Ὅρα
Englishman's Concordance
Ὅρα (Hora) — 6 Occurrences

Matthew 8:4 V-PMA-2S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ὅρα μηδενὶ εἴπῃς
NAS: said to him, See that you tell
KJV: saith unto him, See thou tell no man;
INT: Jesus See that no one you tell

Mark 1:44 V-PMA-2S
GRK: λέγει αὐτῷ Ὅρα μηδενὶ μηδὲν
NAS: and He said to him, See that you say
KJV: saith unto him, See thou say nothing
INT: says to him See nothing to none

Luke 16:23 V-PIA-3S
GRK: ἐν βασάνοις ὁρᾷ Ἀβραὰμ ἀπὸ
NAS: being in torment, and saw Abraham far
KJV: in torments, and seeth Abraham afar
INT: in torment he sees Abraham from

Hebrews 8:5 V-PMA-2S
GRK: τὴν σκηνήν Ὅρα γάρ φησίν
NAS: the tabernacle; for, SEE, He says,
KJV: for, See, saith he,
INT: the tabernacle see indeed says he

Revelation 19:10 V-PMA-2S
GRK: λέγει μοι Ὅρα μή σύνδουλός
NAS: him. But he said to me, Do not do that; I am
KJV: unto me, See [thou do it] not:
INT: he says to me See [thou do it] not fellow bondman

Revelation 22:9 V-PMA-2S
GRK: λέγει μοι Ὅρα μή σύνδουλός
NAS: But he said to me, Do not do that. I am
KJV: unto me, See [thou do it] not:
INT: he says to me See [thou do it] not fellow bondman

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3708
684 Occurrences


εἴδαμεν — 1 Occ.
εἶδαν — 5 Occ.
εἶδεν — 42 Occ.
εἶδές — 8 Occ.
εἴδετε — 5 Occ.
εἴδομεν — 9 Occ.
εἶδον — 76 Occ.
ἑώρακα — 3 Occ.
ἑωράκαμεν — 5 Occ.
ἑώρακαν — 1 Occ.
ἑώρακας — 4 Occ.
ἑωράκασιν — 1 Occ.
ἑωράκατε — 3 Occ.
ἑωράκει — 1 Occ.
ἑώρακεν — 10 Occ.
ἑωρακέναι — 1 Occ.
ἑωρακὼς — 2 Occ.
ἑωρακότες — 1 Occ.
ἑόρακα — 1 Occ.
ἑόρακαν — 1 Occ.
ἑόρακεν — 1 Occ.
ἴδε — 34 Occ.
ἴδῃ — 5 Occ.
ἴδῃς — 1 Occ.
ἴδητε — 12 Occ.
ἰδεῖν — 39 Occ.
ἴδετε — 9 Occ.
ἴδω — 3 Occ.
ἴδωμεν — 5 Occ.
ἰδὼν — 61 Occ.
ἴδωσιν — 9 Occ.
ἰδόντες — 41 Occ.
ἰδοὺ — 200 Occ.
ἰδοῦσα — 6 Occ.
ὤφθη — 18 Occ.
ὤφθην — 1 Occ.
ὤφθησαν — 1 Occ.
ὀφθήσεται — 1 Occ.
ὀφθήσομαί — 1 Occ.
ὀφθείς — 1 Occ.
ὀφθέντες — 1 Occ.
ὀφθέντος — 1 Occ.
ὄψῃ — 3 Occ.
ὄψησθε — 1 Occ.
ὄψεσθε — 13 Occ.
ὄψεται — 4 Occ.
ὄψομαι — 2 Occ.
ὀψόμεθα — 1 Occ.
ὄψονται — 9 Occ.
Ὅρα — 6 Occ.
Ὁρᾶτε — 8 Occ.
ὁρῶ — 2 Occ.
ὁρῶμεν — 1 Occ.
ὁρῶν — 1 Occ.
ὁρῶντες — 1 Occ.
ὁρῶσαι — 1 Occ.
Additional Entries
ὀφθείς — 1 Occ.
ὀφθέντες — 1 Occ.
ὀφθέντος — 1 Occ.
ὄψῃ — 3 Occ.
ὄψησθε — 1 Occ.
ὄψεσθε — 13 Occ.
ὄψεται — 4 Occ.
ὄψομαι — 2 Occ.
ὀψόμεθα — 1 Occ.
ὄψονται — 9 Occ.
Ὁρᾶτε — 8 Occ.
ὁρῶ — 2 Occ.
ὁρῶμεν — 1 Occ.
ὁρῶν — 1 Occ.
ὁρῶντες — 1 Occ.
ὁρῶσαι — 1 Occ.
ὀργὴ — 13 Occ.
ὀργὴν — 9 Occ.
ὀργῆς — 14 Occ.
ὠργίσθη — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page