John 11:31
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]οἱ
hoi
TheArt-NMP
3767 [e]οὖν
oun
thenConj
2453 [e]Ἰουδαῖοι
Ioudaioi
JewsAdj-NMP
3588 [e]οἱ
hoi
- Art-NMP
1510 [e]ὄντες
ontes
beingV-PPA-NMP
3326 [e]μετ’
met’
withPrep
846 [e]αὐτῆς
autēs
herPPro-GF3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
3614 [e]οἰκίᾳ
oikia
houseN-DFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3888 [e]παραμυθούμενοι
paramythoumenoi
consolingV-PPM/P-NMP
846 [e]αὐτήν,
autēn
her,PPro-AF3S
3708 [e]ἰδόντες
idontes
having seenV-APA-NMP
3588 [e]τὴν
tēn
- Art-AFS
3137 [e]Μαριὰμ
Mariam
MaryN-AFS
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
5030 [e]ταχέως
tacheōs
quicklyAdv
450 [e]ἀνέστη
anestē
she rose upV-AIA-3S
2532 [e]καὶ
kai
andConj
1831 [e]ἐξῆλθεν,
exēlthen
went out,V-AIA-3S
190 [e]ἠκολούθησαν
ēkolouthēsan
followedV-AIA-3P
846 [e]αὐτῇ,
autē
her,PPro-DF3S
1380 [e]δόξαντες
doxantes
having supposedV-APA-NMP
3754 [e]ὅτι
hoti
- Conj
5217 [e]ὑπάγει
hypagei
she is goingV-PIA-3S
1519 [e]εἰς
eis
toPrep
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
3419 [e]μνημεῖον
mnēmeion
tombN-ANS
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
2799 [e]κλαύσῃ
klausē
she might weepV-ASA-3S
1563 [e]ἐκεῖ.
ekei
there.Adv

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:31 Greek NT: Nestle 1904
οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ’ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ, δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:31 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ' αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:31 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ' αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:31 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ’ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαρίαν ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ, λέγοντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον, ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:31 Greek NT: Greek Orthodox Church
οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ’ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαρίαν ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ, λέγοντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:31 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ’ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ, δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:31 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ’ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαρίαν ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ, λέγοντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον, ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:31 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ' αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν ἰδόντες τὴν Μαρίαν, ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν ἠκολούθησαν αὐτῇ λέγοντες, ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ

John 11:31 Hebrew Bible
והיהודים אשר באו אל ביתה לנחמה כראותם את מרים כי קמה פתאם ותצא הלכו אחריה באמרם כי הלכה לה אל הקבר לבכות שמה׃

John 11:31 Aramaic NT: Peshitta
ܐܦ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܝܗܘܕܝܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܥܡܗ ܒܒܝܬܐ ܕܡܒܝܐܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܚܙܘ ܠܡܪܝܡ ܕܥܓܠ ܩܡܬ ܢܦܩܬ ܐܙܠܘ ܠܗܘܢ ܒܬܪܗ ܤܒܪܘ ܓܝܪ ܕܠܩܒܪܐ ܐܙܠܐ ܠܡܒܟܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Then the Jews who were with her in the house, and consoling her, when they saw that Mary got up quickly and went out, they followed her, supposing that she was going to the tomb to weep there.

King James Bible
The Jews then which were with her in the house, and comforted her, when they saw Mary, that she rose up hastily and went out, followed her, saying, She goeth unto the grave to weep there.

Holman Christian Standard Bible
The Jews who were with her in the house consoling her saw that Mary got up quickly and went out. So they followed her, supposing that she was going to the tomb to cry there.
Treasury of Scripture Knowledge

Jews.

John 11:19 And many of the Jews came to Martha and Mary, to comfort them concerning …

She goeth.

Genesis 37:35 And all his sons and all his daughters rose up to comfort him; but …

2 Samuel 12:16-18 David therefore sought God for the child; and David fasted, and went …

1 Corinthians 2:15 But he that is spiritual judges all things, yet he himself is judged of no man.

Links
John 11:31John 11:31 NIVJohn 11:31 NLTJohn 11:31 ESVJohn 11:31 NASBJohn 11:31 KJVJohn 11:31 Bible AppsJohn 11:31 Biblia ParalelaJohn 11:31 Chinese BibleJohn 11:31 French BibleJohn 11:31 German BibleBible Hub
John 11:30
Top of Page
Top of Page