John 11:32
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
- Art-NFS
3767 [e]οὖν
oun
ThereforeConj
3137 [e]Μαριὰμ
Mariam
Mary,N-NFS
5613 [e]ὡς
hōs
whenAdv
2064 [e]ἦλθεν
ēlthen
she cameV-AIA-3S
3699 [e]ὅπου
hopou
to whereAdv
1510 [e]ἦν
ēn
wasV-IIA-3S
2424 [e]Ἰησοῦς,
Iēsous
Jesus,N-NMS
3708 [e]ἰδοῦσα
idousa
having seenV-APA-NFS
846 [e]αὐτὸν
auton
Him,PPro-AM3S
4098 [e]ἔπεσεν
epesen
fellV-AIA-3S
846 [e]αὐτοῦ
autou
of HimPPro-GM3S
4314 [e]πρὸς
pros
atPrep
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
4228 [e]πόδας,
podas
feet,N-AMP
3004 [e]λέγουσα
legousa
sayingV-PPA-NFS
846 [e]αὐτῷ
autō
to Him,PPro-DM3S
2962 [e]Κύριε,
Kyrie
Lord,N-VMS
1487 [e]εἰ
ei
ifConj
1510 [e]ἦς
ēs
You had beenV-IIA-2S
5602 [e]ὧδε,
hōde
here,Adv
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
302 [e]ἄν
an
- Prtcl
1473 [e]μου
mou
of mePPro-G1S
599 [e]ἀπέθανεν
apethanen
would have diedV-AIA-3S
3588 [e]
ho
theArt-NMS
80 [e]ἀδελφός.
adelphos
brother.N-NMS

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:32 Greek NT: Nestle 1904
ἡ οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς, ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας, λέγουσα αὐτῷ Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:32 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἡ οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας, λέγουσα αὐτῷ Κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:32 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἡ οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας, λέγουσα αὐτῷ Κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:32 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἡ οὖν Μαρία, ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν ὁ Ἰησοῦς, ἰδοῦσα αὐτόν, ἔπεσεν αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας λέγουσα αὐτῷ, Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, οὐκ ἂν ἀπέθανέν μου ὁ ἀδελφός.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:32 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἡ οὖν Μαρία ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς, ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας λέγουσα αὐτῷ· Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, οὐκ ἄν ἀπέθανέ μου ὁ ἀδελφός.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:32 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἡ οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς, ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας, λέγουσα αὐτῷ· κύριε, εἰ ἦς ὧδε, οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:32 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἡ οὖν Μαρία, ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν ὁ Ἰησοῦς, ἰδοῦσα αὐτόν, ἔπεσεν εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ, λέγουσα αὐτῷ, Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, οὐκ ἄν ἀπέθανέ μου ὁ ἀδελφός.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 11:32 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἡ οὖν Μαρία, ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν ὁ Ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ λέγουσα αὐτῷ Κύριε εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἄν ἀπέθανεν μου ὁ ἀδελφός

John 11:32 Hebrew Bible
ותבא מרים אל המקום אשר ישוע עמד שם ותרא אתו ותפל לרגליו ותאמר לו אדני אלו היית פה כי אז לא מת אחי׃

John 11:32 Aramaic NT: Peshitta
ܗܝ ܕܝܢ ܡܪܝܡ ܟܕ ܐܬܬ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܝܫܘܥ ܘܚܙܬܗ ܢܦܠܬ ܥܠ ܪܓܠܘܗܝ ܘܐܡܪܐ ܠܗ ܐܠܘ ܬܢܢ ܗܘܝܬ ܡܪܝ ܠܐ ܡܐܬ ܗܘܐ ܐܚܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Therefore, when Mary came where Jesus was, she saw Him, and fell at His feet, saying to Him, "Lord, if You had been here, my brother would not have died."

King James Bible
Then when Mary was come where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.

Holman Christian Standard Bible
When Mary came to where Jesus was and saw Him, she fell at His feet and told Him, "Lord, if You had been here, my brother would not have died!"
Treasury of Scripture Knowledge

she fell.

Luke 5:8 When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart …

Luke 8:41 And, behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of …

Luke 17:16 And fell down on his face at his feet, giving him thanks: and he …

Revelation 5:8,14 And when he had taken the book, the four beasts and four and twenty …

Revelation 22:8 And I John saw these things, and heard them. And when I had heard and seen…

if.

John 11:21,37 Then said Martha to Jesus, Lord, if you had been here, my brother …

John 4:49 The nobleman said to him, Sir, come down ere my child die.

Links
John 11:32John 11:32 NIVJohn 11:32 NLTJohn 11:32 ESVJohn 11:32 NASBJohn 11:32 KJVJohn 11:32 Bible AppsJohn 11:32 Biblia ParalelaJohn 11:32 Chinese BibleJohn 11:32 French BibleJohn 11:32 German BibleBible Hub
John 11:31
Top of Page
Top of Page