ὄψονται
Englishman's Concordance
ὄψονται (opsontai) — 9 Occurrences

Matthew 5:8 V-FIM-3P
GRK: τὸν θεὸν ὄψονται
INT: God will see

Matthew 24:30 V-FIM-3P
GRK: γῆς καὶ ὄψονται τὸν υἱὸν
INT: earth and they will see the Son

Matthew 28:10 V-FIM-3P
GRK: κἀκεῖ με ὄψονται
INT: and there me will they see

Mark 13:26 V-FIM-3P
GRK: καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν
INT: and then will they see the Son

Luke 21:27 V-FIM-3P
GRK: καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν
INT: And then will they see the Son

John 19:37 V-FIM-3P
GRK: γραφὴ λέγει Ὄψονται εἰς ὃν
INT: Scripture says They will look on him whom

Acts 2:17 V-FIM-3P
GRK: ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται καὶ οἱ
INT: of you visions will see and the

Romans 15:21 V-FIM-3P
GRK: καθὼς γέγραπται Ὄψονται οἷς οὐκ
INT: as it has been written they will see To whom not

Revelation 22:4 V-FIM-3P
GRK: καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον
INT: and they will see the face

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3708
684 Occurrences


εἴδαμεν — 1 Occ.
εἶδαν — 5 Occ.
εἶδεν — 42 Occ.
εἶδές — 8 Occ.
εἴδετε — 5 Occ.
εἴδομεν — 9 Occ.
εἶδον — 76 Occ.
ἑώρακα — 3 Occ.
ἑωράκαμεν — 5 Occ.
ἑώρακαν — 1 Occ.
ἑώρακας — 4 Occ.
ἑωράκασιν — 1 Occ.
ἑωράκατε — 3 Occ.
ἑωράκει — 1 Occ.
ἑώρακεν — 10 Occ.
ἑωρακέναι — 1 Occ.
ἑωρακὼς — 2 Occ.
ἑωρακότες — 1 Occ.
ἑόρακα — 1 Occ.
ἑόρακαν — 1 Occ.
ἑόρακεν — 1 Occ.
ἴδε — 34 Occ.
ἴδῃ — 5 Occ.
ἴδῃς — 1 Occ.
ἴδητε — 12 Occ.
ἰδεῖν — 39 Occ.
ἴδετε — 9 Occ.
ἴδω — 3 Occ.
ἴδωμεν — 5 Occ.
ἰδὼν — 61 Occ.
ἴδωσιν — 9 Occ.
ἰδόντες — 41 Occ.
ἰδοὺ — 200 Occ.
ἰδοῦσα — 6 Occ.
ὤφθη — 18 Occ.
ὤφθην — 1 Occ.
ὤφθησαν — 1 Occ.
ὀφθήσεται — 1 Occ.
ὀφθήσομαί — 1 Occ.
ὀφθείς — 1 Occ.
ὀφθέντες — 1 Occ.
ὀφθέντος — 1 Occ.
ὄψῃ — 3 Occ.
ὄψησθε — 1 Occ.
ὄψεσθε — 13 Occ.
ὄψεται — 4 Occ.
ὄψομαι — 2 Occ.
ὀψόμεθα — 1 Occ.
ὄψονται — 9 Occ.
Ὅρα — 6 Occ.
Ὁρᾶτε — 8 Occ.
ὁρῶ — 2 Occ.
ὁρῶμεν — 1 Occ.
ὁρῶν — 1 Occ.
ὁρῶντες — 1 Occ.
ὁρῶσαι — 1 Occ.
Additional Entries
ὀφθήσομαί — 1 Occ.
ὀφθείς — 1 Occ.
ὀφθέντες — 1 Occ.
ὀφθέντος — 1 Occ.
ὄψῃ — 3 Occ.
ὄψησθε — 1 Occ.
ὄψεσθε — 13 Occ.
ὄψεται — 4 Occ.
ὄψομαι — 2 Occ.
ὀψόμεθα — 1 Occ.
Ὅρα — 6 Occ.
Ὁρᾶτε — 8 Occ.
ὁρῶ — 2 Occ.
ὁρῶμεν — 1 Occ.
ὁρῶν — 1 Occ.
ὁρῶντες — 1 Occ.
ὁρῶσαι — 1 Occ.
ὀργὴ — 13 Occ.
ὀργὴν — 9 Occ.
ὀργῆς — 14 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page