ὀργὴν
Englishman's Concordance
ὀργὴν (orgēn) — 9 Occurrences

Romans 2:5 N-AFS
GRK: θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ
NAS: you are storing up wrath for yourself
KJV: unto thyself wrath against
INT: treasure up to yourself wrath in a day

Romans 3:5 N-AFS
GRK: ἐπιφέρων τὴν ὀργήν κατὰ ἄνθρωπον
NAS: who inflicts wrath is not unrighteous,
KJV: who taketh vengeance? (I speak
INT: inflicts the wrath According to man

Romans 4:15 N-AFS
GRK: γὰρ νόμος ὀργὴν κατεργάζεται οὗ
NAS: brings about wrath, but where
KJV: the law worketh wrath: for where
INT: indeed law wrath brings where

Romans 9:22 N-AFS
GRK: ἐνδείξασθαι τὴν ὀργὴν καὶ γνωρίσαι
NAS: to demonstrate His wrath and to make
KJV: to shew [his] wrath, and
INT: to show the wrath and to make known

Romans 13:4 N-AFS
GRK: ἔκδικος εἰς ὀργὴν τῷ τὸ
NAS: an avenger who brings wrath on the one who practices
KJV: a revenger to [execute] wrath upon
INT: an avenger for wrath to him that

Romans 13:5 N-AFS
GRK: διὰ τὴν ὀργὴν ἀλλὰ καὶ
NAS: because of wrath, but also
KJV: only for wrath, but also
INT: on account of the wrath but also

Colossians 3:8 N-AFS
GRK: τὰ πάντα ὀργήν θυμόν κακίαν
NAS: them all aside: anger, wrath, malice,
KJV: all these; anger, wrath,
INT: all [these] things anger rage malice

1 Thessalonians 5:9 N-AFS
GRK: θεὸς εἰς ὀργὴν ἀλλὰ εἰς
NAS: has not destined us for wrath, but for obtaining
KJV: us to wrath, but to
INT: God for wrath but for

James 1:19 N-AFS
GRK: βραδὺς εἰς ὀργήν
NAS: to speak [and] slow to anger;
KJV: slow to wrath:
INT: slow to anger

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page