ἰδόντες
Englishman's Concordance
ἰδόντες (idontes) — 41 Occurrences

Matthew 2:10 V-APA-NMP
GRK: ἰδόντες δὲ τὸν
INT: having seen moreover the

Matthew 8:34 V-APA-NMP
GRK: Ἰησοῦ καὶ ἰδόντες αὐτὸν παρεκάλεσαν
INT: Jesus and having seen him they begged [him]

Matthew 9:8 V-APA-NMP
GRK: Ἰδόντες δὲ οἱ
INT: having seen moreover the

Matthew 9:11 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι
INT: And having seen [it] the Pharisees

Matthew 12:2 V-APA-NMP
GRK: δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπαν αὐτῷ
INT: and [the] Pharisees having seen said to him

Matthew 14:26 V-APA-NMP
GRK: δὲ μαθηταὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ
INT: and [the] disciples having seen him on

Matthew 18:31 V-APA-NMP
GRK: ἰδόντες οὖν οἱ
INT: Having seen Therefore the

Matthew 21:15 V-APA-NMP
GRK: Ἰδόντες δὲ οἱ
INT: having seen moreover the

Matthew 21:20 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ
INT: And having seen [it] the disciples

Matthew 21:32 V-APA-NMP
GRK: ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐδὲ μετεμελήθητε
INT: you moreover having seen not even did repent

Matthew 21:38 V-APA-NMP
GRK: δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν
INT: however [the] tenants having seen the son

Matthew 26:8 V-APA-NMP
GRK: ἰδόντες δὲ οἱ
INT: having seen moreover the

Matthew 27:54 V-APA-NMP
GRK: τὸν Ἰησοῦν ἰδόντες τὸν σεισμὸν
INT: Jesus having seen the earthquake

Matthew 28:17 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν
INT: And having seen him they worshipped

Mark 2:16 V-APA-NMP
GRK: τῶν Φαρισαίων ἰδόντες ὅτι ἐσθίει
INT: the Pharisees having seen him eating

Mark 5:16 V-APA-NMP
GRK: αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐγένετο
INT: to them the [ones] having seen [it] how it happened

Mark 6:49 V-APA-NMP
GRK: οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν ἐπὶ
INT: and having seen him on

Mark 7:2 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν
INT: And having seen some of the

Mark 9:15 V-APA-NMP
GRK: ὁ ὄχλος ἰδόντες αὐτὸν ἐξεθαμβήθησαν
NAS: crowd saw Him, they were amazed
INT: the crowd having seen him were greatly amazed

Luke 2:17 V-APA-NMP
GRK: ἰδόντες δὲ ἐγνώρισαν
INT: having seen moreover they made known abroad

Luke 2:48 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν
INT: And having seen him they were astonished

Luke 8:34 V-APA-NMP
GRK: Ἰδόντες δὲ οἱ
INT: having seen moreover those who

Luke 8:36 V-APA-NMP
GRK: αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη
INT: to them the [ones] having seen [it] how was healed

Luke 9:54 V-APA-NMP
GRK: ἰδόντες δὲ οἱ
INT: having seen [it] moreover the

Luke 18:15 V-APA-NMP
GRK: αὐτῶν ἅπτηται ἰδόντες δὲ οἱ
INT: them he might touch having seen however the

Luke 19:7 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον
INT: And having seen [it] all grumbled

Luke 20:14 V-APA-NMP
GRK: ἰδόντες δὲ αὐτὸν
INT: having seen moreover him

Luke 22:49 V-APA-NMP
GRK: ἰδόντες δὲ οἱ
INT: having seen moreover those

John 6:14 V-APA-NMP
GRK: οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν
INT: Therefore people having seen what he had done

John 11:31 V-APA-NMP
GRK: παραμυθούμενοι αὐτήν ἰδόντες τὴν Μαριὰμ
INT: consoling her having seen Mary

John 20:20 V-APA-NMP
GRK: οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν κύριον
INT: the disciples having seen the Lord

John 20:29 V-APA-NMP
GRK: οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες
INT: those not having seen yet having believed

Acts 13:45 V-APA-NMP
GRK: ἰδόντες δὲ οἱ
INT: having seen moreover the

Acts 14:11 V-APA-NMP
GRK: τε ὄχλοι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν
INT: and [the] crowds having seen what did

Acts 16:19 V-APA-NMP
GRK: Ἰδόντες δὲ οἱ
INT: having seen moreover the

Acts 16:40 V-APA-NMP
GRK: Λυδίαν καὶ ἰδόντες παρεκάλεσαν τοὺς
INT: Lydia and having seen they exhorted the

Acts 21:32 V-APA-NMP
GRK: οἱ δὲ ἰδόντες τὸν χιλίαρχον
INT: and having seen the chief captain

Galatians 2:7 V-APA-NMP
GRK: ἀλλὰ τοὐναντίον ἰδόντες ὅτι πεπίστευμαι
INT: but on the contrary having seen that I have been entrusted with

Philippians 2:28 V-APA-NMP
GRK: αὐτὸν ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν
INT: him that having seen him again

Hebrews 11:13 V-APA-NMP
GRK: πόρρωθεν αὐτὰς ἰδόντες καὶ ἀσπασάμενοι
INT: from afar them having seen and having embraced [them]

1 Peter 1:8 V-APA-NMP
GRK: ὃν οὐκ ἰδόντες ἀγαπᾶτε εἰς
NAS: and though you have not seen Him, you love
KJV: whom, though now ye see [him] not, yet
INT: whom not having seen you love on

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3708
684 Occurrences


εἴδαμεν — 1 Occ.
εἶδαν — 5 Occ.
εἶδεν — 42 Occ.
εἶδές — 8 Occ.
εἴδετε — 5 Occ.
εἴδομεν — 9 Occ.
εἶδον — 76 Occ.
ἑώρακα — 3 Occ.
ἑωράκαμεν — 5 Occ.
ἑώρακαν — 1 Occ.
ἑώρακας — 4 Occ.
ἑωράκασιν — 1 Occ.
ἑωράκατε — 3 Occ.
ἑωράκει — 1 Occ.
ἑώρακεν — 10 Occ.
ἑωρακέναι — 1 Occ.
ἑωρακὼς — 2 Occ.
ἑωρακότες — 1 Occ.
ἑόρακα — 1 Occ.
ἑόρακαν — 1 Occ.
ἑόρακεν — 1 Occ.
ἴδε — 34 Occ.
ἴδῃ — 5 Occ.
ἴδῃς — 1 Occ.
ἴδητε — 12 Occ.
ἰδεῖν — 39 Occ.
ἴδετε — 9 Occ.
ἴδω — 3 Occ.
ἴδωμεν — 5 Occ.
ἰδὼν — 61 Occ.
ἴδωσιν — 9 Occ.
ἰδόντες — 41 Occ.
ἰδοὺ — 200 Occ.
ἰδοῦσα — 6 Occ.
ὤφθη — 18 Occ.
ὤφθην — 1 Occ.
ὤφθησαν — 1 Occ.
ὀφθήσεται — 1 Occ.
ὀφθήσομαί — 1 Occ.
ὀφθείς — 1 Occ.
ὀφθέντες — 1 Occ.
ὀφθέντος — 1 Occ.
ὄψῃ — 3 Occ.
ὄψησθε — 1 Occ.
ὄψεσθε — 13 Occ.
ὄψεται — 4 Occ.
ὄψομαι — 2 Occ.
ὀψόμεθα — 1 Occ.
ὄψονται — 9 Occ.
Ὅρα — 6 Occ.
Ὁρᾶτε — 8 Occ.
ὁρῶ — 2 Occ.
ὁρῶμεν — 1 Occ.
ὁρῶν — 1 Occ.
ὁρῶντες — 1 Occ.
ὁρῶσαι — 1 Occ.
Additional Entries
ἴδε — 34 Occ.
ἴδῃ — 5 Occ.
ἴδῃς — 1 Occ.
ἴδητε — 12 Occ.
ἰδεῖν — 39 Occ.
ἴδετε — 9 Occ.
ἴδω — 3 Occ.
ἴδωμεν — 5 Occ.
ἰδὼν — 61 Occ.
ἴδωσιν — 9 Occ.
ἰδοὺ — 200 Occ.
ἰδοῦσα — 6 Occ.
ὤφθη — 18 Occ.
ὤφθην — 1 Occ.
ὤφθησαν — 1 Occ.
ὀφθήσεται — 1 Occ.
ὀφθήσομαί — 1 Occ.
ὀφθείς — 1 Occ.
ὀφθέντες — 1 Occ.
ὀφθέντος — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page