εἶδεν
Englishman's Concordance
εἶδεν (eiden) — 42 Occurrences

Matthew 3:16 V-AIA-3S
GRK: οὐρανοί καὶ εἶδεν τὸ πνεῦμα
INT: heavens and he saw the Spirit

Matthew 4:16 V-AIA-3S
GRK: σκότει φῶς εἶδεν μέγα καὶ
NAS: IN DARKNESS SAW A GREAT
INT: darkness a light have seen great and

Matthew 4:18 V-AIA-3S
GRK: τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς
INT: of Galilee he saw two brothers

Matthew 4:21 V-AIA-3S
GRK: προβὰς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄλλους δύο
INT: having gone on from there he saw others two

Matthew 8:14 V-AIA-3S
GRK: οἰκίαν Πέτρου εἶδεν τὴν πενθερὰν
INT: house of Peter he saw the mother-in-law

Matthew 9:9 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον
INT: Jesus from there he saw a man sitting

Matthew 14:14 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον
INT: And having gone out he saw great a crowd

Matthew 20:3 V-AIA-3S
GRK: τρίτην ὥραν εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας
INT: the third hour he saw others standing

Matthew 22:11 V-AIA-3S
GRK: τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον
INT: the guests beheld there a man

Matthew 26:71 V-AIA-3S
GRK: τὸν πυλῶνα εἶδεν αὐτὸν ἄλλη
INT: the porch saw him another [servant girl]

Mark 1:10 V-AIA-3S
GRK: τοῦ ὕδατος εἶδεν σχιζομένους τοὺς
INT: the water he saw tearing open the

Mark 1:16 V-AIA-3S
GRK: τῆς Γαλιλαίας εἶδεν Σίμωνα καὶ
INT: of Galilee he saw Simon and

Mark 1:19 V-AIA-3S
GRK: προβὰς ὀλίγον εἶδεν Ἰάκωβον τὸν
INT: having gone on a little he saw James the [son]

Mark 2:14 V-AIA-3S
GRK: Καὶ παράγων εἶδεν Λευὶν τὸν
INT: And passing on he saw Levi the [son]

Mark 6:34 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν ὄχλον
INT: And having gone out he saw great crowd

Luke 5:2 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶδεν πλοῖα δύο
INT: and he saw boats two

Luke 15:20 V-AIA-3S
GRK: μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ
INT: far being distant saw him the

Luke 21:1 V-AIA-3S
GRK: Ἀναβλέψας δὲ εἶδεν τοὺς βάλλοντας
INT: having looked up moreover he saw the ones casting

Luke 21:2 V-AIA-3S
GRK: εἶδεν δέ τινα
INT: he saw moreover a certain

John 1:47 V-AIA-3S
GRK: εἶδεν ὁ Ἰησοῦς
INT: Saw Jesus

John 6:24 V-AIA-3S
GRK: ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος
INT: when therefore saw the crowd

John 8:56 V-AIA-3S
GRK: ἐμήν καὶ εἶδεν καὶ ἐχάρη
INT: my and he saw and rejoiced

John 9:1 V-AIA-3S
GRK: Καὶ παράγων εἶδεν ἄνθρωπον τυφλὸν
INT: And passing by he saw a man blind

John 11:33 V-AIA-3S
GRK: οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν
INT: therefore when he saw her weeping

John 12:41 V-AIA-3S
GRK: Ἠσαίας ὅτι εἶδεν τὴν δόξαν
INT: Isaiah when he saw the glory

John 20:8 V-AIA-3S
GRK: μνημεῖον καὶ εἶδεν καὶ ἐπίστευσεν
INT: tomb and saw and believed

Acts 2:31 V-AIA-3S
GRK: σὰρξ αὐτοῦ εἶδεν διαφθοράν
INT: flesh of him saw decay

Acts 3:9 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶδεν πᾶς ὁ
INT: And saw all the

Acts 7:55 V-AIA-3S
GRK: τὸν οὐρανὸν εἶδεν δόξαν θεοῦ
INT: heaven he saw [the] glory of God

Acts 8:39 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐκ εἶδεν αὐτὸν οὐκέτι
INT: and not saw him no longer

Acts 9:12 V-AIA-3S
GRK: καὶ εἶδεν ἄνδρα ἐν
INT: and he saw a man in

Acts 9:27 V-AIA-3S
GRK: τῇ ὁδῷ εἶδεν τὸν κύριον
INT: the road he saw the Lord

Acts 10:3 V-AIA-3S
GRK: εἶδεν ἐν ὁράματι
INT: He saw in a vision

Acts 10:17 V-AIA-3S
GRK: ὅραμα ὃ εἶδεν ἰδοὺ οἱ
INT: vision which he was behold the

Acts 11:13 V-AIA-3S
GRK: ἡμῖν πῶς εἶδεν τὸν ἄγγελον
INT: to us how he saw the angel

Acts 13:36 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ εἶδεν διαφθοράν
INT: of him and saw decay

Acts 13:37 V-AIA-3S
GRK: ἤγειρεν οὐκ εἶδεν διαφθοράν
INT: raised up not did see decay

Acts 16:10 V-AIA-3S
GRK: τὸ ὅραμα εἶδεν εὐθέως ἐζητήσαμεν
INT: the vision he saw immediately we sought

1 Corinthians 2:9 V-AIA-3S
GRK: ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν καὶ οὖς
INT: eye not saw and ear

1 Timothy 6:16 V-AIA-3S
GRK: ἀπρόσιτον ὃν εἶδεν οὐδεὶς ἀνθρώπων
INT: unapproachable whom did see no one of men

Revelation 1:2 V-AIA-3S
GRK: Χριστοῦ ὅσα εἶδεν
INT: Christ whatever things he saw

Revelation 12:13 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ὅτε εἶδεν ὁ δράκων
INT: And when saw the dragon

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3708
684 Occurrences


εἴδαμεν — 1 Occ.
εἶδαν — 5 Occ.
εἶδεν — 42 Occ.
εἶδές — 8 Occ.
εἴδετε — 5 Occ.
εἴδομεν — 9 Occ.
εἶδον — 76 Occ.
ἑώρακα — 3 Occ.
ἑωράκαμεν — 5 Occ.
ἑώρακαν — 1 Occ.
ἑώρακας — 4 Occ.
ἑωράκασιν — 1 Occ.
ἑωράκατε — 3 Occ.
ἑωράκει — 1 Occ.
ἑώρακεν — 10 Occ.
ἑωρακέναι — 1 Occ.
ἑωρακὼς — 2 Occ.
ἑωρακότες — 1 Occ.
ἑόρακα — 1 Occ.
ἑόρακαν — 1 Occ.
ἑόρακεν — 1 Occ.
ἴδε — 34 Occ.
ἴδῃ — 5 Occ.
ἴδῃς — 1 Occ.
ἴδητε — 12 Occ.
ἰδεῖν — 39 Occ.
ἴδετε — 9 Occ.
ἴδω — 3 Occ.
ἴδωμεν — 5 Occ.
ἰδὼν — 61 Occ.
ἴδωσιν — 9 Occ.
ἰδόντες — 41 Occ.
ἰδοὺ — 200 Occ.
ἰδοῦσα — 6 Occ.
ὤφθη — 18 Occ.
ὤφθην — 1 Occ.
ὤφθησαν — 1 Occ.
ὀφθήσεται — 1 Occ.
ὀφθήσομαί — 1 Occ.
ὀφθείς — 1 Occ.
ὀφθέντες — 1 Occ.
ὀφθέντος — 1 Occ.
ὄψῃ — 3 Occ.
ὄψησθε — 1 Occ.
ὄψεσθε — 13 Occ.
ὄψεται — 4 Occ.
ὄψομαι — 2 Occ.
ὀψόμεθα — 1 Occ.
ὄψονται — 9 Occ.
Ὅρα — 6 Occ.
Ὁρᾶτε — 8 Occ.
ὁρῶ — 2 Occ.
ὁρῶμεν — 1 Occ.
ὁρῶν — 1 Occ.
ὁρῶντες — 1 Occ.
ὁρῶσαι — 1 Occ.
Additional Entries
ὀπώρα — 1 Occ.
ὅπως — 53 Occ.
ὅραμα — 7 Occ.
ὁράματι — 3 Occ.
ὁράματος — 2 Occ.
ὁράσει — 3 Occ.
ὁράσεις — 1 Occ.
ὁρατὰ — 1 Occ.
εἴδαμεν — 1 Occ.
εἶδαν — 5 Occ.
εἶδές — 8 Occ.
εἴδετε — 5 Occ.
εἴδομεν — 9 Occ.
εἶδον — 76 Occ.
ἑώρακα — 3 Occ.
ἑωράκαμεν — 5 Occ.
ἑώρακαν — 1 Occ.
ἑώρακας — 4 Occ.
ἑωράκασιν — 1 Occ.
ἑωράκατε — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page