ἴδητε
Englishman's Concordance
ἴδητε (idēte) — 12 Occurrences

Matthew 13:14 V-ASA-2P
GRK: οὐ μὴ ἴδητε
INT: in no way [and] not at all understand

Matthew 23:39 V-ASA-2P
GRK: μή με ἴδητε ἀπ' ἄρτι
INT: not me shall you see from now

Matthew 24:15 V-ASA-2P
GRK: Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ Βδέλυγμα
INT: When therefore you shall see the abomination

Matthew 24:33 V-ASA-2P
GRK: ὑμεῖς ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα
INT: you when you see all these things

Mark 13:14 V-ASA-2P
GRK: Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα
INT: when moreover you see the abomination

Mark 13:29 V-ASA-2P
GRK: ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα
INT: you when you see these things coming to pass

Luke 12:54 V-ASA-2P
GRK: ὄχλοις Ὅταν ἴδητε τὴν νεφέλην
INT: crowds When you see a cloud

Luke 13:35 V-ASA-2P
GRK: οὐ μὴ ἴδητέ με ἕως
INT: no not shall you see me until

Luke 21:20 V-ASA-2P
GRK: Ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ
INT: when moreover you see being encircled with

Luke 21:31 V-ASA-2P
GRK: ὑμεῖς ὅταν ἴδητε ταῦτα γινόμενα
INT: you when you see these things coming to pass

John 4:48 V-ASA-2P
GRK: καὶ τέρατα ἴδητε οὐ μὴ
INT: and wonders you see no not

Acts 28:26 V-ASA-2P
GRK: οὐ μὴ ἴδητε
INT: no not understand

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3708
684 Occurrences


εἴδαμεν — 1 Occ.
εἶδαν — 5 Occ.
εἶδεν — 42 Occ.
εἶδές — 8 Occ.
εἴδετε — 5 Occ.
εἴδομεν — 9 Occ.
εἶδον — 76 Occ.
ἑώρακα — 3 Occ.
ἑωράκαμεν — 5 Occ.
ἑώρακαν — 1 Occ.
ἑώρακας — 4 Occ.
ἑωράκασιν — 1 Occ.
ἑωράκατε — 3 Occ.
ἑωράκει — 1 Occ.
ἑώρακεν — 10 Occ.
ἑωρακέναι — 1 Occ.
ἑωρακὼς — 2 Occ.
ἑωρακότες — 1 Occ.
ἑόρακα — 1 Occ.
ἑόρακαν — 1 Occ.
ἑόρακεν — 1 Occ.
ἴδε — 34 Occ.
ἴδῃ — 5 Occ.
ἴδῃς — 1 Occ.
ἴδητε — 12 Occ.
ἰδεῖν — 39 Occ.
ἴδετε — 9 Occ.
ἴδω — 3 Occ.
ἴδωμεν — 5 Occ.
ἰδὼν — 61 Occ.
ἴδωσιν — 9 Occ.
ἰδόντες — 41 Occ.
ἰδοὺ — 200 Occ.
ἰδοῦσα — 6 Occ.
ὤφθη — 18 Occ.
ὤφθην — 1 Occ.
ὤφθησαν — 1 Occ.
ὀφθήσεται — 1 Occ.
ὀφθήσομαί — 1 Occ.
ὀφθείς — 1 Occ.
ὀφθέντες — 1 Occ.
ὀφθέντος — 1 Occ.
ὄψῃ — 3 Occ.
ὄψησθε — 1 Occ.
ὄψεσθε — 13 Occ.
ὄψεται — 4 Occ.
ὄψομαι — 2 Occ.
ὀψόμεθα — 1 Occ.
ὄψονται — 9 Occ.
Ὅρα — 6 Occ.
Ὁρᾶτε — 8 Occ.
ὁρῶ — 2 Occ.
ὁρῶμεν — 1 Occ.
ὁρῶν — 1 Occ.
ὁρῶντες — 1 Occ.
ὁρῶσαι — 1 Occ.
Additional Entries
ἑώρακεν — 10 Occ.
ἑωρακέναι — 1 Occ.
ἑωρακὼς — 2 Occ.
ἑωρακότες — 1 Occ.
ἑόρακα — 1 Occ.
ἑόρακαν — 1 Occ.
ἑόρακεν — 1 Occ.
ἴδε — 34 Occ.
ἴδῃ — 5 Occ.
ἴδῃς — 1 Occ.
ἰδεῖν — 39 Occ.
ἴδετε — 9 Occ.
ἴδω — 3 Occ.
ἴδωμεν — 5 Occ.
ἰδὼν — 61 Occ.
ἴδωσιν — 9 Occ.
ἰδόντες — 41 Occ.
ἰδοὺ — 200 Occ.
ἰδοῦσα — 6 Occ.
ὤφθη — 18 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page