν — 8 Occ.
ἠκολούθει — 14 Occ.
ἠκολούθουν — 2 Occ.
Additional Entries
ἀκολουθείτω — 4 Occ.
ἀκολουθῶν — 2 Occ.
ἀκολουθοῦντα — 1 Occ.
ἀκολουθοῦντας — 1 Occ.
ἀκολουθοῦντες — 4 Occ.
ἀκολουθοῦντι — 1 Occ.
ἀκολουθούσης — 1 Occ.
ἀκολουθοῦσιν — 3 Occ.
ἠκολουθήκαμέν — 1 Occ.
ἠκολουθήσαμέν — 2 Occ.
ἠκολούθησεν — 8 Occ.
ἠκολούθει — 14 Occ.
ἠκολούθουν — 2 Occ.
ἀκηκόαμεν — 6 Occ.
ἀκηκόασιν — 1 Occ.
ἀκηκόατε — 2 Occ.
ἀκηκοότας — 1 Occ.
Ἄκουε — 1 Occ.
ἀκούει — 14 Occ.
ἀκούειν — 21 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page